Categories
Covid Evidenza Salute

سوپرگرین پاس: قوانین جدید از ۶ دسامبر ۲۰۲۱ تا ۱۵ جنوری ۲۰۲۲ قابل اجرا است ۰

donna mascherina

. تفاوت بین تمام فعالیتهایی که میتوانند توسط افراد دارای گرین پاس اولیه سبز و کسانی که دارای مجوز سوپرگرین پاس هستند انجام دهند ۰ 

. اخبار استفاده از حمل و نقل عمومی و فعالیت های اجتماعی . قوانین در محل کار و استفاده از ماسک ۰ 

. دوره اعتبار و موارد دیگر در این مقاله عمیق در مورد خدمات نقشه جمعه برای پناهندگان ۰ 

https://www.jumamap.it/it/2021/11/26/super-green-pass-regole/ 

——————————————————————————————– سوپرگرین پاس: قوانین جدید از ۶ دسامبر ۲۰۲۱ قوانین جدید از ۶ دسامبر ۲۰۲۱ تا ۱۵ جنوری ۲۰۲۲ گذرگاه سبز تقویت شده یا سوپر گرین پاس:چه کسی می تواند آن را دریافت کند؟ 

. کسانه که دوره واکسیناسیون را کامل کرده است) دو دوز(۰ . کسانی که از کووید ۱۹ بهبود یافته اند ۰ 

گرین پاس اولیه: چه کسی می تواند آن را دریافت کند؟ . کسانی که تحت تست منظم قرار می گیرد ۰ 

مدت اعتبار سوپر گرین پاس و گرین پاس اولیه ۰ اعتبار سوپرگرین پاس آز آخرین تزریق واکسن یا از گواهی درمان به مدت ۹ ماه خواهد بود ۰ 

اگر با تست مولکولی منفی آزاد شود، گرین پاس اولیه ۷۲ ساعت و اگر با تست آنتی ژنی منفی آزاد شود ۴۸ ساعت اعتبار دارد ۰ 

اخبار حمل و نقل عمومی 

برای سوار شدن به قطارها و هواپیماهای پرسرعت، حمل و نقل ریلی منطقه ای )قطارهای بین شهری و شهری( نشان دادن حداقل یک تست با نتایج منفی انجام شده در ۴۸ ساعت قبل الزامی است جدید: تست کووید اجباری همچنین در حمل و نقل عمومی محلی میباشد)اتوبوس، اتوبوس و مترو(، که بررسی ها نیز به صورت تصادفی انجام می شود. دارندگان سوپر پاس می توانند به طور منظم سفر کنند ۰ 

ماسک در داخل جا های بند 

برای همه در همه ها اجباری است 

pastedGraphic.png 

ماسک در فضای باز 

اجباری در مناطق زرد رنگ، نارنجی و قرمز! در تمام مناطق داشتن ماسک لزمی است 

نحوه عملکرد آن در محل کار 

برای رفتن به محل کار، کافیست گرین پاس اولیه را نشان دهید و سپس تحت یک تست مولکولی )اعتبار به مدت ۷۲ ساعت( یا آنتی ژنیک )اعتبار برای ۴۸ ساعت( قرار بگیرید. با این حال، برای دسترسی به غذاخوری ها، داشتن سوپر گرین پاس لزمی است ۰ 

چه کسی در محل کار چک و جریمه می کند 

کنترل در محل کار بدون تغییر باقی می ماند. کارفرمایان مسئول تأیید صحت داشتن کارت سبز اولیه توسط کارمندان خواهند بودند. بررسی ها ترجیحا باید در ورودی انجام شود و همچنین ممکن است به صورت نمونه انجام شود. کسانی که قوانین را رعایت نمی کنند، باید جریمه هایی از ۶۰۰ تا ۱۵۰۰ یورو را پرداخت کنند . کسانی که ریسک نموده کنترل نمی کنند از ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو جریمه میشوند ۰ 

کافهها، رستورانها و کلوپهای شبانه برای کسانی که از سوپر پاس برخوردار نیستند، ممنوع است حتی اگر در منطقه سفید، افراد واکسین نشده نمی توانند به بارها، رستوران های سرپوشیده، مهمانی ها، دیسکوها، مراسم عمومی دسترسی داشته باشند و همچنین نمی توانند در رویدادهای ورزشی در استادیوم ها و میدان ها شرکت کنند 

در عوض، اشخاصی می توانند در جاهای اببازی و سالن های ورزشی حضور داشته باشند که نتیجه یکتست منفیرانشانمیدهد۰ توجه: در منطقه قرمز محدودیتهایی که در حال حاضر برای افرادی که واکسین نشدهاند عمل میشود برای کسانی که دارای سوپر پاس هستند نیز عمل خواهد شد ۰ 

امکانات اسکی: قوانین جدید 

در ناحیه سفید و زرد نیز امکان اسکی با گذرگاه اصلی سبز وجود خواهد داشت در حالی که در ناحیه نارنجی تنها در صورتی می توانید به آسانسورها دسترسی داشته باشید که دارای پاس سبز گرین پاس باشند. در منطقه قرمز، آسانسورهای اسکی برای همه بسته خواهد شد ۰