Categories
aiuti sociali Evidenza

کمک هزي نه جهانی واحد همچن ي ن برای کسانی که مجوز اقامت در حال منتظر و يافتن کار دارند۔

در 19 سپتامبر ،2023 دادگاه کار ترنتو تعيين کرد که دارندگان مجوز اقامت در حالی که در انتظار کارهستند، همچنين حق دارند از کمک هزي نه واحد و جهانی بهره مند شوند. مجوز انتظار برای استخدام (AUU) در واقع در زمره «اجازههای کار واحد» قرار میگيرد که امکان انجام يک فعاليت کاری را برای حداقل يک سال از زمان ثبت نام در فهرستهای استخدامی فراهم میکند

کمک هزي نه واحد و فراگير حماي ت اقتصادی خانواده هايی است که دارای فرزندان تحت تکفل هستند و در اختيار اتباع خارجی ن يز می باشد. به طور خاص، کمک هزينه واحد نه تنها برای شهروندان ايتاليايی در دسترس است

به شهروندان يکی از کشوراتحاد يه اروپا، يا اعضای خانواده آنها، دارندگان حق اقامت يا حق اقامت دائم

به شهروندان کشور غيراتحاديه اروپا که دارای مجوز اقامت اتحاديه اروپا برای طولان ی مدت يا مجوز کار واحد مجاز برای انجام يک فعاليت کاری برای مدت ب يش .از شش ماه هستند

به دارندگان اجازه اقامت برای اهداف تحقيقاتی مجاز به اقامت در ايتاليا برای مدت ب يش از شش ما۔

به دارندگان اجازه اقامت در حالی که در انتظار کار هستند۔

مبالغ پرداختی چقدر است؟

اين کمک هزي نه از حداقل 50 يورو در ماه تا حداکثر 175 يورو در ماه برای هر فرزند زير سن قانونی متغير .است برای فرزندان وابسته بين 18 تا 21 سال، مبالغ از حداقل 25. يورو در ماه تا حداکثر 85 ي ورو در ماه متغير است در مورد کودکان دارای معلوليت وابسته، مادران زير 21 سال، خانواده های پرجمعيت، هر دو والدين شاغل، کمتر از 25000 يورو ISEE خانواده هايی با .افزايش در نظر گرفته شده است

طريق دريافت کمک هزينه مجرد و فراگير برای فرزندان تحت تکفل؟

بہ خاطر دريافت کمک هز ينه مجرد و فراگير برای فرزندان تحت تکفل برای همه نوزادان تازه متولد شده و برای کسانی که – در سال 2022 از کمک هزينه بهره مند نشده اند، می يا از طريق INPS توان درخواست را در وب سايت يا از طريق موسسات حماي تی Patronato ارسال کند۔ درخواست ميتوانيد از طريق ويبسائت ايمپس خواہد ) گرديد۔)

از مارس ،2023 افرادی که قبل از اين کمک هزينه بهره مند شده اند، نيازی به تمديد درخواست خود ندارند. تمديد درخواست در واقع خودکار خواهد بود، در صورتی که درخواست ارسالی رد، ابطال يا فوت نشده باشد.

چک با اعتبار ايبان بانکی يا با حواله مستقيم بانکی پرداخت می شود، مگر در مورد افراد ذينفع از درآمد شهروندی که تا زمانی که اقدام کرده باشند به قوت خود باقی می ماند، در همان کارت اختصاص داده شده به درآمد پرداخت می شود

کودکان بالای 18 سال و زير 21 سال برای بهره مندی از کمک هزينه با يد يکی از شرايط زير را داشته باشند

ا) در يک مدرسه يا دوره آموزشی حرفه ای يا دوره مدرک شرکت کنيد۔

ب) يک دوره کارآموزی يا شغلی را انجام دهيد و درآمد کل کمتر از 8000 يورو در سال داشته باشيد

به عنوان بيکار و جويای کار در خدمات استخدامی دولتی ثبت نام کن يد

ج) بايدثبت نام باشيد به عنوان بي کاری و جستجو يافتن کار بہ اداره کاری دولتی

خدمات مدنی جهانی را انجام دهد

 

 

 644 Visite totali,  2 visite odierne

Categories
corsi Evidenza

حقوق خود را بدانید برنامه آموزش حقوقی برای پناهندگان، پناهجویان و دیگر افراد بدون تابعیت.

