پاداش حمل و نقل ۶۰ یورو: چه کسی می تواند آن را دریافت کند و چگونه آن را درخواست کند

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

اون چیه؟
پاداش حمل و نقل تسهیالتی است تا سقف ۶۰ یورو برای
خرید گذرنامه ساالنه یا ماهانه برای حمل و نقل عمومی۰
تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ می توان آن را به صورت آنالین
درخواست کرد۰

برای اینکه ببینید آیا شرکت مخابراتی شما قبًال فعال است یا
خیر، با لیست اپراتورهای حمل و نقل عمومی محلی فعال و
غیرفعال برای پاداش حمل و نقل مشورت کنید۰

چه کسی می تواند آن را درخواست کند؟
این سهم می تواند توسط افراد با درآمد تا ۳۵ هزار یورو
درخواست شود۰
چگونه برای آن درخواست می دهید؟
برای درخواست آن، باید با سپید )سیستم هویت دیجیتال
وارد شوید و (CIE (عمومی( یا کارت شناسایی الکترونیکی
.کد مالیاتی خود را مشخص کنید
چگونه برای پاداش برای کودکان درخواست می کنید؟
CIE والدین می توانند با دسترسی به پلتفرم از طریق سپید یا
خود و نشان دادن کد مالیاتی خود، برای پسراندخترهای
تحت تکفل خود )اگر خردسال هستند( پاداش درخواست
کنند۰

پسراندخترهای بالغ، حتی اگر از نظر مالی وابسته باشند،
باید به طور مستقل برای درخواست کوپن دسترسی داشته
باشند۰
برای درخواست پاداش، به وب سایت وزارت کار و سیاست
های اجتماعی وصل شوید و دستورالعمل های موجود در
صفحه را دنبال کنید۰
توجه: اگر در خارج از کشور متولد شده اید و شهرداری
خود را در لیست قسمت “شهرداری محل تولد” پیدا نکردید،
می توانید به صورت دستی نام شهر محل تولد خود را وارد
کنید۰
اگر سپید ندارید، با سؤاالت متداول مشورت کنید