Categorie
Non categorizzato

اتحاد مجدد خانواده برای مشمولان حمایت بین المللی

اتحاد خانواده چیست؟

این روش هست که به شما امکان میدهد تا اعضای خانواده خود را به روشی قانونی و ایمن به ایتالیا بیاورید

می توانید با اعضای خانواده زیر درخواست

   :  اتحاد مجدد کنید  

    همسر (زن یا شوهر) که از نظر قانونی جدا نشده و زیر هجده سال سن نداشته باشد ، یا شریک متحد مدنی (در ایتالیا یا خارج از کشور) ، خارجی و اشخاصیکه در ایتالیا مقیم          


نېستند

                              فرزندان خردسال طبیعی ، به فرزند خواندگی ،برای پرورش ، تحت سرپرستی ، از جمله توسط همسر یا خارج از ازدواج ، بدون ازدواج ، مشروط بر اینکه والدین دیگر ، در صورت وجود ، رضایت خود را اعلام

 کرده باشند  


کودکان بالغ وابسته ، در صورتی که به دلایل معتبر ، نتوانند نیازهای اساسی خود را تأمین کنند و کاملاً از کار افتاده اند


والدین که سن شان از۶۵ سال  باشد، در صورتی که فرزندان دیگری در کشور اصلی خود نداشته باشند


      والدین وابسته  که سن شان از ۶۵ سال زیاد باشد، در صورتی که فرزندان دیگری نیز داشته باشند اما به دلایل بهداشتی مستند و جدی قادر به حمایت از آنها نباشند


اگر زیر ۱۸ سال سن دارید و تنها هستید ، از والدین خود یا سایر اعضای خانواده که از شما مراقبت می کند جدا شده اید و در ایتالیا به عنوان پناهنده شناخته شده اید ، حق دارید با والدین خود بدون در نظر گرفتن سن و وضعیت آنها  متحد شوید

نیاز   

:  دارید

.          اجازه اقامت: باید معتبر یا در مرحله تمدید باشد. در این مورد ، درخواست باید ظرف ۶۰         روز از مهلت ارسال شده باشد

.    گذرنامه یا سند / سند سفر (در صورت موجود بودن) ؛

. اسناد و مدارک مربوط به روابط خانوادگی ، سن     

کم و وضعیت خانوادگی (اگر موجود باشد

به عنوان دارنده حمایت بین المللی ، شما ملزم به رعایت شرایط لازم برای درآمد و مسکن ، برای سایر شهروندان خارجی غیر اتحادیه اروپا نیستید

این روش شامل دو مرحله است: درخواست نوله اوستا یا دعوتنامه  در دفتر واحد مهاجرت استان صلاحیت دار و پیگیری درخواست ویزا در     نمایندگی ایتالیا در خارج از کشور

:برای درخواست نوله اوستا یا دعوتنامه، باید

.هویت دیجیتالی سپید را بدست آورید    . 

می توانید این کار را در  اداره پست ایتالیا انجام

دهید) ؛

خرید یک تمبر درآمد ۱۶ یورویی      .  

به لطف هویت SPID    .  

    به ناحیه وب سایت www.nullaostalavoro.dlci.interno.it دسترسی داشته باشید ، فرم ها را به صورت آنلاین پر کرده و شماره مهر درآمد را در اختیار خود وارد کنید ؛

سپس ، توسط دفتر واحد مهاجرت محل سکونت خود احضار خواهید شد و باید مدارک                      

زیر را همراه داشته باشید

– اصل مهر درآمد یا مارکه دی بولو که مشخصات آن در برنامه ذکر شده است

–  یک مهر تمدید ۱۶ یورویی دیگر که باید به نوله اوستا چسبانده شود 

–                                      مجوز اقامت و کپی آن ؛ 

–    فتوکپی اسناد اعضای خانواده که باید به هم متصل شوند (در صورت موجود بودن).     

برای اطمینان از روابط خانوادگی ، می توانید گواهی تجمعی وضعیت خانواده و محل سکونت (همچنین در قالب خود تأیید) را بیاورید.

