چک (کومک مال) برای خانواده

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

چک )کومک مال( برای خانواده چک واحد یک حمایت اقتصادی جهان به خانواده ها است که برای هر فرزند زیر سن قانون تحت تکفل ، تا سن بلوغ و تحت اشایط

خاصتاسن۲۱سالگدادهمشود ۰ چک واحد توسط دفت انپس بر اساس شاخص وضعیت اقتصادی معادل )ایس( پرداخت م شود ۰ برای دریافت کردن چک واحد، خانواده ها م توانند از ۱ جنوری ۲۰۲۲ به دفت انپس یا موسسات حمایت مراجعه کنند ۰

این چک واحد از مارچ ۲۰۲۲ توسط دفتانپس داده م شود ۰

درخواست چک واحد تا تاریخخخخخ ۳۰ جون ۲۰۲۲ امکان پذیراست و همچنی مستحق پرداخت های ماه های قبل)از مارچ ۲۰۲۲(هستید ۰

چه کس م تواند برای چک واحد )کومک مادي( درخواست دهد

برای درخواست چک واحد باید اشایط زیر را داشته باشید: – تابعیت ایتالیا، یا تابعیت یک ازکشورهای عضو اتحادیه اروپا )یا اعضای خانواده آنها(۰

یا تابعیت کشوری که به اتحادیه اروپا تعلق ندارد و دارای مجوز اقامت اتحادیه اروپا برای ساکنان طولن مدت است ۰ یا دارنده مجوز کار باشد که مجاز به انجام یک فعالیت کاری برای مدت بیش از شش ماه باشد ۰ یا دارندگان مجوز اقامت به دلیل تحقیقان مجاز به اقامت در ایتالیا برای مدت بیش از شش ماه باشند ۰ بشمول پرداخت مالیات بر درآمد در ایتالیا؛

– حداقل دو سال ادرس در ایتالیا، حت اگر دوامدار هم نباشد، یا داشی قرارداد کار دان یا موقت حداقل برای شش ماه ۰

ویژگ های چک )کومک مال( . این کمک هزینه جهان است – همه گروه های درآمدی مستحق آن هستند – و تدریج – با کاهش ایس مقدار آن افزایش م یابد ۰

. چک یا کمک را م توان ظرف ۱۲۰ روز پس از تولد فرزند جدید، از ماه هفتم بارداری و برای هر فرزند تحت تکفل تا سن ۲۱ سالگ درخواست کرد ۰

. برای کودکان بالی ۱۸ سال و زیر ۲۱ سال، فرزند تحت تکفل )تحت مسولیت والدین (باید یک از اشایط زیر را داشته باشد

تا واجد اشایط دریافت کمک مال باشد : . شما در یک مکتب یا دوره آموز اش حرفه ای یا دوره مدرک تحصیل اشکت م کنید ۰

. یک دوره کارآموزی یا شغل را انجام م دهید و مجموعا کمت از ۸۰۰۰ یورو در سال درآمد دارید ۰ . به عنوان بیکار ثبت نام کرده اند و به دنبال کار در خدمات اشتغال عموم هسی ۰ . خدمات مدن جهان را انجام م دهد ۰

. چک واحد به اعتبار ایبان)نمت مانک( یا حواله بانک در محل زندگ میکنید داده م شود، مگرنه در صورت درآمد شهروندی ۰ . این کمک مال بر درآمد کل خانواده تأثتی ندارد ۰

توجه: در زمان درخواست، ارائه سند ایس برای دریافت چک متناسب امکان پذیر است ۰ اگر درخواست بدون پیوست کردن سند ایس ارسال شود، انپس صف نظر به درآمد، تنها حداقل مبلغ را پرداخت م کند ۰

مطابقت چک)کومک مال ( با سایرکمک های اجتماع

از مارچ ۲۰۲۲، این کمک مال جایگزین برخ ازکمک های اقتصادی دولت با هدف خانواده های دارای فرزند م شود ۰

– کمک چک واحد خانواده، جایگزین پاداش تولد ) بونس ماما دومان یا پاداش مادر فردا( ، کمک مال تولد ) پاداش نوزاد(, ANF)کمک هزینه خانواده( وکسورات برای فرزندان تحت تکفل زیر ۲۱ سال م شود ۰

– کمک واحد مال خانواده با درآمد شهروندی و بونس مراقبت ازکودک مطابقت دارد ۰ توجه: اگر قبل درآمد شهروندی را دریافت کرده اید، کمک واحد مال خانواده به طور خودکار پرداخت م شود ۰

شبیه سازی مبلغ چک )کومک مال(
در این لینک م توانید چک را با شبیه سازانپس محاسبه کنید : https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore

page2image2636224

اشخاص حذف شده ازکمک واحد مال خانوادگ

در حال حاص، برخ از دستههان از شهروندان که دارای مجوز اقامت غت از موارد ذکر شده هنگام دستش به چک هستند، همچنان مستثت هستند. در همی راستا در صورت تغیت در اشایط دستش، به روز رسان هان در این صفحه ارائه خواهد شد ۰

چگونه درخواست شود

برای درخواست، باید به ویب سایت انپس دستش داشته باشید :

https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/spid/loginSPID.jsp?uri=https%3a%2f%2fservizi2.inps.it%2fservizi %2fAssegnoUnicoFigli&S=S

یا با شماره های ۸۰۳۱۶۴ )از طریق تلفن ثابت( ۰۶۱۶۴۱۶۴ )از طریق تلفن همراه(۰ یا از طریق مراجعی شناسان شده توسط دفت انپس تماس بگتید ۰https://www.inps.it/servizi-online/servizi-per-i-patronati/informazioni/gli-enti-di-patronato

اگر به دلیل اینکه ایتالیان بلد نیستید به متجم نیاز دارید، برای پناهجویان و پناهندگان )ار(خ( با شماره های رایگان ذیل تماس بگتید :

۳۵۱۱۳۷۶۳۳۵ : ۵۷۰ ۹۰۵ ۸۰۰

page3image2636416 page3image2636608
assegno unico
Pidgin English
Bambara
Pular
Soninke

سفارت ایتالیا در اسالم آباد

پاکستان سفارت ایتالیا در اسالم آباد ادرسقطعه شماره ۱۲-۱۵ ،سرک ۱۷ ،جی-۵ ،دیپلماتیک،۴۴۰۰۰ ،اسالم آباد، پاکستانhttps://goo.gl/maps/gDN1ejwur35LjD929نمرات ارتباطی۰۰۹۲۵۱۲۸۳۳۱۸۳-۱۸۸ :تلفن۰۰۹۲۵۱۲۸۳۳۱۸۵-۸۶-۸۷-۸۸فکس: ۰۰۹۲۵۱۲۸۳۳۱۷۹ایمیل:urp.islamabad@esteri.itPEC: amb.islamabad@cert.esteri.itاوقات کاریدوشنبه، چهارشنبه و جمعه از

 51 Visite totali,  7 visite odierne

Continua a leggere »

سفارت ایتالیا در تهران

ایران سفارت ایتالیا در تهران مهارت برای اتباع مقیم ایرانو افغانستان نشانی. ادرستهران، سرک نوفل لوشاتوایران ،MCW5+PM7،https://goo.gl/maps/kiS6sAiR1xpdKEGQ7صدارت کنسولی.O.P – سرک نلسون ماندال، بنبست فرزان شرقی،

 74 Visite totali,  7 visite odierne

Continua a leggere »