Categories
Covid Evidenza Regole e comportamenti Salute

تعطیلت و احکام ۲۹ دسامبر: قوانین جدید گرین پاس تقویت شده و قرنطین ۰

توجه : با توجه به روز رسانی مستمر احکام، برای اطلع از آخرین اخبار به صفحه ذیل مراجعه کنید

Covid

تعطیلت و احکام ۲۹ دسامبر: قوانین جدید گرین پاس تقویت شده و قرنطین ۰

به دنبال فرمان جشن ۲۳ دسامبر و فرمان ۲۹ دسامبر، قوانین جدیدی در رابطه با اقدامات مهار کووید ۱۹ در ایتالیا وجود دارد ۰

از ۱۰ جنوری ۲۰۲۲ قوانین گرین پاس پیشرفته )”گذرنامه فوق العاده سبز” یا سوپر گرین پاس ( و قوانین قرنطین تغییر می کند ۰

قوانین جدید سوپر گرین پاس از ۱۰ جنوري ۲۰۲۲ تقویت: گرین پاس سبز تقویت شده )که با تکمیل دوره واکسیناسیون یا پس از درمان به دست می آید( برای انجام فعالیت های ذیل

ضروری است

– دسترسی و استفاده از حمل و نقل عمومی محلی یا منطقه ای؛ – هوتل ها و امکانات اقامتی؛ – جشنهای ناشی از مراسم مدنی یا مذهبی؛ – جشنواره ها و نمایشگاه ها؛ – مراکز همایش؛ – خدمات پذیرایی نیز در فضای باز ۰ – بالبرهای اسکی با اهداف سیاهت تجاری حتی اگر در مناطق اسکی واقع شده باشند ۰- حوض های شنا، مراکز شنا، ورزش های تیمی و مراکز سلمتی، حتی در فضای باز ۰

– مراکز فرهنگی، مراکز اجتماعی و تفریحی نیز برای فعالیت در فضای باز ۰

کارگران می توانند که با تیست منفی کووید )اعتبار: ۲۴ ساعت برای تیست سریع و ۴۸ ساعت برای تیست مولکولی( به کار خود ادامه دهند ۰ دانشجویان دانشگاه نیز می توانند حتی با تست منفی کووید وارد دانشگاه شوند ۰

page1image2966080

قوانین جدید گرین پاس از ۱ فبروری ۲۰۲۲:

از ۱ فبروری ۲۰۲۲ مدت اعتبار گرین پاس از ۹ به ۶ ماه کاهش می یابد. حداقل دوری تجویز دوز سوم از ۵ به ۴ ماه پس از اتمام دوره واکسیناسیون اولیه کاهش می یابد ۰

قوانین جدید برای قرنطین

افرادی که با یک فرد مثبت در تماس نزدیک بوده اند دیگر مجبور به انزوا )قرنطین( در خانه نیستند اگر:

– دوز دوم واکسین را درظرف ۴ ماه دریافت کرده؛ – آنها سومین دوز واکسین )یا تقویت کننده( را دریافت کرده اند؛

لطفا توجه داشته باشید: در هر صورت پوشیدن ماسک اف اف پی ۲ تا ۱۰ روز پس از تماس با فردی که آزمایش مثبت داده است ضروری است ۰ در صورت داشتن علمت، باید آزمایش آنتی ژن سریع یا مولکولی را ۵ روز پس از تماس انجام

دهند ۰

ماسک ها

– پوشیدن ماسک حتی در فضای باز و همچنین در ناحیه سفید لزمی است ۰ – پوشیدن ماسک های نوع اف اف پی ۲ برای نمایش های باز برای عموم که در فضای باز و سرپوشیده در سالن های تئاتر سالن های کنسرت، سینما، مکان های سرگرمی و موسیقی زنده و برای رویدادهای ورزشی و مسابقاتی که در داخل یا خارج از خانه برگزار می شود لزمی میباشد ۰ در تمام این موارد مصرف غذا و نوشیدنی در داخل )جاهای بند( ممنوع است ۰ – پوشیدنماسکنوعافافپی۲درتماموسایلحملونقللزمیاست ۰

رویدادها، مهمانی ها، دیسکوه

تا ۳۱ جنوری ۲۰۲۲، رویدادها، مهمانیها و کنسرتها به هر نامی که شامل تجمع در فضاهای باز باشد ممنوع است. سالن های رقص، دیسکوها و کلوپ ها بسته خواهند شد ۰

ورود مراجعه کنندگان به مراکز اجتماعی و صحی و خانه های سالمندان

ورود برای بازدید از مراکز مسکونی، رفاه اجتماعی، بهداشت اجتماعی و آسایشگاه فقط برای افراد دارای گرین پاس تقویت شده و تیست منفی یا واکسیناسیون با دوز سوم امکان پذیر است ۰

 371 Visite totali,  1 visite odierne