حقوق خود را بدانید برنامه آموزش حقوقی برای پناهندگان، پناهجویان و دیگر افراد بدون تابعیت.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

Il progetto Know Your Rights si svolgerà a Milano dal 24 ottobre al 12 dicembre 2023.

Know Your Rights è un programma per aumentare la conoscenza dei propri diritti legali, una formazione giuridica in 8 lezioni rivolta a richiedenti asilo, apolidi, sfollati o titolari di altre forme di protezione.

Chi può per partecipare?

– Chi ha più di 18 anni

– Chi ha intenzione di vivere in Italia

– Chi ha un livello di italiano non inferiore a B1/B2

Come iscriversi

Compila il modulo al seguente link

Dove si svolge

Via della Posta, 7, 20123 Milano, Italia https://maps.app.goo.gl/gh8PY34ACQWutcRa6

Per domande e informazioni

Contatta Alessia Amendola: Alessia.Amendola@dlapiper.com