Il progetto Know Your Rights si svolgerà a Milano dal 24 ottobre al 12 dicembre 2023.

Know Your Rights è un programma per aumentare la conoscenza dei propri diritti legali, una formazione giuridica in 8 lezioni rivolta a richiedenti asilo, apolidi, sfollati o titolari di altre forme di protezione.

Chi può per partecipare?

– Chi ha più di 18 anni

– Chi ha intenzione di vivere in Italia

– Chi ha un livello di italiano non inferiore a B1/B2

Come iscriversi

Compila il modulo al seguente link

Dove si svolge

Via della Posta, 7, 20123 Milano, Italia https://maps.app.goo.gl/gh8PY34ACQWutcRa6

Per domande e informazioni

Contatta Alessia Amendola: Alessia.Amendola@dlapiper.com

Categories
Evidenza Salute Salute

برنامه های غربالگری رایگان برای پیشگیری از سرطان

Categories
Asilo e immigrazione Evidenza

فرمان مهاجرتی جدید 2023: ساده‌سازی جریان‌های ورودی، در تضاد با مهاجرت «غیرقانونی» و محدودیت‌های حفاظتی ویژه

فرمان مهاجرتی جدید (حکم قانون 20/2023) لازم الاجرا شده است.  در اینجا تغییرات اصلی وجود دارد:
مجازات های شدیدتر برای جرایم مرتبط با مهاجرت “غیرقانونی“:

جرم جدید “مرگ یا جراحت در نتیجه جرایم مربوط به مهاجرت غیرقانونی” معرفی شده است که مجازات های جدی را در نظر گرفته است:
● از 10 تا 20 سال برای صدمات جدی یا بسیار جدی به یک یا چند نفر.
● از 15 تا 24 سال برای فوت یک نفر.
● 20 تا 30 سال برای فوت چند نفر.

اخراج ها:
برای اجرای احکام اخراج صادره پس از محکومیت دیگر نیازی به تأیید عدالت صلح نخواهد بود.

فرمان جریان:
● روش های جدید برنامه ریزی جریان های ورود قانونی کارگران خارجی
سهمیه اتباع خارجی برای پذیرش در ایتالیا برای کارهای فرعی، دیگر نه فقط برای یک سال، بلکه برای یک دوره سه ساله (2023-2025) تعریف می شود.
کارگران زن و مرد از کشورهایی که کمپین های رسانه ای را در مورد خطرات ترافیک غیرقانونی مهاجران تبلیغ می کنند، ممتاز خواهند بود.   • تغییرات در قوانین مربوط به ورود و اجازه اقامت برای کارهای فرعی خارجی ها
    شروع رابطه استخدامی اتباع خارجی با شرکت های ایتالیایی ساده شده و روند صدور سند بلامانع برای کارهای فرعی حتی برای مشاغل فصلی تسریع می شود.

 


برنامه های آموزشی
خارجیانی که دوره های آموزشی به رسمیت شناخته شده توسط ایتالیا و ارتقاء وزارت کار را در کشور مبدأ خود گذرانده اند، می توانند خارج از سهمیه های فرمان جریان ها درخواست ورود به ایتالیا را داشته باشند.

مدت زمان مجوز اقامت تمدید شده:
تمدید مجوز اقامت صادر شده برای کار دائم، برای خوداشتغالی یا برای الحاق خانواده حداکثر سه سال و حداقل مدت دو سال خواهد بود.

 


اقدامات محدود کننده جدید در مورد حفاظت ویژه
برای به رسمیت شناختن حمایت ویژه، اشاره به حفاظت از زندگی خصوصی و خانوادگی شخص متقاضی

حذف شده است.

