جستجوی مهاجرت )میګری ریچرکه) ۲: فیری کمک هزینه آموزشی برای جوانان با پیشینه مهاجر ارائه می دهد

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

فراخوان جستجوی مهاجرت یا میګری ریچرکه ۲ که
توسط فیری )مجمع تحقیقات بین المللی و اروپایی در
مورد مهاجرت( ترویج می شود، به صورت آنالین است،
که به جوانان با سابقه مهاجرت کمک هزینه آموزشی
برای انجام تحقیقات اجتماعی را تضمین می کند۰
اکنون در دومین نسخه خود در سال جاری، این فراخوان
توسط بنیاد کامپانیه دی سن پاولو پشتیبانی می شود، و از
یک فرضیه ناشی می شود:۰
در حالی که نشان دادن مهاجرت برای علوم اجتماعی
یک موضوع مورد عالقه است، تحقیقات در مورد پدیده
های مهاجرتی و در مورد فرآیندهای اجتماعی مرتبط با
به طور کامل توسط محققان بومی تولید شده
ًا
آنها تقریب
.است، بدون تجربه مهاجرت فردی و یا آشنا
این شرایط همچنین بر بافت ایتالیا تأثیر می گذارد، جایی
که، اگرچه مهاجرت برای دهه ها عنصر تعیین کننده
جمعیت شناسی ملی بوده است، مهاجران جوان یا کسانی
که پیشینه مهاجرت دارند در حرفه های فرهنگی و به
ویژه در دنیای آکادمیک کمتر نمایندگی دارند۰
گسترش این نمایندگی نه تنها یک مسئله عدالت
اجتماعی، بلکه کیفیت تحقیق نیز هست۰

تا ۳۰ جون ۲۰۲۲ زمان برای درخواست وجود دارد

شرایط
. در خارج از کشور متولد شده باشند و در
ایتالیا مهاجر باشند یا سابقه مهاجرت داشته باشند
. سن کمتر از ۳۰ سال
( هنوز در زمان ارسال درخواست تکمیل
نشده باشد( یا کمتر از ۳۲ سال
در زمان ارسال درخواست تکمیل نشده در صورتی )
که داوطلب مدرک دکترا گرفته باشد(۰
. (در ایتالیا یا خارج از کشور( مدرک تخصصی
یا کارشناسی ارشد یا دکترای طب را در یکی از زمینه
های موضوعی زیر دریافت کرده باشند: حوزه ۱۱ ء

علوم تاریخی، فلسفی، تربیتی و روانشناسی؛ حوزه ۱۲ ء
علوم حقوقی؛ حوزه ۱۳ ء علوم اقتصادی و آماری؛
حوزه ۱۴ ء علوم سیاسی و اجتماعی۰

معلومات در باره بورسه
فعالیت های حمایت شده توسط این کمک هزینه تحصیلی
از ۱ سپتامبر ۲۰۲۲ آغاز می شود و در ۳۱ اگست
۲۰۲۳ به پایان می رسد۰
مبلغ کمک هزینه تحصیلی که از طریق یک قرارداد
همکاری هماهنگ و مستمر پرداخت می شود، ۱۶۸۰۰
یورو خالص خواهد بود که در ۱۲ ماه پرداخت می
شود۰
چگونه درخواست شود

در اینجا اسنادی برای ارسال وجود دارد :
. سی وی تازه و اپدهت شده؛
. انگیزه نامه که دالیل عالقه به تماس و سابقه
مهاجرت شما را نشان می دهد۰
مربوط به یکی

. پروژه تحقیقاتی ترجیحًا
از حوزه های تحقیقاتی فیری، یعنی :
. جریان های مهاجرت، تحرک درون
اتحادیه اروپا در اروپا و فراملی گرایی

(https://www.fieri.it/migration-flows-intra -eu-
mobility-transnationalism/)

. جریان های مختلط، پناهندگی و حفاظت بین المللی

(https://www.fieri.it/mixed-flows-asylum-and-
international-protection/)

. ادغام: شرایط، روابط و ادراکات

(https://www.fieri.it/integration-conditions-relations-
and-perceptions/)

. کار، کارآفرینی و حواله

https://www.fieri.it/labour-entrepreneurship-and-
remittances/)

. سیاست های ادغام و رفاه

(https://www.fieri.it/integration-and-welfare-
policies/)

. نژادپرستی، تبعیض و تنوع؛
. روایات و روند در ارتباطات عمومی در مورد مهاجرت

. خالقیت و تولیدات هنری در زمینه مهاجرت
و یا توسط موضوعات با سابقه مهاجرت۰

با این حال، این حوزه های موضوعی نباید اجباری در
نظر گرفته شوند: ۰

کمیسیون همچنین طرح های پیشنهادی پروژه های
متمرکز بر موضوعات مختلف را تا زمانی که به پدیده
.های مهاجرت مرتبط باشد، ارزیابی خواهد کرد
این پروژه باید دارای طول نشاندهنده ۱۲۰۰۰ کاراکتر
)شامل فاصلهها( باشد که موضوعی را که داوطلب قصد
دارد با آن سر و کار داشته باشد، روش کاری که قصد
اتخاذ آن را دارد و نوع محصولی که قصد دارد از تحقیق
استخراج کند را مشخص میکند

چگونه درخواست شود

به صورت الکترونیکی به

درخواست ها باید منحصرًا
آدرس پست الکترونیکی it.fieri@fieri
تا ۳۰ جون ۲۰۲۲ ارسال شوند
.(II MIGRICERCA موضوع: اطالعیه)
درخواست هایی که پس از مهلت مقرر وارد شوند،
.پذیرفته نمی شوند
اطالعات بیشتر در مورد تماس رسمی
bando ufficiale Migriricerca II: Migriricerca 11

با یاسین دیا
برای اطالعات بیشتر، لطفًا
(fieri@fieri.it، 5160044-011) بگیرید تماس.

 797 Visite totali,  1 visite odierne