ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਢਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ :

  • ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ (ਦੁਕਾਨਾਂ )
  • ਬਾਹਰ ਹਰ ਉਸ ਜਗਾ ਉੱਤੇ ਜਿਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ

ਮਾਸਕ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ :

  • ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟ ਹੈ
  • ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ
  • ਖੇਡਣ ਵੇਲੇ

 1,853 Visite totali,  1 visite odierne

Evidenza

Welcome-in-one-click ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ

Welcome-in-one-click ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ UNHCR ਦੁਆਰਾ, Adecco ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ, ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਰਹਿਤ

 366 Visite totali,  6 visite odierne

Continua a leggere »
Evidenza

ਜਨਤਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 2023 ਦਾ ਸੁਧਾਰ: ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂਅਤੇਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂਨੰ ੂਸ਼ਾਮਲ ਹੋਸਕਦੇਹਨ

ਜਨਤਕ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇਸੁਧਾਰ (ਫ਼ਰਮਾਨ ਕਾਨੰ ੂਨ ਨੰ . 80/2021, 6 ਅਗਸਤ 2021 ਨੰ ੂਕਾਨੰ ੂਨ ਨੰ . 113 ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ), ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ

 3,053 Visite totali,  6 visite odierne

Continua a leggere »