faq - matrimonio

آیا فکر می کن ید درگیر ازدواجی هستی د

که ممکن است در آن کامالً
متقاعد نشده یا حتی توسط خانواده، اقوام یا جامعه خود مجبور
نباشی د این امکان وجود دارد که شما برای انتخابی که می خواه ید
احساس آزادی کامل نداشته باشید. اگر چنین است، ممکن است
شکاری ازدواج اجباری باش ید. برای دانستن اطالعات بیشتر،
سؤاالت متداول زیر را بخوانید: اگر به کمک ن یاز دارید، یا اگر
فردی را می شناسید که ممکن است در موقعیتی مشابه درگیر باشد،
به یاد داشته باشید که می توان ید با شماره 1522 تماس بگیر ید:
رایگان، ناشناس و ایمن است و فعال است. هر روز، 24 ساعت
شبانه روز-

ازدواج اجباری زمانی اتفاق میافتد که فردی بدون رضا یت کامل و
آزادانه خود به دلیل اجبار، تهد ید یا فری ب خورده است ، ازدواج کند
اجبار به ازدواج ی ک جنای ت جدی و نقض حقوق بشر است: به
معنای تحمیل تصم یم و اراده خود بر د یگران، خالف با اصول
اساسی برابری و کرامت انسانی است
اعالمیه جهانی حقوق بشر در واقع تصریح می کند که »ازدواج
فقط با رضایت کامل و آزادانه همسران آینده انجام می شود«
)ماده 16(-

ازدواج اجباری می تواند توسط افراد دیگری مانند والدین، اعضای
خانواده، رهبران مذهبی یا جامعه تحم ی ل شود. ا ین اجبار می تواند
از طرق مختلف از جمله تهدید، خشونت فیزیکی ، روانی یا
اقتصادی رخ دهد. در برخی موارد ممکن است افراد از داشتن
اسناد مهم )مانند گذرنامه یا شناسنامه( محروم شوند. ازدواج
اجباری می تواند از طریق ی ک اتحادی ه رسمی یا غیررسمی انجام
شود: حتی اگر غیر رسمی باشد، می توان آن را به عنوان ی ک
عروسی واقعی توسط اعضای خانواده و جامعه مرجع تلقی کرد.
به یاد داشته باشید که همه اینها سوء استفاده است و شما با ید همیشه
امکان انتخاب داشته باشید : شما حق دارید نه بگو یید-

بله، ازدواج اجباری در ا یتال یا خالف قانون است. در سال ،2019
قانونی نیز به نام ” کد قرمز” )قانون 19 ژوئیه ،2019 شماره 69(
معرفی شد که هدف آن تقویت حمای ت از افرادی است که از
خشونت، آزار و اذیت و بدرفتاری رنج می برند. این قانون جرم
خاص را معرفی کرد. محدود یت یا القاء ازدواج
مهم: این قوانین هم در مورد ازدواج هایی که در ایتالیا و هم در
خارج از کشور توسط شهروندان ا یتال ی ایی یا خارجی های مقیم
ایتال یا برگزار می شود اعمال می شود -همچنین از سال 2023
(DL 10 March 2023, n. 20)
صدور اجازه اقامت برای قربانی ان جرم اجبار ی ا القای ازدواج پ یش
بینی شده است-
لطفا توجه داشته باش ید: ازدواج اجبار ی هیچ ارزش قانونی در
ایتال یا ندارد! اگر خود را درگیر وضعی تی از این نوع می ب ین ید، به
یاد داشته باشید که همی شه می توانید به عقب برگردید و درخواست
منسوخ عروسی کنید-

حداقل سن ازدواج در ای تال یا 18 سال است. اصطالح “ازدواج
زودهنگام” به پیوندهای رسمی یا غیررسمی بین افراد ی اطالق می
.شود که هنوز 18 ساله نشده اند
استثنائات ی وجود دارد که افراد زیر سن قانونی می توانند ازدواج
کنند، اما فقط در صورت کسب اجازه از دادگاه اطفال و در هر
صورت با ید حداقل 16 سال سن داشته باشند. هدف از این قوانین
تضمین ا ین است که ازدواج یک انتخاب آگاهانه و قانونی است،
حفاظت از حقوق کوچکترین ها و ارزیابی دق یق هر موقعیت ی قبل
از اجازه ازدواج-

