د کورن لپاره چک ) مادي مرست(

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

واحد چک )مادي مرست( د کورنیو لپاره یو نړیوال اقتصادي ملتړ دی، چ د هرزیر سن ماشوم لپاره چ د تکلف لندې وي، ترڅو چ بلوغیت ته رسيي يیي اوپه بعض مواردوک ۲۱ کلن پورې ورکولکيي يیي ۰ 

واحد چک د انپس دفی لخوا د مساوي اقتصادي وضعیت شاخص )ایس( پر بنسټ ورکول ک ي ي يیي. د چک ترلسه کولو لپاره، کورن کول ش د انپس دفی یا سپرست انسټیټیوټونو ته درخواست وکړي، د ۲۰۲۲کال جنوري ۱ څخه وروسته ۰ 

واحد چک به د ۲۰۲۲ کال مارچ څخه د انپس دفی لخوا تادیه ش ۰ 

ممکنه ده چ د ۳۰ جون ۲۰۲۲ پورې د واحد چک غوښتنه وکړئ، د پخوانیو میاشتنیو تادیاتو )د مارچ ۲۰۲۲ څخه( هم حق لرئ ۰ 

څوک کول ش د واحد چک )مادي مرس (ن( لپاره غوښتنه وکړي 

د واحد چک د غوښتت لپاره تاسو باید لندې سایط ولرئ: – د ایټالیا تابعیت، یا د اروپان اتحادن د غړي هیواد تابعیت )یا د دوی د کورن غړي(، یا د یوبل هیواد تابعیت چ د اروپان اتحادن 

سه تړاو نلري او د اوږدې مودې لپاره) اوږدمهاله پیمېسو د سوجورنو( د اوسیدو جواز لري؛ یا د یو واحد کار جواز لرونک وي چ د ش ي يیو 

میاشتو څخه د ډیرې مودې لپاره د کار فعالیت د ترسه کولو اجازه لري. یا د څ يین د دلیلونو لپاره د استوګت جواز لرونک وي چ په ایټالیا ن 

ک د ش ي يیو میاشتو څخه ډیر وخت لپاره د پان کیدو اجازه لري پهایټالیاکدعایداتوماليتتادیهکولوتابع 

– لږترلږه د دوو کلونو لپاره په ایټالیا ک ادرس ولري، حت که دوامداره هم نه وي، یا د کارلپاره دایم قرارداد یا موقت قرار داد چ ۶ میاشتونهکم نه وي ۰ 

دچک)ماديمرس(ن(ځانګړتیاوې . دا چک )مادي مرست( نړیوال دی – ټول عایدان بخشونه د دې حق لري – په تدریج شکل – د ایس کمیدو سه ډیریږي ۰ 

(
. د نوي ماشوم د زیږون په ۱۲۰ ورځوک، د امیدوارۍ )حامله (ک( له اووم میاشت څخه او د هر انحصاري ماشوم لپاره 

تر ۲۱ کلت پورې د تادن )مادي مرست( غوښتنه کیدی ش ۰ 

. د ۱۸ کالو څخه پورته او د ۲۱ کالو څخه کم عمر ماشومانو لپاره، انحصاري ماشوم )چ کور (ن ن مسوله وي( باید د للندې سایطو څخه یو پوره کړي ترڅو وکلی ش مادی مرست ترلسه کړي : 

. تاسو په ښوون (ج یا مسلک روزنیکورس ک ګډون لرئ، یا د ۳ کالو تحصیل کورس کوئ؛ 

. یو ان نینشپ)ت يیوچینیو( یا دنده ترسه کوي او په کال ک له € ۸،۰۰۰ څخه لږ عاید لري؛ 