پس از به دست آوردن نولا اوستایا دعوتنامه ، باید آن را در اصل برای اعضای خانواده ارسال کنید تا مجدداً متحد شوند و باید برای درخواست ویزا به نمایندگی صلاحیت دار دیپلماتیک ایتالیا گزارش دهند ، که در عین حال به صورت الکترونیکی از دفتر دعوتنامه ها دریافت کرده

است

همچنین یک تماس کتبی با شماره تلفن دفتردعوتنامه ها  دریافت خواهید کرد که می توانید برای برقراری تماس بعدی برای اعضای خانواده خود با آن تماس بگیرید. در واقع ، از لحظه ورود عضو خانواده به ایتالیا ، شما ۸ روز فرصت دارید تا با دفتردعوتنامه ها تماس بگیرید و درخواست تشکیل جلسه ای برای درخواست صدور اجازه اقامت کنید 

اگر همه کارها را به درستی انجام دهید و درخواست پذیرفته شود ، ظرف ۹۰ روز از تاریخ ارسال ، نولا اوستا یا دعوتنامه را برای ادامه پیوند مجدد خانواده در اختیار خواهید داشت. اگر به دلایلی درخواست نولا اوستا پذیرفته نشد اما فکر می کنید که مستحق آن هستید ، می توانید به دادگاه عادی (بخش تخصصی) محل

اقامت اعتراض کنید

طبق قانون ، ویزا باید در ظرف ۳۰ روز پس از درخواست صادر شود ، اما زمان ممکن است طولانی تر باشد

Categorie
Non categorizzato

Firenze: laboratorio teatrale interculturale

Ancora aperte le iscrizioni al laboratorio teatrale gratuito “Da dove siamo venuti” che si svolge a Firenze a settembre, finanziato dal fondo FAMI.

Restano 5 posti riservati a cittadini provenienti da paesi extra UE per partecipare al laboratorio teatrale interculturale gratuito “Da Dove Siamo Venuti?”, organizzato dall’Associazione Progetto Arcobaleno in collaborazione con Arci Firenze e Sfumature in Atto, presso il Centro Culturale Ex-Fila in via Leto Casini, 11 a Firenze.

Il laboratorio, co-finanziato dall’Unione Europea e dal Ministero dell’Interno con il  Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 – 2020 prog. APRITI SESAMO, avrà inizio martedì 7 settembre, con orario 17.30 – 19.30.

Il laboratorio sarà coordinato e condotto da Daniele Giuliani, (attore e regista), la responsabile del progetto è la Prof.ssa Tiziana Chiappelli (Università degli Studi di Firenze) e l’organizzazione tecnica è a cura di Sabrina Mangani.

L’obiettivo oltre all’integrazione culturale è quello di favorire la conoscenza linguistica, attraverso la scoperta di autori della letteratura italiana. Il tema sarà quello del viaggio come metafora che unisce tutte le culture di ogni continente.

Per partecipare scrivere a dadovesiamovenuti@progettoarcobaleno.it e via mail verranno indicate le modalità di partecipazione. “

Fonte: Associazione Progetto Arcobaleno

Categorie
corsi Non categorizzato

Borse di studio per persone con status di rifugiato

ISTUD e Università Cattolica di Milano hanno istituito due Borse di Studio del valore di € 12.000,00 lordi ciascuna, a copertura dei costi di partecipazione al Master universitario di I livello “Risorse Umane e Organizzazione” a.a. 2021-2022, riservate a due studenti con status di Rifugiato (o titolari di protezione sussidiaria).

Oltre alla copertura dell’intera quota di partecipazione al Master (del valore di € 12.000, al lordo di eventuali ritenute fiscali), per ciascuno dei due studenti assegnatari delle Borse è previsto un ulteriore contributo forfettario di € 6.000,00 lordi – che sarà erogato in 6 tranche mensili- a sostegno delle spese di viaggio vitto e alloggio.