هشدار: این تغییر فقط برای درخواست هایی اعمال می شود که پس از 10/03/2023 ارسال می شوند، به استثنای کسانی که قبلاً در کلانتری وقت ملاقات داشته اند.
پیشنهاد می کنیم 

برای کسانی که هنوز در ستاد پلیس وقت قبلی نداشته اند، اما قبل از تاریخ 1392/10/03 درخواست داده اند، ایمیلی را که با آن درخواست در ستاد پلیس ارائه شده است چاپ (و نگه دارید).
توجه: در مواردی که ارزیابی شود که بازگرداندن بیگانه می تواند به “آزار و شکنجه به دلایل نژادی، جنسیتی، زبانی، شهروندی، مذهبی، عقاید سیاسی، شرایط شخصی یا اجتماعی” منجر شود، حمایت ویژه همچنان صادر خواهد شد (ART 19، بند بند ART 19). 1 از TUI)

مجوزهای حفاظتی ویژه صادر شده قبل از 03/10/2023 و به رسمیت شناخته شده برای حفاظت و “احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی” می تواند برای یک سال دیگر تمدید شود و همیشه می تواند به مجوز کار تبدیل شود.

سوالات پس از 03/10/2023 برای حفاظت ویژه

توصیه ما این است که با یک نهاد حفاظتی مانند شماره تلفن رایگان برای پناهجویان و پناهندگان Arci (800905570 یا 3511376335 +39، یا از طریق نوشتن به numeroverderifugiati@arci.it ) یا تماس با یک وکیل مورد اعتماد برای ارائه درخواست در هر موردی تماس بگیرید. برای حفاظت ویژه، پیوست کردن اسناد یا گزارش مفصلی به درخواست که جنبه‌های زندگی خصوصی (شمولیت شغلی اجتماعی و/یا زندگی خانوادگی) را با توجه به ماده 5 بند 6 TU در مورد مهاجرت و هنر برجسته می‌کند.  8 ECHR ، که همیشه باید مورد احترام قرار گیرد زیرا توسط ماده پیش بینی شده است.  اصل 117 قانون اساسی.

Categories
aiuti sociali Evidenza

کمک حمل و نقل ۶۰ یورو: چه کسی می تواند آن را دریافت کند و چگونه آن را درخواست کند

ن چی هست؟

کمک حمل و نقل تسهیلاتی است تا سقف ۶۰ یورو برای خرید گذرنامه سالانه یا ماهانه برای حمل و نقل عمومی۰

تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ می توان آن را به صورت آنلاین درخواست کرد۰

برای اینکه ببینید آیا شرکت مخابراتی شما قبلاً فعال است یا خیر، با لیست اپراتورهای حمل و نقل عمومی محلی فعال و غیرفعال برای پاداش حمل و نقل مشورت کنید۰

چه کسی می تواند آن را درخواست کند؟

این سهم می تواند توسط افراد با درآمد تا ۳۵ هزار یورو درخواست شود۰

چگونه برای آن درخواست می دهید؟

برای درخواست آن، باید با سپید (سیستم هویت دیجیتال عمومی) یا کارت شناسایی الکترونیکی (CIE) وارد شوید و کد مالیاتی خود را مشخص کنید.

چگونه برای کمک برای کودکان درخواست می کنید؟

والدین می توانند با دسترسی به پلتفرم از طریق سپید یا CIE خود و نشان دادن کد مالیاتی خود، برای پسران​ دخترهای تحت تکفل خود (اگر خردسال هستند) پاداش درخواست کنند۰

پسران​ دخترهای بالغ، حتی اگر از نظر مالی وابسته باشند، باید به طور مستقل برای درخواست کوپن دسترسی داشته باشند۰

برای درخواست کمک، به وب سایت وزارت کار و سیاست های اجتماعی وصل شوید و دستورالعمل های موجود در صفحه را دنبال کنید۰

توجه: اگر در خارج از کشور متولد شده اید و شهرداری خود را در لیست قسمت “شهرداری محل تولد” پیدا نکردید، می توانید به صورت دستی نام شهر محل تولد خود را وارد کنید۰

Categories
aiuti sociali Asilo e immigrazione corsi Evidenza Lavoro Ucraina

اس لاورو: خدمات برای کار و حمایت از پناهندگان

نجمن ملی سازمان های کاریابی، با همکاری یو ان اچ سی ار، پروژه “مهمان نوازی و کار” را ترویج می کند که خدمات اشتغال و حمایت مشخص را برای ذینفعان حمایت بین المللی، حفاظت موقت و حفاظت ویژه ارائه می کند۰

خدمات ارائه شده است

از جمله خدماتی که برای شمول اجتماعی و دسترسی به کار تضمین شده ء رایگان ء توسط سازمانهای کار برای کسانی که به ایتالیا می آیند، عبارتند از : ۰

 گرایش و آموزش اولیه. رایگان، اولین نشست  .  