. د وزګار په توګه راجسی شوي او د عامه کارموندن خدماتو سه د دندې په لټه ک دي؛ 

. نړیوال ملک خدمتونه ترسه کوي ۰ 

نوټ: د غوښتنلیک په وخت ک، دا ممکنه ده چ د تناسب چک ترلسه کولو لپاره د ایس سند تصدیق وړاندې کړئ ۰ که چ يیې غوښتنلیک، د ایس سند تصدیق سه ضمیمه کولو پرته وسپارل ش، انپس دفی به یوازې د عاید په پام ک نیولو پرته لږترلږه 

پیس ورکړي ۰ 

دنوروټولنيیومرستوسهدچک مطابقت 

د ۲۰۲۲ د مارچ څخه ، دا مال مرستو د ماشومانو سه د کورنیو لپاره د ځیت دولت اقتصادي مرستو ځای نیس ۰ – د واحد کورن چک )مال مرسته( ، د زیږون بونس )د سبا مور بونس(، د زیږون تخصیص )د ماشوم بونس(, 

ANF) د کورن تخفیف( او د ۲۱ کلونو څخه کم عمر لرونک ماشومانو لپاره کسونو، پر ځای ورکول ک ي ي يیي ۰
– د واحد کورن چک )مال مرسته( د تابعیت عاید او د ماشوم پاملرن بونس سه مطابقت لري ۰ 

نوټ: که تاسو دمخه د تابعیت عاید ترلسه کړی وي، د کورن واحد چک )مال مرست ( به په اوتومات ډول تادیه ش ۰ 

د چک)مال مرسته( د مقدار معلومولو لپاره بیلګه 

په دې لینکک تاسوکول (ش د انپس دفیسمیلینیسه چک محاسبهکړ: 

https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore 

هغهاشخاصچدکورندواحدچک)مالمرس(ن(نهایستلشوي 

تر اوسه پورې د هغو ځینوکتګوریواتباعولپاره چ د چک )مال مرست( لپاره په جوړ شويو لېستونوک نوه، کوم بدلون ندی راغل ۰ په دې اړه، په دې پاڼه ک به تازه معلومات وړاندې ش، که چ يیې په سایطوک کوم بدلون راش ۰ 

pastedGraphic.png 

څ ن ګ ه غ و ښ ت ن ه ک ي ي يی ي 

د درخواست کولو لپاره، تاسو اړیاست د انپس بریښنا پان ته لسش ومو (م : 

https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/spid/loginSPID.jsp?uri=https%3a%2f%2fservizi2.inps.it%2fservizi %2fAssegnoUnicoFigli&S=S 

یا ۸۰۳۱۶۴ )له لینډ لین څخه( یا ۰۶۱۶۴۱۶۴ )د ګرځنده تلیفون څخه( یا د انپس دفی لخوا پ يیندل شوي سپرستانو له لرې زنګ وو (ه . 

pastedGraphic_1.png pastedGraphic_2.png

https://www.inps.it/servizi-online/servizi-per-i-patronati/informazioni/gli-enti-di-patronato 

که تاسو ژباړونک ته اړتیا لرئ ځکه چ تاسو په ایټالوي ژبه خیې نه (ش کول، د پناه غوښتونکو اوکډوالو لپاره )لندې وړیا شم يیو سه اړیکه ونی (س )ارچ(: 

۳۵۱۱۳۷۶۳۳۵ – ۵۷۰ ۹۰۵ ۸۰۰ 

pastedGraphic_3.png 

assegno unico
Pidgin English
Bambara
Pular
Soninke
Asilo e immigrazione

د مهاجرت نوی فرمان 2023: د ننوتلو جریانونو ساده کول، د “غیر منظم” کډوالۍ او ځانګړي محافظت محدودیتونو برعکس :

د مهاجرت نوی فرمان (د فرمان قانون 20/2023) نافذ شوی دی.  دلته اصلي بدلونونه دي د “غیر منظم” کډوالۍ پورې اړوند جرمونو لپاره پیاوړې جزاګانې:

 1,912 Visite totali,  2 visite odierne

Continua a leggere »