سفارت ایتالیا در اسالم آباد

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
پاکستان

سفارت ایتالیا در اسالم آباد

ادرس
قطعه شماره ۱۲-۱۵ ،سرک ۱۷ ،جی-۵ ،دیپلماتیک،
۴۴۰۰۰ ،اسالم آباد، پاکستان
https://goo.gl/maps/gDN1ejwur35LjD929
نمرات ارتباطی
۰۰۹۲۵۱۲۸۳۳۱۸۳-۱۸۸ :تلفن
۰۰۹۲۵۱۲۸۳۳۱۸۵-۸۶-۸۷-۸۸
فکس: ۰۰۹۲۵۱۲۸۳۳۱۷۹
ایمیل:
urp.islamabad@esteri.it
PEC: amb.islamabad@cert.esteri.it
اوقات کاری
دوشنبه، چهارشنبه و جمعه از ساعت ۰۰:۹ تا ۰۰:۱۲( در
پاکستان زمان در زمستان ۳ ساعت جلوتر و در تابستان ۴
ساعت با ایتالیا فرق دارد(۰

اطالعات برای اتحاد مجدد خانواده

می
کند۰
Visa Application Center
مرکز درخواست ویزه جاده پارک ، چاتا بختاور چاک
شهزاد، اسالم آباد پاکستان
ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه ۰۰:۰۹ الی ۰۰:۱۳
این مرکز درخواست ویزه ۴۰ یورو هزینه اضافی دارد۰
روش پرداخت: نقدی
واکسیناسیون اخیر فلج اطفال برای پذیرش درخواست ویزه

هیچ درخواست کننده نمی تواند بدون تعیین وقت مالقات
به مرکز درخواست ویزا مراجعه کند-
امکان تعیین وقت برا ی ارسال درخواست از طریق وب
(VAC) سایت مرکز درخواست ویزا وجود دارد-
و یا با ارسال ایمیل به آدرس ها ی زیر
برای ویزا-
visa.islamabad@esteri.it
جهت قانونی سازی۔
consolare.islamabad@esteri.it
islamabad.vistudio@esteri.it – برای

به درخواست متقاضیانی که بدون تعیین وقت قبل ی به در
سفارت حاضر می شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد

دفتر ویزه از اعضای خانواده شهروند پاکستانی میخواهد
که این مدارک را ارائه دهند :
– فرم درخواست ویزه تکمیل و امضا شده
فرم درخواست ویزه را می توان به صورت آنالین تکمیل
کرد. پرینت فرم تکمیل شده به همراه بارکد تولید شده توسط
سیستم برای تسریع در روند درخواست به سفارت ارسال
.می شود

– گذرنامه امضا شده با حداقل با 16 ماه اعتبار
و کپی از دو صفحه اول گذرنامه
– دوقطعه عکس سایز پاسپورت
(عکس از جلو، بدون پوشش سر، با زمینه سفید)
– نوال اوستا
همچنین در نسخه نرم افزاری( و هزینه ویزا )116(
(یورو
– کپی خوانا از اجازه اقامت ایتالیایی فرد دعوت کننده
اگر منقضی شده یا در حال اتمام است، ثابت کنید که
.درخواست تمدید آن را کرده اید

– شناسه صادر شده توسط NADRA

برای والدینی که توسط فرزندانشان دعوت شده اند، یک
کپی از مدارک قانونی زیر ارائه دهید
– شناسنامه فرزند دعوت شده با ذکر مادر و پدر

– سند ازدواج و قانون ازدواج ) نکاح نامه( والدین

– سند ثبت خانواده
– اعالم وابستگی به زبان اردو همراه با ترجمه
توسط متقاضیان بر روی اوراق قانونی که به طور مقتضی
توسط دفتر اسناد رسمی تایید شده باشد

– سند قانونی که توسط یک سردفتر تأیید شده باشد
مبنی بر اینکه »متقاضیان برای تمام هزینه های زندگی و
نیازهای پزشکی خود، اعم از پاکستان یا ایتالیا، صرفًا و
کامًال به شخص دعوت کننده وابسته هستند و هیچ منبع
درآمد دیگری مانند عدم مستمری ندارند. بدون زمین
کشاورزی، بدون اجاره، ، بدون زمین کشاورزی، بدون
ملک اجاره ای و غیره

– دعوت کننده همچنین باید مدارکی مبنی بر حمایت
از جمله فرم وجوه انتقالی )حواله بانکی، حواله، حواله،
وسترن یونیون و غیره( ارائه دهد. هنگامی که والدین بیش
از یک فرزند دارند، یعنی فرد دعوت کننده دارای یک یا
چند برادر/خواهر است، هر یک از آنها باید در یک
اظهارنامه محضری اعالم کنند که قادر به حمایت از والدین
خود و همچنین کشور محل اقامت خود )در صورت زندگی
.در خارج از کشور( نیستند

برای عروس :
سند ازد وا ج و )نیکا نامه ).

اسناد مفید
فرم درخواست ویزای: دی
مدارک مورد نیاز برای اتحاد خانواده
اطالعیه مهم برای ویزا و قانون ی سازی

با شماره رایگان یا از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید۰ ۸۰۰۹۰۵۵۷۰ – ۰۰۳۹- ۳۵۱۱۳۷۶۳۳۵ numeroverderifugiati@arci.it