چک )کومک مالی( برای خانواده

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

چک واحد یک حمایت اقتصادی جهانی به خانواده ها است که برای هر فرزند زیر سن قانونی تحت تکفل ، تا سن بلوغ و تحت شرایط 

خاص تا سن ۲۱ سالگی اعطا می شود ۰ چک واحد توسط دفتر انپس بر اساس شاخص وضعیت اقتصادی معادل )ایسی( پرداخت می شود ۰ برای دریافت کردن چک واحد، خانواده ها می توانند از ۱ جنوری ۲۰۲۲ به دفتر انپس یا موسسات حمایتی مراجعه کنند ۰ این چک واحد از مارچ ۲۰۲۲ توسط دفترانپس پرداخت می شود ۰ 

درخواست چک واحد تا تاریخ ۳۰ جون ۲۰۲۲ امکان پذیراست و همچنین مستحق پرداخت های ماه های قبلی)از مارچ ۲۰۲۲(هستید ۰ 

چه کسی می تواند برای چک واحد )کومک مادي( درخواست دهد 

برای درخواست چک واحد باید شرایط زیر را داشته باشید: – شهروندی ایتالیا، یا تابعیت یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا )یا اعضای خانواده آنها(۰ 

یا شهروندی کشوری که به اتحادیه اروپا تعلق ندارد و دارای مجوز اقامت اتحادیه اروپا برای ساکنان طولنی مدت است ۰ یا دارنده مجوز کار واحد باشد که مجاز به انجام یک فعالیت کاری برای مدت بیش از شش ماه باشد ۰ یا دارندگان مجوز اقامت به دلیل تحقیقاتی مجاز به اقامت در ایتالیا برای مدت بیش از شش ماه باشند ۰ 

مشمول پرداخت مالیات بر درآمد در ایتالیا؛
– حداقل دو سال اقامت در ایتالیا، حتی اگر مستمر نباشد، یا داشتن قرارداد کار دائم یا معین حداقل شش ماهه ۰ 

ویژگی های چک )کومک مالی( . این کمک هزینه جهانی است – همه گروه های درآمدی مستحق آن هستند – و تدریجی – با کاهش ایسې مقدار آن افزایش می یابد ۰ 

. چک یا کمک را می توان ظرف ۱۲۰ روز پس از تولد فرزند جدید، از ماه هفتم بارداری و برای هر فرزند تحت تکفل تا سن ۲۱ سالگی درخواست کرد ۰ 

. برای کودکان بالی ۱۸ سال و زیر ۲۱ سال، فرزند تحت تکفل باید یکی از شرایط زیر را داشته باشد تا واجد شرایط دریافت کمک مالی باشد : 

. شما در یک مدرسه یا دوره آموزشی حرفه ای یا دوره مدرک تحصیلی شرکت می کنید ۰ . یک دوره کارآموزی یا شغلی را انجام می دهید و مجموعا کمتر از ۸۰۰۰ یورو در سال درآمد دارید ۰ . به عنوان بیکار ثبت نام کرده اند و به دنبال کار در خدمات اشتغال عمومی هستند ۰ 

. خدمات مدنی جهانی را انجام می دهد ۰
پس از انجام درخواست، چک واحد )کومک مالی از ماه مارچ و درهرصورت ظرف ۶۰ روز پس از درخواست شناسایی می شود ۰ 

. 

. چک واحد با اعتبار ایبان یا حواله بانکی در محل مستقر می شود، مگرنه در صورت درآمد شهروندی ۰ 

. این کمک مالی بر درآمد کلی خانواده تأثیری ندارد ۰ 

توجه: در زمان درخواست، ارائه گواهینامه ایسی برای دریافت چک متناسب امکان پذیر است ۰ اگر درخواستی بدون پیوست کردن گواهینامه ایسی ارسال شود، انپس صرف نظر از درآمد، تنها حداقل مبلغ را پرداخت می کند ۰ 

سازگاری چک با سایر کمک های اجتماعی 

از مارچ ۲۰۲۲، این کمک مالی جایگزین برخی از کمک های اقتصادی دولت با هدف خانواده های دارای فرزند می شود ۰ – کمک چک واحد خانواده، جایگزین پاداش تولد ) بونس ماما دومانی یا پاداش مادر فردا( ، کمک مالی تولد ) پاداش نوزاد(, 

ANF)کمک هزینه خانواده( و کسورات برای فرزندان تحت تکفل زیر ۲۱ سال می شود ۰
– کمک واحد هزینه خانواده با درآمد شهروندی و پاداش مراقبت از کودک سازگار است ۰ 

توجه: اگر قبل درآمد شهروندی را دریافت کرده اید، کمک واحد هزینه خانواده به طور خودکار پرداخت می شود ۰ 

شبیه سازی مبلغ چک 

در این لینک می توانید چک را با شبیه سازانپس محاسبه کنید : 

https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore 

مشمولن حذف شده از کمک واحد خانوادگی 

pastedGraphic.png 

در حال حاضر، برخی از دستههایی از شهروندانی که دارای مجوز اقامت غیر از موارد ذکر شده هنگام دسترسی به چک هستند، همچنان مستثنی هستند. در همین راستا در صورت تغییر در شرایط دسترسی، به روز رسانی هایی در این صفحه ارائه خواهد شد ۰ 

چگونه درخواست شود 

برای درخواست، باید به ویب سایت انپس دسترسی داشته باشید : 

https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/spid/loginSPID.jsp?uri=https%3a%2f%2fservizi2.inps.it %2fservizi%2fAssegnoUnicoFigli&S=S 

یا با شماره های ۸۰۳۱۶۴ )از طریق تلفن ثابت( ۰۶۱۶۴۱۶۴ )از طریق تلفن همراه(۰ یا از طریق مراجعین شناسایی شده توسط دفتر انپس تماس بگیرید ۰ https://www.inps.it/servizi-online/servizi-per-i-patronati/informazioni/gli-enti-di-patronato 

اگر به دلیل اینکه ایتالیایی بلد نیستید به مترجم نیاز دارید، برای پناهجویان و پناهندگان )ارچی( با شماره های رایگان ذیل تماس بگیرید : ۳۵۱۱۳۷۶۳۳۵ : ۵۷۰ ۹۰۵ ۸۰۰ 

pastedGraphic_1.png pastedGraphic_2.png 

assegno unico
Pidgin English
Bambara
Pular
Soninke
corsi

جستجوی مهاجرت )میګری ریچرکه) ۲: فیری کمک هزینه آموزشی برای جوانان با پیشینه مهاجر ارائه می دهد

فراخوان جستجوی مهاجرت یا میګری ریچرکه ۲ کهتوسط فیری )مجمع تحقیقات بین المللی و اروپایی درمورد مهاجرت( ترویج می شود، به صورت آنالین است،که به

 471 Visite totali,  7 visite odierne

Continua a leggere »