Categories
aiuti sociali Evidenza

کمک هزي نه جهانی واحد همچن ي ن برای کسانی که مجوز اقامت در حال منتظر و يافتن کار دارند۔

در 19 سپتامبر ،2023 دادگاه کار ترنتو تعيين کرد که دارندگان مجوز اقامت در حالی که در انتظار کارهستند، همچنين حق دارند از کمک هزي نه واحد و جهانی بهره مند شوند. مجوز انتظار برای استخدام (AUU) در واقع در زمره «اجازههای کار واحد» قرار میگيرد که امکان انجام يک فعاليت کاری را برای حداقل يک سال از زمان ثبت نام در فهرستهای استخدامی فراهم میکند

کمک هزي نه واحد و فراگير حماي ت اقتصادی خانواده هايی است که دارای فرزندان تحت تکفل هستند و در اختيار اتباع خارجی ن يز می باشد. به طور خاص، کمک هزينه واحد نه تنها برای شهروندان ايتاليايی در دسترس است

به شهروندان يکی از کشوراتحاد يه اروپا، يا اعضای خانواده آنها، دارندگان حق اقامت يا حق اقامت دائم

به شهروندان کشور غيراتحاديه اروپا که دارای مجوز اقامت اتحاديه اروپا برای طولان ی مدت يا مجوز کار واحد مجاز برای انجام يک فعاليت کاری برای مدت ب يش .از شش ماه هستند

به دارندگان اجازه اقامت برای اهداف تحقيقاتی مجاز به اقامت در ايتاليا برای مدت ب يش از شش ما۔

به دارندگان اجازه اقامت در حالی که در انتظار کار هستند۔

مبالغ پرداختی چقدر است؟

اين کمک هزي نه از حداقل 50 يورو در ماه تا حداکثر 175 يورو در ماه برای هر فرزند زير سن قانونی متغير .است برای فرزندان وابسته بين 18 تا 21 سال، مبالغ از حداقل 25. يورو در ماه تا حداکثر 85 ي ورو در ماه متغير است در مورد کودکان دارای معلوليت وابسته، مادران زير 21 سال، خانواده های پرجمعيت، هر دو والدين شاغل، کمتر از 25000 يورو ISEE خانواده هايی با .افزايش در نظر گرفته شده است

طريق دريافت کمک هزينه مجرد و فراگير برای فرزندان تحت تکفل؟

بہ خاطر دريافت کمک هز ينه مجرد و فراگير برای فرزندان تحت تکفل برای همه نوزادان تازه متولد شده و برای کسانی که – در سال 2022 از کمک هزينه بهره مند نشده اند، می يا از طريق INPS توان درخواست را در وب سايت يا از طريق موسسات حماي تی Patronato ارسال کند۔ درخواست ميتوانيد از طريق ويبسائت ايمپس خواہد ) گرديد۔)

از مارس ،2023 افرادی که قبل از اين کمک هزينه بهره مند شده اند، نيازی به تمديد درخواست خود ندارند. تمديد درخواست در واقع خودکار خواهد بود، در صورتی که درخواست ارسالی رد، ابطال يا فوت نشده باشد.

چک با اعتبار ايبان بانکی يا با حواله مستقيم بانکی پرداخت می شود، مگر در مورد افراد ذينفع از درآمد شهروندی که تا زمانی که اقدام کرده باشند به قوت خود باقی می ماند، در همان کارت اختصاص داده شده به درآمد پرداخت می شود

کودکان بالای 18 سال و زير 21 سال برای بهره مندی از کمک هزينه با يد يکی از شرايط زير را داشته باشند

ا) در يک مدرسه يا دوره آموزشی حرفه ای يا دوره مدرک شرکت کنيد۔

ب) يک دوره کارآموزی يا شغلی را انجام دهيد و درآمد کل کمتر از 8000 يورو در سال داشته باشيد

به عنوان بيکار و جويای کار در خدمات استخدامی دولتی ثبت نام کن يد

ج) بايدثبت نام باشيد به عنوان بي کاری و جستجو يافتن کار بہ اداره کاری دولتی

خدمات مدنی جهانی را انجام دهد

 

 

 1,019 Visite totali,  3 visite odierne