په کار کې ضروری ګرین پاس یا شین کارت: هغه څه چې تاسو ورته اړتیا لرئ پوه شئ دلته یې لوستلی شئ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
 

د ۱۵ اکتوبر ۲۰۲۱ څخه ټول کارګران ، دواړه په عامه او خصوصي سکتورونو کې ، باید ګرین پاس ولري )شین سند( د کار ځای ته د داخلیدلو لپاره. لندې موارد آستثنایی دي 

. هغه خلک چې د روغتیایي دلیلونو لپاره نشي کولی واکسین وکړي : دوې باید خپل صحي حالت د یو منظم طبي سند سره ثابت کړي. په هرصورت 

دوی به دا فرصت ولري چې وړیا تست ) کوید( وکړای شي ۰ . هغه خلک چې تل له کورنه)سمارت ورک( کار کوي . 

هغهکارکوونکوسرهڅهپیښیږيڅوکچېګرینپاس نلري 

. پهعامهسکتورکېدکارکوونکو لپاره: هغهڅوک چېکاريځایتهدننوتلو پرمهالشینپاسیا ګرینپاسنهوړاندېکويبیلهکومدلیلنهغیرحاضرګڼلکیږي 

)دکارداړیکېساتلوحقسره(ترهغهچېشینسندیاګرینپاس وړاندېنکړی. د کاري ځای څخه د پنځو ورځو غیرحاضري وروسته ، کاري آړیکه ځنډول کیږي په بیله بیا د نه شتون له لومړۍ ورځې 

څخه معاش نه ورکول کیږي ۰ 

. په خصوصي سکتور کې د کارکوونکو لپاره : هغه کسان چې شین پاس یا ګرین پاس نلري دوی د تادیې حق پرته )د کارد اړیکې ساتلو حق سره(غیر حاضر ګڼل کیږي تر هغه چې شین پاس یا ګرین پاس وړاندې کړي 

د هغو شرکتونو لپاره چې له ۱۵ څخه کم کارمندان لري ، یو ډسپلین شتون لري چې هدف یې دا دی چې ګمارونکي ته اجازه ورکړي چې په لنډ محاله توګه د ګرین پاس نه لرونکي کارکونکي تبدیل کړي 

څوک د کار ځای کې پلټنه یا کنټرول کوي؟
پلټنه او کنټرول به د کار ګمارونکو لخوا ترسره شي : 

د اکتوبر تر ۱۵ پورې ، پخپله د پلټنو تنظیم کولو پروسیژر باید تعریف شي ۰ کنټرولونه به په غوره توګه د کار ځای کې ترسره کیږي او احتمال د نمونې په شکل به هم کیږي ۰ 

هغه خلک چې خپل کور ته کاریګر راغواړي )لکه پلمبر ، بریښنایی یا نور تخنیکی غړي( اړتیا نلري چې له هغوی نه ګرین پاس وغواړي، ځکه چې دوې د کار ګمارونکي ندي. ولې پدی باید وپوهیږي چې دوی حق لري د ګرین پاس یا شین کارت د 

ښودلو غوښتنه وکړي ۰ 

جریمې او مجازات په عامه او خصوصي سکتورونو کې د ۶۰۰ څخه تر ۱۵۰۰ یورو پورې جریمه شتون لري 

د هغوکارکوونکو لپاره چې د ګرین پاس له مسؤلیت نه سرغړونه کوي ۰ 

د کوید تنظیم شوي تستونه
شین پاس یا ګرین پاس د کوید تست په جوړولو سره هم ترلسه کیدی شي )اعتبار: د ګړندي تست لپاره ۴۸ ساعته او د مالیکولر تست لپاره ۷۲ ساعته(۰ درملتونونه چې د انټیجن ګړندئ ازموینې ترسره کوي او کوم چې د تفاهم یاد داشت کې شامل شوي د کنټرول ټاکل شوی 

نرخ لري:۱۵ یورو د ۱۸ کالو څخه ډیرعمر لپاره او ۸ یورو د کوچنیانو لپاره )د ۱۲ او ۱۸کلونو ترمینځ (۰ 

د ګرین پاس په اړه د نورو معلوماتو لپاره ، لندې لینک ته لړشئ: https://www.jumamap.it/it/2021/06/04/green-pass-cose-e-come-funziona/ 

pastedGraphic.png 

Pidgin English
Bambara
Soninke
Pular
Asilo e immigrazione

د مهاجرت نوی فرمان 2023: د ننوتلو جریانونو ساده کول، د “غیر منظم” کډوالۍ او ځانګړي محافظت محدودیتونو برعکس :

د مهاجرت نوی فرمان (د فرمان قانون 20/2023) نافذ شوی دی.  دلته اصلي بدلونونه دي د “غیر منظم” کډوالۍ پورې اړوند جرمونو لپاره پیاوړې جزاګانې:

 1,732 Visite totali,  3 visite odierne

Continua a leggere »