اطلاعاتی با هدف افزایش آگاهی در مورد بازار کار ایتالیا و کارسازمان. در این جلسه، نقشه ای از خدمات و خدمات ارائه شده توسط سازمانها به ورودی های کشورمان ارائه می شود

تعادل مهارت ها   .  

ابزاری اساسی است که به شما امکان می دهد مهارت ها را ترسیم کنید و ویژگی های شخصی گیرنده را تجزیه و تحلیل کنید تا بتوانید آنها را به سمت مناسب ترین دوره آموزشی هدایت کنید (دوره پایه زبان و فرهنگ ایتالیایی یا دوره آموزشی حرفه ای) ۰

دوره های اساسي  ایتالیایی۰ .  

 در طول دوره، کارآموزان می توانند درخواست بازپرداخت هزینه های اقامت و اقامت داشته باشند و حق دریافت کمک هزینه ساعتی ۳.۵۰ یورو در ساعت را دارند. در پایان دوره آموزشی، کمک هزینه 

یکباره به مبلغ ۱۰۰۰ یورو پرداخت می شود۰

دوره های آموزشی حرفه ای  .  

در طول دوره، کارآموزان می توانند درخواست بازپرداخت هزینه های اقامت و اقامت داشته باشند و حق دریافت کمک هزینه ساعتی ۳.۵۰ یورو در ساعت را دارند. در پایان دوره آموزشی، کمک هزینه 

یکباره به مبلغ ۱۰۰۰ یورو پرداخت می شود۰

اگر قبلاً در پایان دوره پایه زبان و فرهنگ ایتالیایی به دست نیامده باشید۰

حقوق برای کسانی که در یک دوره شرکت می کنند

ذینفعان حمایت بین‌المللی، حمایت موقت و حمایت ویژه که در دوره‌های آموزشی پایه یا حرفه‌ای شرکت می‌کنند، یا در یک سازمان استخدامی استخدام می‌شوند، حق دریافت برخی از کمک‌های          مهم را دارند.  

 : تفصیل

سهم کودک برای کودکستان  .

کمک مادی ماهانه برای  کودکستان حداکثر تا ۱۵۰ یورو تا سومین سال کودک و تا پایان حضور در دوره کودکستان۰

 حمایت از آموزش و پرورش .

در اینجا برخی از کمک ها برای حمایت از هزینه های انجام شده برای آموزش آورده شده است

, کمک برای خرید مواد آموزشی    .     

و کتاب برای فرزندان (۲۰۰ یورو) ۰           

کمک به خرید کتاب یا سایر مواد آموزشی    .     

برای دانش آموزانی که در دوره های شبانه       

شرکت می کنند (۲۰۰ یورو)۰          

مشارکت برای هزینه های انجام شده      .      

 برای پرداخت مالیات دانشگاه (۲۰۰ یورو)            

  

کمک به خرید کتاب یا سایر مطالب آموزشی       .      

برای دانش‌آموزان دوره اول و سوم (۲۰۰ یورو)           

بازپرداخت خرید مایحتاج اولیه نوزادان  . 

کمک هزینه های انجام شده برای خرید کالاهای لازم برای مراقبت از کودک شما تا سال سوم حداکثر به مبلغ ۸۰۰ یورو.

این درخواست برای هر کودک قابل انجام است

بازپرداخت کمک های روانی۰   .

کمک هزینه های روانی برای خود یا اعضای خانواده تا حداکثر ۲۰۰ یورو به ازای هر مشتری۰

 برای اطلاعات بیشتر: در این  پروژه نګاه کنید 

Categories
corsi Evidenza

جستجوی مهاجرت )میګری ریچرکه) ۲: فیری کمک هزینه آموزشی برای جوانان با پیشینه مهاجر ارائه می دهد

