Categories
aiuti sociali Evidenza Minori

چک (کومک مال) برای خانواده

چک )کومک مال( برای خانواده چک واحد یک حمایت اقتصادی جهان به خانواده ها است که برای هر فرزند زیر سن قانون تحت تکفل ، تا سن بلوغ و تحت اشایط

خاصتاسن۲۱سالگدادهمشود ۰ چک واحد توسط دفت انپس بر اساس شاخص وضعیت اقتصادی معادل )ایس( پرداخت م شود ۰ برای دریافت کردن چک واحد، خانواده ها م توانند از ۱ جنوری ۲۰۲۲ به دفت انپس یا موسسات حمایت مراجعه کنند ۰

این چک واحد از مارچ ۲۰۲۲ توسط دفتانپس داده م شود ۰

درخواست چک واحد تا تاریخخخخخ ۳۰ جون ۲۰۲۲ امکان پذیراست و همچنی مستحق پرداخت های ماه های قبل)از مارچ ۲۰۲۲(هستید ۰

چه کس م تواند برای چک واحد )کومک مادي( درخواست دهد

برای درخواست چک واحد باید اشایط زیر را داشته باشید: – تابعیت ایتالیا، یا تابعیت یک ازکشورهای عضو اتحادیه اروپا )یا اعضای خانواده آنها(۰

یا تابعیت کشوری که به اتحادیه اروپا تعلق ندارد و دارای مجوز اقامت اتحادیه اروپا برای ساکنان طولن مدت است ۰ یا دارنده مجوز کار باشد که مجاز به انجام یک فعالیت کاری برای مدت بیش از شش ماه باشد ۰ یا دارندگان مجوز اقامت به دلیل تحقیقان مجاز به اقامت در ایتالیا برای مدت بیش از شش ماه باشند ۰ بشمول پرداخت مالیات بر درآمد در ایتالیا؛

– حداقل دو سال ادرس در ایتالیا، حت اگر دوامدار هم نباشد، یا داشی قرارداد کار دان یا موقت حداقل برای شش ماه ۰

ویژگ های چک )کومک مال( . این کمک هزینه جهان است – همه گروه های درآمدی مستحق آن هستند – و تدریج – با کاهش ایس مقدار آن افزایش م یابد ۰

. چک یا کمک را م توان ظرف ۱۲۰ روز پس از تولد فرزند جدید، از ماه هفتم بارداری و برای هر فرزند تحت تکفل تا سن ۲۱ سالگ درخواست کرد ۰

. برای کودکان بالی ۱۸ سال و زیر ۲۱ سال، فرزند تحت تکفل )تحت مسولیت والدین (باید یک از اشایط زیر را داشته باشد

تا واجد اشایط دریافت کمک مال باشد : . شما در یک مکتب یا دوره آموز اش حرفه ای یا دوره مدرک تحصیل اشکت م کنید ۰

. یک دوره کارآموزی یا شغل را انجام م دهید و مجموعا کمت از ۸۰۰۰ یورو در سال درآمد دارید ۰ . به عنوان بیکار ثبت نام کرده اند و به دنبال کار در خدمات اشتغال عموم هسی ۰ . خدمات مدن جهان را انجام م دهد ۰

. چک واحد به اعتبار ایبان)نمت مانک( یا حواله بانک در محل زندگ میکنید داده م شود، مگرنه در صورت درآمد شهروندی ۰ . این کمک مال بر درآمد کل خانواده تأثتی ندارد ۰

توجه: در زمان درخواست، ارائه سند ایس برای دریافت چک متناسب امکان پذیر است ۰ اگر درخواست بدون پیوست کردن سند ایس ارسال شود، انپس صف نظر به درآمد، تنها حداقل مبلغ را پرداخت م کند ۰

مطابقت چک)کومک مال ( با سایرکمک های اجتماع

از مارچ ۲۰۲۲، این کمک مال جایگزین برخ ازکمک های اقتصادی دولت با هدف خانواده های دارای فرزند م شود ۰

– کمک چک واحد خانواده، جایگزین پاداش تولد ) بونس ماما دومان یا پاداش مادر فردا( ، کمک مال تولد ) پاداش نوزاد(, ANF)کمک هزینه خانواده( وکسورات برای فرزندان تحت تکفل زیر ۲۱ سال م شود ۰

– کمک واحد مال خانواده با درآمد شهروندی و بونس مراقبت ازکودک مطابقت دارد ۰ توجه: اگر قبل درآمد شهروندی را دریافت کرده اید، کمک واحد مال خانواده به طور خودکار پرداخت م شود ۰

شبیه سازی مبلغ چک )کومک مال(
در این لینک م توانید چک را با شبیه سازانپس محاسبه کنید : https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore

page2image2636224

اشخاص حذف شده ازکمک واحد مال خانوادگ

در حال حاص، برخ از دستههان از شهروندان که دارای مجوز اقامت غت از موارد ذکر شده هنگام دستش به چک هستند، همچنان مستثت هستند. در همی راستا در صورت تغیت در اشایط دستش، به روز رسان هان در این صفحه ارائه خواهد شد ۰

چگونه درخواست شود

برای درخواست، باید به ویب سایت انپس دستش داشته باشید :

https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/spid/loginSPID.jsp?uri=https%3a%2f%2fservizi2.inps.it%2fservizi %2fAssegnoUnicoFigli&S=S

یا با شماره های ۸۰۳۱۶۴ )از طریق تلفن ثابت( ۰۶۱۶۴۱۶۴ )از طریق تلفن همراه(۰ یا از طریق مراجعی شناسان شده توسط دفت انپس تماس بگتید ۰https://www.inps.it/servizi-online/servizi-per-i-patronati/informazioni/gli-enti-di-patronato

