سوپرگرین پاس: قوانین جدید از ۶ د سامبر ۲۰۲۱ تا ۱۵ جنوری ۲۰۲۲ قابل اجرا است ۰

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

donna mascherina

. تفاوت بین تمام فعالیت هایی که میتوانند توسط افراد دارای گرین پاس اولیه سبز و کسانی که دارای مجوز سوپرگرین پاس هستند انجام دهند ۰ 

. خبرهای جدید برای استفاده از حمل و نقل عمومی و فعالیت های اجتماعی . قوانیندرمحلکارواستفادهازماسک۰ 

. دوره اعتبار و موارد دیگر در این مقاله عمیق در مورد خدمات نقشه جمعه برای پناهندگان ۰ 

https://www.jumamap.it/it/2021/11/26/super-green-pass-regole/ 

——————————————————————————————– 

سوپرگرین پاس: قوانین جدید از ۶ دسامبر ۲۰۲۱ 

قوانین جدید از ۶ دسامبر ۲۰۲۱ تا ۱۵ جنوری ۲۰۲۲ گرین پاس جبری یا سوپر گرین پاس:چه کسی می تواند آن را دریافت کند؟ 

. کسانیکه دوره واکسیناسیون را کامل کرده است) دو دوز(۰ 

. کسانی که از کووید ۱۹ بهبود یافته اند ۰ گرین پاس اولیه: چه کسی می تواند آن را دریافت کند؟ 

. کسانی که تحت تست منظم قرار می گیرد ۰ 

مدت اعتبار سوپر گرین پاس و گرین پاس اولیه ۰ 

pastedGraphic.png 

اعتبار سوپرگرین پاس آز آخرین تزریق واکسین یا از گواهی درمان به مدت ۹ ماه خواهد بود ۰ اگر با تست مولکولی منفی باشد، گرین پاس اولیه ۷۲ ساعت و اگر با تست آنتی ژنی منفی باشد ۴۸ ساعت اعتبار دارد ۰ 

خبر های جدید برای حمل و نقل عمومی 

برای سوار شدن به ریل ها و طیاره های پرسرعت، حمل و نقل ریلی منطقه ای )ریل های بین شهری و شهری( نشان دادن حداقل یک تست با نتایج منفی انجام شده در ۴۸ ساعت قبل لزمی است جدید: تست کووید اجباری همچنین در حمل و نقل عمومی محلی میباشد)بس ها، ملی بس ها و مترو(، که بررسی ها نیز به صورت تصادفی انجام می شود. دارندگان سوپرگرین پاس می توانند به طور منظم سفر کنند ۰ 

ماسک در داخل جا های بند 

برای همه در همه جا اجباری است 

ماسک در فضای باز 

ماسک در مناطق زرد رنگ، نارنجی و سرخ! در تمام مناطق داشتن ماسک ضروری است ۰ 

نحوه عملکرد آن در محل کار 

برای رفتن به محل کار، کافیست گرین پاس اولیه را نشان دهید و سپس تحت یک تست مولکولی )اعتبار به مدت ۷۲ ساعت( یا آنتی ژنیک )اعتبار برای ۴۸ ساعت( قرار بگیرید. با این حال، برای دسترسی به غذاخوری ها، داشتن سوپر گرین پاس لزم است ۰ 

چه کسی در محل کار چک و جریمه می کند 

کنترل در محل کار بدون تغییر باقی می ماند. کارفرمایان مسئول تأیید صحت داشتن کارت سبز اولیه توسط کارمندان خواهند بود. بررسی ها ترجیحا باید در ورودی انجام شود و همچنین ممکن است به صورت نمونه انجام شود. کسانی که قوانین را رعایت نمی کنند، باید جریمه هایی از ۶۰۰ تا ۱۵۰۰ 

یورو را پرداخت کنند . کسانی که ریسک نموده کنترل نمی کنند از ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو جریمه میشوند ۰ 

کافهها، رستورانت ها و کلوپهای شبانه برای کسانی که از سوپرگرین پاس برخوردار نیستند، ممنوع است ۰ حتی اگر در منطقه رنگ سفید، افراد واکسین نشده نمی توانند به بارها، رستورانت های سرپوشیده، مهمانی ها، دیسکوها، مراسم عمومی دسترسی داشته باشند و همچنین نمی توانند در رویدادهای ورزشی در استادیوم ها و میدان ها شرکت کنند ۰ 

در عوض، اشخاصی می توانند در جاهای اببازی و سالون های ورزشی حضور داشته باشند که نتیجه یک تست منفی را نشان می دهد ۰ توجه: در منطقه سرخ رنگ محدودیتهایی که در حال حاضر برای افرادی که واکسین نشدهاند عمل میشود برای کسانی که دارای سوپر گرین پاس هستند نیز عمل خواهد شد ۰ 

امکانات اسکی: قوانین جدید 

در ناحیه سفید رنگ و زرد رنگ نیز امکان اسکی با گرین پاس اولیه وجود خواهد داشت در حالی که در ناحیه نارنجی تنها در صورتی می توانید به آسانسورها دسترسی داشته باشید که دارای سوپر گرین پاس باشند. در منطقه سرخ رنگ، آسانسورهای اسکی برای همه بسته خواهد شد ۰