فراخوان جستجوی مهاجرت یا میګری ریچرکه ۲ که
توسط فیری )مجمع تحقیقات بین المللی و اروپایی در
مورد مهاجرت( ترویج می شود، به صورت آنالین است،
که به جوانان با سابقه مهاجرت کمک هزینه آموزشی
برای انجام تحقیقات اجتماعی را تضمین می کند۰
اکنون در دومین نسخه خود در سال جاری، این فراخوان
توسط بنیاد کامپانیه دی سن پاولو پشتیبانی می شود، و از
یک فرضیه ناشی می شود:۰
در حالی که نشان دادن مهاجرت برای علوم اجتماعی
یک موضوع مورد عالقه است، تحقیقات در مورد پدیده
های مهاجرتی و در مورد فرآیندهای اجتماعی مرتبط با
به طور کامل توسط محققان بومی تولید شده
ًا
آنها تقریب
.است، بدون تجربه مهاجرت فردی و یا آشنا
این شرایط همچنین بر بافت ایتالیا تأثیر می گذارد، جایی
که، اگرچه مهاجرت برای دهه ها عنصر تعیین کننده
جمعیت شناسی ملی بوده است، مهاجران جوان یا کسانی
که پیشینه مهاجرت دارند در حرفه های فرهنگی و به
ویژه در دنیای آکادمیک کمتر نمایندگی دارند۰
گسترش این نمایندگی نه تنها یک مسئله عدالت
اجتماعی، بلکه کیفیت تحقیق نیز هست۰

تا ۳۰ جون ۲۰۲۲ زمان برای درخواست وجود دارد

شرایط
. در خارج از کشور متولد شده باشند و در
ایتالیا مهاجر باشند یا سابقه مهاجرت داشته باشند
. سن کمتر از ۳۰ سال
( هنوز در زمان ارسال درخواست تکمیل
نشده باشد( یا کمتر از ۳۲ سال
در زمان ارسال درخواست تکمیل نشده در صورتی )
که داوطلب مدرک دکترا گرفته باشد(۰
. (در ایتالیا یا خارج از کشور( مدرک تخصصی
یا کارشناسی ارشد یا دکترای طب را در یکی از زمینه
های موضوعی زیر دریافت کرده باشند: حوزه ۱۱ ء

علوم تاریخی، فلسفی، تربیتی و روانشناسی؛ حوزه ۱۲ ء
علوم حقوقی؛ حوزه ۱۳ ء علوم اقتصادی و آماری؛
حوزه ۱۴ ء علوم سیاسی و اجتماعی۰

معلومات در باره بورسه
فعالیت های حمایت شده توسط این کمک هزینه تحصیلی
از ۱ سپتامبر ۲۰۲۲ آغاز می شود و در ۳۱ اگست
۲۰۲۳ به پایان می رسد۰
مبلغ کمک هزینه تحصیلی که از طریق یک قرارداد
همکاری هماهنگ و مستمر پرداخت می شود، ۱۶۸۰۰
یورو خالص خواهد بود که در ۱۲ ماه پرداخت می
شود۰
چگونه درخواست شود

در اینجا اسنادی برای ارسال وجود دارد :
. سی وی تازه و اپدهت شده؛
. انگیزه نامه که دالیل عالقه به تماس و سابقه
مهاجرت شما را نشان می دهد۰
مربوط به یکی

. پروژه تحقیقاتی ترجیحًا
از حوزه های تحقیقاتی فیری، یعنی :
. جریان های مهاجرت، تحرک درون
اتحادیه اروپا در اروپا و فراملی گرایی

(https://www.fieri.it/migration-flows-intra -eu-
mobility-transnationalism/)

. جریان های مختلط، پناهندگی و حفاظت بین المللی

(https://www.fieri.it/mixed-flows-asylum-and-
international-protection/)

. ادغام: شرایط، روابط و ادراکات

(https://www.fieri.it/integration-conditions-relations-
and-perceptions/)

. کار، کارآفرینی و حواله

https://www.fieri.it/labour-entrepreneurship-and-
remittances/)

. سیاست های ادغام و رفاه

(https://www.fieri.it/integration-and-welfare-
policies/)

