Categories
Uncategorized @fs

سفارت ایتالیا در تهران

ایران

سفارت ایتالیا در تهران

مهارت برای اتباع مقیم ایران و افغانستان

نشانی. ادرس
تهران، خیابان نوفل لوشاتو
ایران ،MCW5+PM7،
https://goo.gl/maps/kiS6sAiR1xpdKEGQ7
صدارت کنسولی
.O.P – خیابان نلسون ماندال، بنبست فرزان شرقی، پالک 15
BOX 4813-4863
https://goo.gl/maps/Uw7pFfT4AhHby8GV7
نمرات ارتباط -مخاطب
تلفن
۰۰۹۸۲۱۸۸۷۸۳۴۹۸
۰۰۹۸۲۱۸۸۱۹۰۱۶۰
PEC:
amb.teheran.consolare@cert.esteri.it
پست الکترونیکی:
consolato.teheran@esteri.it
،(خدمات کنسولی)
visa.teheran@esteri.it
(ویزا)

اطالعات برای اتحاد مجدد خانواده

سفارت با آژانس ویزا همکاری می کند

Cox and Kings Global Services
، تهران، ولنجک، خیابان سیزدهم، ساختمان ۴ ،ساختمان
گالری مال
تلفون.:
۲۲۱۸۰۷۰۱
۲۲۱۸۰۷۰۲
۲۲۱۸۰۷۰۳
۲۲۱۸۰۷۰۴
ایمیل :

italyvisa.iran@ckgsir.com

روزهای کاری VAC CKGS:
(همه روزه از یکشنبه تا پنجشنبه )به استثنای تعطیالت رسمی

توجه: سایت شرکت CKGS فقط از طریق ارتباط ایرانی قابل دسترسی است، بنابراین علاقه مندان به درخواست ویزا که در ایران هستند باید برای رزرو وقت به سایت مراجعه کنند.
 

۱۶:۰۰ الی ۰۸:۰۰ :کاری ساعت
،مراحل رزرو درخواست ویزا در ساختمان کنسولی
دو گزینه :
– کانال اصلی :
وخت قرار از طریق آژانس خدمات جهانی کاکس و کینگز از
طریق سایت، جایی که می توانید برای وخت گرفتن ثبت نام
کنید پس از گرفتن وقت، فرد عالقه مند می تواند مدارک الزم
را به دفاتر کاکس و کینگز ارائه
دهد۰خدمات هزینه های اضافی خواهد داشت۰

– قرار مالقات مستقیم در دفتر کنسولی :
در حال حاضر، فقط بستگان درجه یک شهروندان ایتالیایی می
توانند مستقیمًا در سفارت برای ویزا درخواست دهند: والدین،
همسر، فرزندان۰ برای نوبت می توانید به آدرس زیر ایمیل
:بفرستید

visti.teheran@esteri.it
یا از طریق روش مشخص شده در سایت. الزم است با در
دست داشتن مدارک الزم به دفتر کنسولی سفارت )جردن،
بلوار آفریقا، بن بست ۱۵ شرقی فرزان( مراجعه نمایید

– فرم درخواست ویزای ورود تکمیل و امضا شده
– عکس جدید به اندازه پاسپورت
– سند مسافرتی معتبر با تاریخ انقضا سه ماه دیرتر
از ویزای درخواستی

– نوله اوستا
– در مورد فرزندان خردسال، موافقت با صدور روادید
امضا شده توسط والدین دیگر

– برای خارجیان مقیم ایتالیا: کپی مجوز اقامت
– مدارکی که وضعیت عضو خانواده یا همسر شهروند
گخارجی مقیم ایتالیا را ثابت کند )شناسنامه یا شناسنامه، گواهی
ازدواج(۰

– ،اصل یا کپی پرینت اپوانتمنت یا وقت
پرواز یا بلیط هواپیما۰

هزینه ویزا: 116 یورو
زمان صدور ویزا: صدور این نوع ویزا معموال ۹۰ روز از
زمان ارسال درخواست به دفتر کنسولی سفارت ایتالیا به طول
می انجامد۰

درخواست ویزا برای الحاق خانواده برای شهروندان
افغانی با اجازه اقامت در ایتالیا

اتباع با ملیت افغانستان می توانند برای ویزای ورود کوتاه
مدت و بلندمدت در سفارت ها و کنسولگری های ایتالیا در
کشورهای ثالثی که “قانونی حضور دارند” درخواست دهند۰
هر واحد خانواده باید فرم ضمیمه را همراه با درخواست های
ویزا به همراه سایر مدارک مورد نیاز تکمیل و ارسال کند )به
زیر مراجعه کنید(.

مدارک یا اسناد : :DOCUMENTAZIONE
– فرم درخواست تکمیل و امضا شده توسط متقاضی
– دو عکس رنگی اخیر
با فرمت ۳۵ میلی متر در ۴۰ میلی متر با پس زمینه)
سفید و مطابق با ایکائو(۰

– پاسپورت با اعتبار یک سال پس از
تاریخ انقضای ویزا، با حداقل دو صفحه خالی۰

– کپی صفحه اول پاسپورت و هر ویزای شینگن قبلی

– نوال اوستا صادر شده توسط مرجع مربوطه در ایتالیا

– کپی اجازه اقامت یکی از اعضای خانواده مقیم ایتالیا

– اصل یا کپی ریزرو پرواز یا بلیط پرواز

مدارک مربوط به وضعیت عامه و رابطه خانوادگی به شرح
زیر است
– اصل سند ازدواج به زبان فارسی به همراه
ترجمه انگلیسی آن

– اصل شناسنامه هر متقاضی به زبان فارسی
همراه با ترجمه آن به انگلیسی
– اصل شناسنامه اعضای خانواده مقیم ایتالیا با
ترجمه به انگلیسی
– کارت تولد هر متقاضی و ترجمه آن به انگلیسی

مدارک مورد نیاز در صورت ازدواج وکالتی :
– نسخه اصلی و ترجمه شده وکالتنامه صادره
برای وکیل که وکالت قانونی داماد،عروس را طی مراحل
اداری صدور سند کرده است۰

– ترجمه وکالتنامه به انگلیسی۰
– اصل نامه پذیرش از طرف وکیل۰
– ترجمه نامه پذیرش به انگلیسی۰

– اصل شناسنامه وکیل به همراه نسخه ترجمه شده آن۰
در صورتی که متقاضی ویزا یک یا تمام مدارک فوق را در
اختیار نداشته باشد، یا مدارک مورد تایید مقامات افغانستان یا
سفارت ایتالیا در کابل قانونی نشده باشد، متقاضی الحاق
خانواده مقیم ایتالیا موظف است به موجب فرمان ۲۰۰۰/۴۴۵
ریاست جمهوری، خود اظهارنامه ای را پر کنید که در آن
مسئولیت اظهارات انجام شده را بر عهده می گیرد۰

صدور این نوع ویزا معموال از زمان ارسال درخواست به
دفتر کنسولی سفارت ایتالیا ۹۰ روز طول می کشد۰

اسناد و مدارک مفید
اسناد مفید برای شهروندانافغان