ਰੇਪਿ ਡ ਟੈਸਟ, ਮੁਫ਼ਤ, ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੀ ਰਿ ਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

ਇਟਾਲੀਅਨ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਨੇਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਂਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਮ ਅਤੇਮਿ ਲਾਨ ਦੇਰੇਲਵੇਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਹਰ ਇਕ ਵਿ ਅਕਤੀ ਜਿ ਸ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵ,ੇਟੈਂਪਨ (ਟੈਸਟ)ਤੋਂਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਟੈਂਪਨ(ਟੈਸਟ) ਮੁਫਤ ਹੈਅਤੇਕੋਈ ਰਿ ਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਹੈ.

ਕਿ ੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

Tutti i giorni dalle 6:30 alle 14 all’ingresso della stazione di Roma Termini – Piazza dei Cinquecento all’angolo delle mura Serviane

Ultima accettazione ore 13:00

In base all’affluenza e alle necessità di sanificazione, l’orario di ultima accettazione potrebbe essere ulteriormente anticipato.

Per maggiori informazioni scrivere a tamponi.romatermini@cri.it

Tutti i giorni dalle 7:30 alle 11:00 e dalle 15:30 alle 20:00 presso la stazione Milano Centrale, Galleria delle Carrozze (al piano stradale di piazza Duca d’Aosta, ingresso della metropolitana)

Ultima accettazione ore 19:00

In base all’affluenza e alle necessità di sanificazione, l’orario di ultima accettazione potrebbe essere ulteriormente anticipato.

Per maggiori informazioni scrivere a tamponi.milanocentrale@cri.it

 

Tutti i giorni dalle 11:00 alle 18:00 presso la stazione Bari Centrale

In base all’affluenza e alle necessità di sanificazione, l’orario di ultima accettazione della postazione potrebbe essere anticipato rispetto all’orario di chiusura.

Per maggiori informazioni scrivere a tamponi.bari@cri.it

Tutti i giorni dalle 10:00 alle 17:00 presso la stazione Bologna Centrale

In base all’affluenza e alle necessità di sanificazione, l’orario di ultima accettazione della postazione potrebbe essere anticipato rispetto all’orario di chiusura.

Per maggiori informazioni scrivere a tamponi.bologna@cri.it

Tutti i giorni dalle 10:00 alle 16:00 presso la stazione di Cagliari

In base all’affluenza e alle necessità di sanificazione, l’orario di ultima accettazione della postazione potrebbe essere anticipato rispetto all’orario di chiusura.

Per maggiori informazioni scrivere a tamponi.cagliari@cri.it

Tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00 presso la stazione di Firenze Santa Maria Novella

In base all’affluenza e alle necessità di sanificazione, l’orario di ultima accettazione della postazione potrebbe essere anticipato rispetto all’orario di chiusura.

Per maggiori informazioni scrivere a tamponi.firenzemarianovella@cri.it

Apertura posticipata

Apertura posticipata

Tutti i giorni dalle 9:00 alle 20:00 presso la stazione di Palermo Centrale

Ultima accettazione ore 19:00

In base all’affluenza e alle necessità di sanificazione, l’orario di ultima accettazione della postazione potrebbe essere anticipato rispetto all’orario di chiusura.

Per maggiori informazioni scrivere a tamponi.palermo@cri.it

Tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 presso la stazione di Reggio di Calabria Centrale

In base all’affluenza e alle necessità di sanificazione, l’orario di ultima accettazione della postazione potrebbe essere anticipato rispetto all’orario di chiusura.

Per maggiori informazioni scrivere a tamponi.reggiocalabria@cri.it

Tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00 presso la stazione di Torino Porta Nuova

In base all’affluenza e alle necessità di sanificazione, l’orario di ultima accettazione della postazione potrebbe essere anticipato rispetto all’orario di chiusura.

Per maggiori informazioni scrivere a tamponi.torinoportanuova@cri.it

Tutti i giorni dalle 8:00 alle 14:00 presso la stazione di Venezia Santa Lucia

In base all’affluenza e alle necessità di sanificazione, l’orario di ultima accettazione della postazione potrebbe essere anticipato rispetto all’orario di chiusura.

Per maggiori informazioni scrivere a tamponi.veneziasantalucia@cri.it

ਸਰੋਤ: ਇਤਾਲਵੀ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ( Croce Rossa Italiana)

aiuti sociali

Assolavoro: ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ

AssoLavoro, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼, UNHCR ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, “ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਕੰਮ” ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

 653 Visite totali,  9 visite odierne

Continua a leggere »
spid
Asilo e immigrazione

SPID: ਕਿਸਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਣ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ

SPID ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ (ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ) ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ

 763 Visite totali,  9 visite odierne

Continua a leggere »
corsi

Migriricerca 2: Fieri ਪਰਵਾਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ

FIERI (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਰਿਸਰਚ ਫੋਰਮ ਆਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ Migriricerca II ਗਰਾਂਟ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜ ਕਰਨ

 670 Visite totali,  7 visite odierne

Continua a leggere »