. نژادپرستی، تبعیض و تنوع؛
. روایات و روند در ارتباطات عمومی در مورد مهاجرت

. خالقیت و تولیدات هنری در زمینه مهاجرت
و یا توسط موضوعات با سابقه مهاجرت۰

با این حال، این حوزه های موضوعی نباید اجباری در
نظر گرفته شوند: ۰

کمیسیون همچنین طرح های پیشنهادی پروژه های
متمرکز بر موضوعات مختلف را تا زمانی که به پدیده
.های مهاجرت مرتبط باشد، ارزیابی خواهد کرد
این پروژه باید دارای طول نشاندهنده ۱۲۰۰۰ کاراکتر
)شامل فاصلهها( باشد که موضوعی را که داوطلب قصد
دارد با آن سر و کار داشته باشد، روش کاری که قصد
اتخاذ آن را دارد و نوع محصولی که قصد دارد از تحقیق
استخراج کند را مشخص میکند

چگونه درخواست شود

به صورت الکترونیکی به

درخواست ها باید منحصرًا
آدرس پست الکترونیکی it.fieri@fieri
تا ۳۰ جون ۲۰۲۲ ارسال شوند
.(II MIGRICERCA موضوع: اطالعیه)
درخواست هایی که پس از مهلت مقرر وارد شوند،
.پذیرفته نمی شوند
اطالعات بیشتر در مورد تماس رسمی
bando ufficiale Migriricerca II: Migriricerca 11

با یاسین دیا
برای اطالعات بیشتر، لطفًا
(fieri@fieri.it، 5160044-011) بگیرید تماس.

 765 Visite totali

Categories
Covid Evidenza Salute

قوانین جدید در مورد ماسک و گرین پاس از اول آپریل

decreto 17 marzo

 

قوانین جدید در مورد استفاده از ماسک وگرین پاس )فرمان ۱۷ مارچ ۲۰۲۲:)۰
در اینجا نوآوری های اصلی و مقررات جدیدی است که از ۱ آپریل ۲۰۲۲ الزم االجرا می شود۰
به یاد داشته باشید که در ۳۱ مارس وضعیت اضطراری کووید ۱۹ پایان می یابد۰ (decreto del 17 marzo 2022):

ماسک ها

استفاده از ماسک های اف اف پی ۲ تا ۳۰ اپریل ۲۰۲۲ در جا های ذیل اجباری است:
– در مکان هایی که نمایش های آزاد برای عموم برگزار می شود
– در وسایل حمل و نقل.
از طرف دیگر در محل کار استفاده از وسایل حفاظت تنفسی کافی خواهد بود )نه لزوما ماسک های اف اف پی ۲)۰

گرین پاس در محل کار

از اول اپریل همه کارگران می توانند با گرین پاس ابتدایی به محل کار دسترسی پیدا کنند، واز اول ماه می دیگر اجباری نخواهد بود۰
تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ ،واکسین برای کارگران حرفه های صحی و کارکنان شفاخانه ها و خانه های بزرگساالن اجباری باقی می
ماند. کارگرانی که این مکلفیت را رعایت نکنند همچنان از کار تعلیق خواهند شد۰
گرین پاس تا ۳۱ دسامبر حتی برای بازدیدکنندگان از کانه های بزرگساالن ، آسایشگاهها و بخشهای شفاخانه ها اجباری است، اما
در صورت درمان کووید و در اختیار داشتن کارت سبز، گرفتن تیست منفی دیگر اجباری نیست۰

مکتب

برای کودکستان ها و مکاتب ابتدایی و راهنمایی و همه مکاتب متوسطه :
در صورت وجود حداقل ۴ مورد مثبت، فعالیت با حضور ادامه خواهد داشت۰
برای دانش آموزان باالی شش سال پیش بینی می شود، که ماسک اف اف پی۲ به مدت ۱۰ روز
از آخرین تماس با مورد مثبت را داشته باشد۰
تمام دانش آموزانی که به دلیل عفونت کووید در انزوا هستند، در صورت داشتن تصدیق صحی، می توانند فعالیت آموزش از راه
دور را دنبال کنند. یک آزمایش آنتیجن مولکولی سریع یا منفی برای بازگشت به صنف کافی است۰

انزوا و قرنطین

از اول اپریل، هر کسی که با یک فرد مثبت به کووید تماس داشته است، دیگر نباید خود را قرنطین کند.
بنابراین قرنطین لغوه شده است، اما نظارت بر خود ضروری است:
شما فقط می توانید برای چیزهای که کامًال ضروری است بیرون بروید۰
اگربعد از تماس با مورد مثبت عالیم کووید دارید، باید بعد از ۵ روز خود را تست کنید۰
قرنطین برای کسانی که به کووید مثبت هستند شده است: آنها باید تا زمان تیست منفی در خانه بمانند۰

