faq - matrimonio

یا تاسو فکر کوئ چې تاسو په داسې واده کې ښک یل یاست چې  تاسو په بشپړ ډول د قناعت احساس نه کوئ یا حت ی ستاسو د  کورنۍ، خپلوانو یا ټولنې لخوا مجبور شوي یاست؟ دا ممکنه ده چې  تاسو د هغه انتخاب لپاره چې تاسو یې غواړئ په بشپړه توګه ازاد احساس نه کوئ. که داسې وي، تاسو ممکن د اجباري واده قرباني  شوی یاست . د ال ز یاتو معلوماتو لپاره کولی شی الندې FAQ ولولئ: که تاسو مرستې ته اړتیا لرئ، یا که تاسو یو څوک پیژنئ  چې ممکن په ورته حالت کې ښکیل وي، په یاد ولرئ چې تاسو په  داسی حالت کی کولی شئ د 1522 شمیرې سره اړیکه ونیسئ: دا  وړیا، بې نومه او خوندي دی، او دا هره ورځ، 24 ساعته فعال  دی

جباري واده هغه وخت واقع کیږي کله چې یو نفر پرته له دې چې  واده ته د دوی ازادې او بشپړ رضای ت پرته واده وکړي ځکه چې  دوی زور، ګواښ یا دوکه شوي. د یو چا سره واده کولو ته اړ کول  یو جدي جرم او د بشري حقونو څ خه سرغړونه ده: دا پدې معنی ده  چې د یو چا پریکړه او اراده په نورو باندې تحم یل کول، د مساواتو  .او بشري کرامت د بنسټیزو اصولو خالف دي 

د بشري حقونو نړیواله اعالمیه په حق یقت کې دا څرګندوي چې  “واده یوازې د راتلونکي میرمنو په آزاده او بشپړ رضا یت سره  ترسره کیدی شي” )۱۶ ماده

جباري ودونه د نورو خلکو لخوا، لکه مور او پالر، د کورنۍ  غړي، مذهبي یا د ټولنې مشران لخوا ترسره کیږي. دا جبر د  مختلفو وسی لو له الرې واقع کیدی شي، په شمول د ګواښونو،  

فزیکي، رواني یا اقتصادي تاوتریخوال ی. په ځینو مواردو کې ،  خلک ممکن د مهمو اسنادو څخه بې برخې شي )لکه د دوی  پاسپورټ یا د زیږون سند(. اجباري ودونه د رسمي یا غیر رسمي  اتحادیې له الرې ترسره ک یدی شي: حت ی که غیر رسمي وي، دا د  کورنۍ د غړو او د راجعې ټولنې لخوا د ریښتی نې واده په توګه  پیژندل کی دی شي. په یاد ولرئ چې دا ټول ناوړه ګټه اخیستنه ده او  تاسو با ید تل د انتخاب کولو امکان ولرئ: تاسو حق لرئ چې نه  ووایاست

یا اجباري ودونه په ایټالیا کې غی ر قانوني دي؟ 

هو، اجباري ودونه په ایټال یا کې د قانون خالف دي. په 2019 کې،  یو قانون هم معرفي شو چې د ” ریډ کو ډ 

په نوم پ یژندل شوی، چې (69 .nقانون 19 جوالی ،2019 ) موخه یې د هغو خلکو خوندی توب پیاو ړی کول دي چې د  .تاوتریخوالي، تعذیب او ناوړه چلند سره مخ دي. 

مهم: دا قانون دواړه په ا یټال یا او بهر کې د ایټالیا نو او د بهرنیانو  ودونه الپاره عملې کیږي

د ” (مارچ ،2023 20 10 DL (سربیره پردې ، د 2023 څخه جرم او زور واده شوی قربانیانو ته د استوګنې د جواز صادرول یا  .واده ته هڅ ول” وړاندېز کیږي 

مهرباني وکړئ په ی اد ولرئ: جبري ودونه په ایټالیا کې هیڅ قانوني  ارزښت نلري! که تاسو خپل ځان د د ې ډول حالت کې ښکی ل  ومومئ، په یاد ولرئ چې تاسو کولېشې تل بیرته وګرځئ او د واده  فسخه کولو غوښ تنه وکړئ

یټالی ا کې د واده کولو لپاره لږترلږه عمر 18 کاله دی . د “کم  عمري ودونه” اصطالح د هغو کسانو تر منځ رسمي یا غیر رسمي  .واده ته اشاره کوي چې ال تر اوسه 18 کلن شوي ندي 

ځینې استثناوې شتون لري چیرې چې کوچنیان کولی شي واده  وکړي، مګر یوازې هغه وخت چ ې دو ی د ماشوم محکمې څخه  اجازه ترالسه کړي او په هر حالت کې دوی بای د لږ تر لږ ه 16 کلن  وي. د دې مقرراتو هدف دا د ی چې ډا ډ ترالسه شي چې واده یو  شعوري او قانوني انتخاب دی ، ترڅو د کوچنیانو د حقونو ساتنه  وکړي او د واده اجازه ورکولو دمخه هر حالت په دقت سره ارزونه  وکړي