اگر به دلیل اینکه ایتالیان بلد نیستید به متجم نیاز دارید، برای پناهجویان و پناهندگان )ار(خ( با شماره های رایگان ذیل تماس بگتید :

۳۵۱۱۳۷۶۳۳۵ : ۵۷۰ ۹۰۵ ۸۰۰

page3image2636416 page3image2636608
assegno unico
Pidgin English
Bambara
Pular
Soninke
Categories
Covid Evidenza Salute

لزم بودن واکسیناسیون و گرین پاس ،پس از فرمان ۱۰ جنوری: قوانین جدید

obbligo vaccino over 50

در ۱۰ جنوری ۲۰۲۲، فرمان جدیدی به اجرا درآمد که قوانین موجود در مورد واکسین ها و گرین پاس را تجدید کرد ۰ چه کسانی باید واکسیناسیون اجباری را انجام دهند؟ 

چه زمانی نشان دادن سوپر گرین پاس ضروری است و چه زمانی همچنان برای در اختیار داشتن گرین پاس نورمال کافی است؟ 

در اینجا برخی از مهمترین نوآوریهای معرفی شده توسط فرمان جدید ارائه شده است که تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۲ یا تا پایان وضعیت اضطراری به قوت خود باقی خواهد ماند ۰ 

۵ ماه 

اول از همه، از ۱۰ جنوری زمان دریافت دوز سوم کوتاه می شود: می توان آن را پس از ۴ ماه ازدوز دوم، به جای انجام داد ۰ 

همچنین از ۱۰ فبروی مدت گرین پاس از ۹ به ۶ ماه کاهیش میابد ۰ 

سپس قوانینی برای چند دسته خاص وجود دارد: بیایید ببینیم کدامها اند 

بالی 50 

فرمان جدید واکسین لزمی را برای موارد زیر معرفی می کند: . همه اتباع ایتالیایی و خارجی،که حداقل ۵۰ سال سن دارند، یا کسانی که تا ۱۵ جنوری ۵۰ ساله گی را پوره میکنند 

مقیم ایتالیا یا حاضر درایتالیا باشند، ثبت نام شده یا غیر رسمی در خدمات صحی ملی 

کسانی که قادر به ارائه گواهی صحی خواهند بود، از تعهد واکسیناسیون معاف هستند. مرکزمراقبت های صحی محلی، در صورت موفقت با نظر پزشک عمومی، گواهی معافیت از واکسیناسیون ضد سارس کووید را با رعایت بخشنامه های وزارت صحت در این خصوص صادر می کند ۰ 

pastedGraphic.png

کارگران که عمر شان بالی پنجاه سال باشد از ۱۵ فبروی ۲۰۲۲ فاقد کارت سبزیا گرین پاس تقویت شده در هنگام ورود به محل کار باشند، غایب غیرموجه، بدون حق پرداخت، بدون عواقب انضباطی و با حق حفظ رابطه کاری محسوب می شوند ۰ 

از ۱۵ فبروی تا ۱۵ جون سوپر گرین پاس نیز در محل کار اجباری خواهد شد. صنعتگران و کارگران آزاد همچنین هنگام رفتن به محل کار در خانه و ادارات و همچنین در استودیوها ملزم به داشتن سوپرگرین پاس هستند ۰ 

گرین پاس ابتدایی از ۲۰جنوری برای موارد زیر اجباری خواهد بود : . به آرایشگاهای مردانه و زنانه 

از اول فبروری، نشاندادن گرین پاس ابتدایی برای موارد زیر ضروری است : . وارد شدن به بانک ها 

. وارد شدن به اداره پست . دسترسی به موسسات تجاری، به استثنای خوراکه فروشی و داروخانه ها 

سوپر گرین پاس 

از ۱۰ جنوری برای موارد زیر اجباری می شود: . سوارشدن در هر وسیله نقلیه عمومی 

. وارد شدن به مکان های عمومی مانند بارها رستوران ها، موزیم ها و هتل ها . حضور در حوضها و سالن های ورزشی 

واکسین نشده 

کسانی که واکسین نشده اند باید اولین دوز خود را تا ۳۱ جنوری بگیرند تا از ۱۵ فبروری گرین پاس دریافت کنند ۰ 

از طرف دیگر، اگر واکسن نزنید، از ۱ فبروری این امکان وجود نخواهد داشت : . سوار وسایل نقلیه عمومی شوید 

. دسترسی به رستورانت ها و بارها داشته باشید 

. دسترسی به هتل ها و موزیم ها داشته باشید 

. دسترسی به سالن های ورزشی وحوضها داشته باشید افراد واکسین نشده فقط می توانند وارد فروشگاه هایی شوند که احتیاجات اولیه یا محصولت ضروری را می فروشند، مانند 

دوخانه ها، سوپرمارکت ها، و فروشگاه های سخت افزار ۰ 

جریمه برای کسانی که قوانین را رعایت نمی کنند 

تعهد واکسیناسیون تا ۱۵ جون آینده به قوت خود باقی خواهد ماند. از اول فبروری ۲۰۲۲، جریمه های یکباره ۱۰۰ یورویی برای افرادی که واکسین نشده اند داده می شود. بررسی ها توسط سازمان درآمد انجام می شود که داده های کارت صحی و اداره ثبت احوال را ارجاع می دهد. همچنین برای کارگرانی که برخلف تعهدات واکسیناسیون وارد محل کار می شوند جریمه در نظر گرفته شده است. تخلف از مقررات با پرداخت مبلغی بین ۶۰۰ تا ۱۵۰۰ یورو مجازات خواهد شد. برای صاحبان شغلهای که چک ها را رعایت نکنند، جریمه از ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو متغیر است ۰ 

 590 Visite totali