کارت سبزیا گرین پاس اجباری در محل کار: آنچه باید بدانید

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

از ۱۵ اکتبر ۲۰۲۱ همه کارگران ، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی ، برای وارد شدن به محل کار باید کارت سبز )گرین پاس( را داشته باشند 

آنها یکه استثنا هستند : 

. اشخاصیکه به دلیل صحی نمیتوانند واکسین کنند : در این مورد آنها باید با گواهی پزشکی معمولی خود را نشان دهند. با این حال, 

آنها می توانند تست کوید را به صورت رایگان انجام دهند
. اشخاصیکه همیشه از خانه )سمارت ورک( کار میکنند . 

چهاتفاقیمیافتدبرایکارگرانیکهگرینپاس ندارند 

. برایکارگرانبخشدولتی:هرکسیکههنگامورودبهمحلکار گرین پاسارائه نکند غایب غیر موجه تلقیمی شود )با حقحفظ رابطه کاری( تا زمان ارائه گرین پاس پسازپنجروزغیبتازمحلکار، رابطهکاروهمچنیندستمزدکهازروزاولغیبتدریافتنمیشود،معلقتلقیمی 

شود 

. برای کارگران بخش خصوصی : کسانی که فاقد کارت سبزیا گرین پاس هستند بدون ارائه حق الزحمه )با حق حفظ رابطه کاری( تا زمان ارائه گرین پاس غایب تلقی می شوند.. برای شرکتهای که کمتر از ۱۵ نفر کارکن دارد، کارفرما باید کارکن 

غیرکارت سبزیا گرین پاس خود را تا زمان داشتن گرین پاس عوز کند 

چه کسی در محل کار چک و کنترول می کند؟
چک ها توسط کارفرمایان انجام می شود: تا ۱۵ اکتبر ، روشهای سازماندهی چکها باید تعیین شوند . 

ترجیحا کنترل ها بر روی دسترسی به محل کار و احتمال به صورت نمونه انجام می شود . 

مشتریانی که در خانه خود کارگر دارند )مانند لوله کش ، برقکار یا سایر تکنیشن ها( نیازی به بررسی گرین پاس نخواهند داشت ، زیرا کارفرما نیستند ، اما خدمات خریداری می کنند. قابل درک است که آنها حق دارند برای نشان دادن گرین پاس درخواست کنند 

جریمه و مجازات در بخش دولتی و خصوصی برای کارگرانی که گرین پاس ندارند بین ۶۰۰ تا ۱۵۰۰ یورو جریمه در نظر گرفته شده 

است 

تست های کوید تنظیم شده 

گرین پاس یا کارت سبز را می توان با تیست کوید )اعتبار: ۴۸ ساعت برای تیست سریع و ۷۲ ساعت برای تیست .مولکولی( به دست آورد داروخانه هایی که آزمایش تیست کوید سریع انجام می دهند و به تفاهم نامه پیوسته اند، دارای قیمت کنترول شده میباشد: ۱۵ 

یورو برای افراد بالی ۱۸ سال و ۸ یورو برای خردسالن )بین ۱۲ تا ۱۸ سال ( برای معلومات بیشتر در باره ای گرین پاس به لینک ذیل بروید: 

https://www.jumamap.it/it/2021/06/04/green-pass-cose-e-come-funziona/ 

pastedGraphic.png 

Pidgin English
Bambara
Soninke
Pular