جباري ودونه ډیری الملونه لري. ځین ې پلرونه ممکن د کورنۍ یا  ټولنې د توقعاتو له مخې د مکلفیت احساس وکړي، پداسې حال کې  چې نور ممکن احساس وکړي چې جبري واده یو مذهبي یا کلتوري  

عمل دی. په نورو دالی لو کې کیدا ی شي د کورنۍ عزت ساتل یا  .اقتصادي مسا یل شامل وي 

مهرباني وکړئ په ی اد ولرئ: د دې دل یلونو څخه هیڅ یو د اجباري  ودونو توج یه نه کوي، کوم چې تل د منلو وړ او غیرقانوني وي

ه. ه یڅ دین په زور واده نه کوي. پداسې حال کې چې ځینې خلک  ممکن په غلطۍ سره ووایي چې اجباري واده د دوی د دین برخه  ده، دا مهمه ده چې پوه شي چې ه یڅ مذهب د اجباري واده مالتړ نه  کوي. تاسو کولی شئ له خپل دین سره د خیانت پرته د جبري واده  .څخه انکار وکړئ 

د مثال په توګ ه وګورئ: د بشري حقونو اسالمي اعالمیه : “هیڅوک ) باید د هغه د خوښې خالف واده ونه ک ړي” )19 الف ماده(

هو، اجباري ودونه او ترتی ب شوي ودونه ډیر توپیر لري. په ترتی ب
شوي واده کې، مور او پالر یا کورنۍ کولی شي یو احتمالي ملګري
وړاندیز وکړي، مګر هغه خلک چې ښکیل دي تل حق لري چې دا
وړاندیز ومني ی ا رد کړي او په پوهه سره واده وکړي په اجباري ودونو کې له انتخاب څخه انکار کیږي- سړی مجبور
دی چې د خپلې خوښې خالف واده وک ړي-

ډیری برخه ځوانې ښځې او نجونې دي، ناری نه او هلکان هم د
اجباري ودونو سره مخامخ کی دی شي. اجباري واده کولی شي هر
څوک اغیز ه وکړي، پرته له دې چې جنسی ت، یا جنسي تمای ل ته پام
وکړي

که تاسو فکر کوئ چې تاسو په خطر کې یاست یا یوازې یو مالقات
‘ته اړتی ا لرئ، دلته ځی نې شیان دي چې تاسو یې کولی شئ
د تاوتریخوالی ضد 1522 شمیرې ته زن ګ ووهئ: دا – 1522
وړیا، بې نومه او خوندي دی، د دوشنب ې څخه تر یکشنبه پورې د
ورځې 24 ساعته فعال دی. خدمت په ایټالو ی، انګلی سي، فرانسوي،
هسپانوي، عربي، فارسي، البانیایي، روسي ژبو شتون لري. ,
دا eu.1522.www اوکرایني, پرتګالي, پولنډي . په ویب پا ڼه
.ممکنه ده چې د چلونکي سره خبرې وکړئ
د تاوتریخوالی ضد مرکزونه: د مرست ې لپاره تاسو ته نږدې مرکز
سره اړیکه ونیسئ. په د ې پا ڼه کې به تاسو په 19 ژبو کې معلومات
او په ټوله ا یټالیا کې د تاوتری خوالي ضد مرکزونو نقشه

ومومئhttps://www.jumamap.it/it/violenza-di-
genere/

د یو باوري کس سره خبرې وکړئ، لکه ښوونکي، ټولنیز
.کارکونکي، یا ملګري
کارابینیري/ پولی س: که چیرې سمدستي د ټپي کی دو یا کوم ځای ته د
تلو لپاره د مجبور کیدو خطر شتون ولري ، نو واحد اضطراري
شمیرې 112 ته زنګ ووهئ. دا هره ورځ په ورځ کې 24 ساعته
فعاله ده –

آ ر چې په نوم په اروپایی پروژه کې د شری ک 2FATIMA د
په توګه ښکیل دی ، چې اصلي موخه یې د جنس یت تاوتریخوالی
سره مبارزه ده، په ځانګړې توګه د غی رت اړوند ډولونو ته
چې د (HRVد غیرت اړوند تاوتریخوالی ، ) ځانګړې پاملرنه
ناموسي وژنې، اجباري ودونه او د ښځینه تناسلي نسجونو ماتول
شامل دي. که تاسو نور معلومات غوا ړئ یا غواړئ په پروژه کې
:برخه واخلئ، موږ تاسو ته بلنه درکوو چې الندې پاڼې ته الړ شئ https://www.arci.it/campagna/fatima2/