اخبار دیگر

در فرمان ۱۷ مارس نیز آمده است :
– انتهای سیستم مناطق رنگی
– از ۱ اپریل به ۱۰۰ %ظرفیت اماکن ورزشی روباز و سرپوشیده برمیگردد۰

 789 Visite totali

Categories
Asilo e immigrazione Evidenza Ucraina

حالت استراری اوکراین دستورالعمل اروپا برای حفاظت موقت تصویب شد

خبر مهم 

اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است دستورالعمل حفاظت موقت در رابطه با جنگ در اوکراین (دستورالعمل ۵۵​۲۰۰۱) را تصویب کند۰

 شهروندان اوکراین، پناهجویان، دارندگان حمایت بین‌المللی و دارندگان مجوز اقامت طولانی‌مدت مقیم اوکراین و اعضای خانواده‌ شان از این رو حق دریافت مجوز اقامت تجدیدپذیر و دسترسی به خدمات زیر را دارند  

مکتب  .   

  کار  .   

 مهمان نوازی  .   

مراقبت اجتماعی  .   

مراقبت های   صحی   .   

لطفا توجه داشته باشید   

ایتالیا هنوز حکم اجرایی این بخشنامه را صادر نکرده است. ما رویه ها را به محض در دسترس شدن منتشر خواهیم.  کرد.
:  در ضمن یادآوری می کنیم کې 

در حال حاضر امکان اقامت ۹۰ روزه در ایتالیا بدون نیاز به ویزا و مجوز وجود دارد    .   

( clicca qui per maggiori informazioni )             

در حال حاضر امکان درخواست محل پذیرش در مراکز پذیرش   .  

 و مراکز سیستم پذیرش و ادغام تحت مدیریت شهرداری ها وجود دارد      

  C.A S  مراکز پذیرش     

 S.A.I مراکز سیستم پذیرش و ادغام     

 (clicca qui per maggiori informazioni)         

Vai alla sezione Emergenza Ucraina                                                                                          

 

Categories
aiuti sociali Evidenza Minori

چک (کومک مال) برای خانواده

چک )کومک مال( برای خانواده چک واحد یک حمایت اقتصادی جهان به خانواده ها است که برای هر فرزند زیر سن قانون تحت تکفل ، تا سن بلوغ و تحت اشایط

خاصتاسن۲۱سالگدادهمشود ۰ چک واحد توسط دفت انپس بر اساس شاخص وضعیت اقتصادی معادل )ایس( پرداخت م شود ۰ برای دریافت کردن چک واحد، خانواده ها م توانند از ۱ جنوری ۲۰۲۲ به دفت انپس یا موسسات حمایت مراجعه کنند ۰

این چک واحد از مارچ ۲۰۲۲ توسط دفتانپس داده م شود ۰

درخواست چک واحد تا تاریخخخخخ ۳۰ جون ۲۰۲۲ امکان پذیراست و همچنی مستحق پرداخت های ماه های قبل)از مارچ ۲۰۲۲(هستید ۰

چه کس م تواند برای چک واحد )کومک مادي( درخواست دهد

برای درخواست چک واحد باید اشایط زیر را داشته باشید: – تابعیت ایتالیا، یا تابعیت یک ازکشورهای عضو اتحادیه اروپا )یا اعضای خانواده آنها(۰

یا تابعیت کشوری که به اتحادیه اروپا تعلق ندارد و دارای مجوز اقامت اتحادیه اروپا برای ساکنان طولن مدت است ۰ یا دارنده مجوز کار باشد که مجاز به انجام یک فعالیت کاری برای مدت بیش از شش ماه باشد ۰ یا دارندگان مجوز اقامت به دلیل تحقیقان مجاز به اقامت در ایتالیا برای مدت بیش از شش ماه باشند ۰ بشمول پرداخت مالیات بر درآمد در ایتالیا؛