Il Master in Risorse Umane e Organizzazione, in partenza il prossimo 15 novembre, ha come obiettivo quello di formare professionisti dello human resource management in grado di inserirsi con efficacia nella selezione, formazione, valutazione e sviluppo organizzativo, comunicazione interna, e nelle diverse professioni collegate alla gestione delle risorse umane in azienda.

DESTINATARI:

Possono presentare domanda di ammissione tutti i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

  • status di rifugiato (o titolare di protezione sussidiaria);

  • titolo di studio universitario;

  • buona conoscenza dell’italiano;

  • buona conoscenza dell’inglese.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO:

Le richieste di partecipazione al Bando dovranno essere inviate alla Segreteria Master entro e non oltre il 15 ottobre 2021, tramite posta elettronica (area_giovani@istud.it).

Iniziativa promossa da:

Categorie
corsi Lavoro Non categorizzato

Bando Microcredito per grandi idee

Bando per “Progetti Imprenditoriali Cittadini/e con background migratorio”

Sei titolare di una microimpresa?
Hai un’idea per una nuova impresa e cerchi un finanziamento per partire?
Questo bando è per te!

Ci rivolgiamo a persone di recente provenienza da Paesi non appartenenti alla UE o da figli nati in Italia da persone immigrate.

Mettiamo a disposizione la possibilità di accedere a un fondo di garanzia istituito da Fondazione Finanza Etica, per agevolare l’accesso al credito.
Attraverso l’accesso a tali garanzie, i soggetti interessati potranno richiedere a PerMicro un finanziamento fino a un massimo di 25.000 euro.
Il bando finanzierà intorno a 6 progetti.

Manda la tua idea e un piano di budget a Fondazione Finanza Etica alla mail info@con-etica.it. Valuteremo la proposta e in caso positivo sarete contattati da PerMicro.

Il bando è aperto fino a esaurimento del fondo di garanzia. La scadenza di presentazione è prevista per la mezzanotte di mercoledì 30 giugno.

A chi è rivolto

microimprese: piccola realtà imprenditoriale di 10 persone e con fatturato inferiore ai 2 milioni di euro. I/Le titolari devono essere per almeno il 50% cittadini/e residenti in Italia ma nati/e in Paesi Terzi, oppure in Italia da genitori immigrati da Paesi Terzi.

imprese in fase di startup: fase iniziale di avvio delle attività di una nuova impresa o di un’impresa appena costituita ideate da cittadini/e residenti in Italia ma nati/e da Paesi Terzi, oppure in Italia da genitori immigrati da Paesi Terzi.

associazioni dei cittadini/e di Paesi Terzi regolarmente costituite in Italia, secondo le norme del Codice Civile italiano

Questo progetto è reso possibile grazie al contributo di Banca Etica e ARCI.

Categorie
Non categorizzato

Before You Go

Vivi in Italia e sei originario dell’Albania, del Marocco, della Tunisia, del Mali, della Costa d’Avorio o del Senegal?

Conosci tuoi connazionali che vogliano venire in Italia per riunirsi alla famiglia, per lavorare o per imparare un mestiere?

Puoi aiutarli attraverso il progetto BEFORE YOU GO, che nasce per facilitare l’inclusione di persone che intendono intraprendere un percorso migratorio in Italia, preparandole nei loro Paesi di origine dal punto di vista culturale, linguistico, sociale e lavorativo.

In Italia, i settori professionali che richiedono personale qualificato sono: giardinaggio/agricoltura, edilizia, mediazione culturale e lavoro di cura di casa e della persona.

* indicates required

IL VIAGGIO
INIZIA DALLA

META

Se sei interessat* compila il form e riceverai tutte le informazioni. Potrai fare da ponte tra l’Italia e il tuo Paese d’origine

Categorie
corsi Non categorizzato

“MANI NEI FORNELLI”, A CASERTA UN CORSO BASE DI CUCINA

Non hai il permesso di visualizzare questo contenuto.