ازدواج های اجباری می تواند دالی ل مختلفی داشته باشد. برخی از
والدین ممکن است به خاطر از توقعات خانواده یا جامعه احساس
تعهد کنند، در حالی که برخی د یگر ممکن است احساس کنند که
ازدواج اجباری یک عمل مذهب ی یا فرهنگی است. دالیل د یگر
ممکن است حفظ ناموس خانوادگی یا م سائل اقتصادی باشد
لطفا توجه داشته باشید: ه یچ ی ک از ای ن دالیل ازدواج اجباری را
توجیه نمی کند، که هم یشه غیرقابل قبول و غیرقانونی است

نه، هیچ د ینی ازدواج اجباری را تحمی ل نمی کند. در حالی که
برخی افراد ممکن است به اشتباه بگوی ند ازدواج اجباری بخشی از
دین آنهاست، مهم است که بدانیم هیچ مذهبی از ازدواج اجباری
حمایت نمی کند. شما می توان ید بدون خیانت به د ین خود از ازدواج
اجباری شما می توان ید رد کن ید
)به عنوان مثال رجوع کن ید به: اعالمی ه اسالمی حقوق بشر: “ه یچ
کس را نمی توان بر خالف میل خود ازدواج کرد” )ماده 19 الف(

بله، ازدواج های اجباری و ا ازدواج های ترت یب داده شده بسی ار
متفاوت است. در ازدواج توافقی ، والدی ن یا خانواده ها می توانند
یک شر یک بالقوه را پ یشنهاد کنند، اما افراد درگیر همی شه حق
دارند این پیشنهاد را قبول یا رد کنند و آگاهانه ازدواج کنند. در
ازدواج اجباری ، انتخاب رد شده است وفرد بر خالف اراده خود
مجبور به ازدواج می شود

نه. اگرچه اکثر قربان یان گزارش شده در سطح جهان زنان و
دختران جوان هستند ، مردان و پسران نیز ممکن است مورد
ازدواج اجباری قرار گیرند. ازدواج اجباری می تواند بر هر کسی،
صرف نظر از جنسی ت، جنس یا گرای ش جنسی ، تحت تاثیر قراردهد

ا اگر فکر میکنید در خطر هستی د یا فقط به یک مقایسه نیاز دارید،
در اینجا چند کار وجود دارد که میتوانید انجام دهید ۔
با شماره 1522 ضد خشونت تماس بگیرید: رایگان، – 1522
ناشناس و مطمئن است، از دوشنبه تا ی کشنبه، 24 ساعته فعال
است. این سروی س به زبان ها ی ای تالیا یی، انگلیسی ، فرانسوی،
اسپان یایی ، عربی، فارسی ، آلبانی ایی، روسی در دسترس است.
eu.1522.www اوکراینی، پرتغالی ، لهستانی. در وب سایت
امکان چت با اپراتور وجود دارد۔
– مراکز ضد خشونت: برای کمک با نزدیک تر ین مرکز به خود
تماس بگیر ید. در ا ین صفحه اطالعاتی به 19 زبان و نقشه مراکز
:ضد خشونت در سراسر ایتالیا پیدا خواهید کرد
https://www.jumamap.it/it/violenza-di-genere/

– با ی ک فرد قابل اعتماد صحبت کنید معلم، مددکار اجتماعی یا
دوست صحبت کنید-
– کارابینری/پو لیس : اگر خطر فوری آسیب د یدگی وجود دارد یا
مجبور به رفتن به جا یی هستید، با شماره موارد اضطراری 112
تماس بگیر ید. همه روزه، 24 ساعت شبانه روز رایگان و فعالاست-

اروپای بہ نا م آرچی به عنوان ی ک شری ک در ی ک پروژه
2FATIMA، مشارکت دارد ۔
که هدف اصلی آن مبارزه با خشونت جنسیتی است، با توجه خاص
که (HRVخشونت مرتبط با ناموس، ) به اشکال مرتبط با ناموس
شامل کشتارهای ناموسی می شود. ، ازدواج های اجباری ختنه
کردن دستگاه تناسلی زنان. در صورت تمایل به اطالعات بی شتر یا
شرکت در پروژه، از شما دعوت می کنیم به صفحه زیر مراجعهکنید: https://www.arci.it/campagna/fatima2/