– حداقل دو سال ادرس در ایتالیا، حت اگر دوامدار هم نباشد، یا داشی قرارداد کار دان یا موقت حداقل برای شش ماه ۰

ویژگ های چک )کومک مال( . این کمک هزینه جهان است – همه گروه های درآمدی مستحق آن هستند – و تدریج – با کاهش ایس مقدار آن افزایش م یابد ۰

. چک یا کمک را م توان ظرف ۱۲۰ روز پس از تولد فرزند جدید، از ماه هفتم بارداری و برای هر فرزند تحت تکفل تا سن ۲۱ سالگ درخواست کرد ۰

. برای کودکان بالی ۱۸ سال و زیر ۲۱ سال، فرزند تحت تکفل )تحت مسولیت والدین (باید یک از اشایط زیر را داشته باشد

تا واجد اشایط دریافت کمک مال باشد : . شما در یک مکتب یا دوره آموز اش حرفه ای یا دوره مدرک تحصیل اشکت م کنید ۰

. یک دوره کارآموزی یا شغل را انجام م دهید و مجموعا کمت از ۸۰۰۰ یورو در سال درآمد دارید ۰ . به عنوان بیکار ثبت نام کرده اند و به دنبال کار در خدمات اشتغال عموم هسی ۰ . خدمات مدن جهان را انجام م دهد ۰

. چک واحد به اعتبار ایبان)نمت مانک( یا حواله بانک در محل زندگ میکنید داده م شود، مگرنه در صورت درآمد شهروندی ۰ . این کمک مال بر درآمد کل خانواده تأثتی ندارد ۰

توجه: در زمان درخواست، ارائه سند ایس برای دریافت چک متناسب امکان پذیر است ۰ اگر درخواست بدون پیوست کردن سند ایس ارسال شود، انپس صف نظر به درآمد، تنها حداقل مبلغ را پرداخت م کند ۰

مطابقت چک)کومک مال ( با سایرکمک های اجتماع

از مارچ ۲۰۲۲، این کمک مال جایگزین برخ ازکمک های اقتصادی دولت با هدف خانواده های دارای فرزند م شود ۰

– کمک چک واحد خانواده، جایگزین پاداش تولد ) بونس ماما دومان یا پاداش مادر فردا( ، کمک مال تولد ) پاداش نوزاد(, ANF)کمک هزینه خانواده( وکسورات برای فرزندان تحت تکفل زیر ۲۱ سال م شود ۰

– کمک واحد مال خانواده با درآمد شهروندی و بونس مراقبت ازکودک مطابقت دارد ۰ توجه: اگر قبل درآمد شهروندی را دریافت کرده اید، کمک واحد مال خانواده به طور خودکار پرداخت م شود ۰

شبیه سازی مبلغ چک )کومک مال(
در این لینک م توانید چک را با شبیه سازانپس محاسبه کنید : https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore

page2image2636224

اشخاص حذف شده ازکمک واحد مال خانوادگ

در حال حاص، برخ از دستههان از شهروندان که دارای مجوز اقامت غت از موارد ذکر شده هنگام دستش به چک هستند، همچنان مستثت هستند. در همی راستا در صورت تغیت در اشایط دستش، به روز رسان هان در این صفحه ارائه خواهد شد ۰

چگونه درخواست شود

برای درخواست، باید به ویب سایت انپس دستش داشته باشید :

https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/spid/loginSPID.jsp?uri=https%3a%2f%2fservizi2.inps.it%2fservizi %2fAssegnoUnicoFigli&S=S

یا با شماره های ۸۰۳۱۶۴ )از طریق تلفن ثابت( ۰۶۱۶۴۱۶۴ )از طریق تلفن همراه(۰ یا از طریق مراجعی شناسان شده توسط دفت انپس تماس بگتید ۰https://www.inps.it/servizi-online/servizi-per-i-patronati/informazioni/gli-enti-di-patronato

اگر به دلیل اینکه ایتالیان بلد نیستید به متجم نیاز دارید، برای پناهجویان و پناهندگان )ار(خ( با شماره های رایگان ذیل تماس بگتید :

۳۵۱۱۳۷۶۳۳۵ : ۵۷۰ ۹۰۵ ۸۰۰

page3image2636416 page3image2636608
assegno unico
Pidgin English
Bambara
Pular
Soninke