ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫਲੂਸੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

26 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ, 29 ਦਸੰਬਰ 2022 ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ (ਫਲੂਸੀ ਫ਼ਰਮਾਨ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ  ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ  ਕੰਮ ਲਈ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 82,705 ਲੋਕ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ:

  • 44,000 ਮੌਸਮੀ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ

  • 38,705 ਗੈਰ-ਮੌਸਮੀ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ:

– ਸੜਕ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਉਸਾਰੀ ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਕੈਨਿਕ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੌਸਮੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਲਈ 30,105 ਇੰਦਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ; ਸ੍ਵੈ – ਰੁਜ਼ਗਾਰ.


ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 1,000 ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਗੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ(ਸਜੋਰਨੋ) ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ
ਆਪਣੀ ਸਜੋਰਨੋ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ:

  • ਮੌਸਮੀ ਕਾਮੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (ਸਜੋਰਨੋ)
  • ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਰਮਿਟ (ਸਜੋਰਨੋ)
  • ਹੋਰ EU ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮਤ ਨਿਵਾਸ ਕਾਰਡ (ਕਾਰਤਾ ਦੀ ਸਜੋਰਨੋ)

ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ?

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ  ਦੇ ਉਲਟ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।


ਇਸ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਗਾਈਡ ਪੜ੍ਹੋ।


ਨੁੱਲਾ ਔਸਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ:

  • ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੇਂਦਰ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ;
  • ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ;
  • ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।


ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵੀ  ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ ਕਰੋ: ਮੌਸਮੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।


ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਨੁੱਲਾ ਔਸਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ – ਔਨਲਾਈਨ – ਮੂਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਾਲਵੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ (ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਕਲਿੱਕ ਵਾਲਾ ਦਿਨ

ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 27 ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਸਬੰਧਤ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।


ਨੋਟ ਕਰੋ: ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕਾਲਕ੍ਰਮਿਕ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ “ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ” ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਰਕੂਲਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


ਕੋਟਾ, ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ: 

decreto flussi
Evidenza

ਜਨਤਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 2023 ਦਾ ਸੁਧਾਰ: ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂਅਤੇਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂਨੰ ੂਸ਼ਾਮਲ ਹੋਸਕਦੇਹਨ

ਜਨਤਕ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇਸੁਧਾਰ (ਫ਼ਰਮਾਨ ਕਾਨੰ ੂਨ ਨੰ . 80/2021, 6 ਅਗਸਤ 2021 ਨੰ ੂਕਾਨੰ ੂਨ ਨੰ . 113 ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ), ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ

 1,450 Visite totali,  1 visite odierne

Continua a leggere »
Violenza di genere

ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ  ਇਸ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ  800290290 ਮੁਫ਼ਤ –

 2,694 Visite totali,  1 visite odierne

Continua a leggere »

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਤਾਲਵੀ ਦੂਤਾਵਾਸ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਤਾਲਵੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਪਤਾਪਲਾਟ ਨੰ .12-15, ਗਲੀ 17, ਜੀ-5, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਐਨਕਲੇਵ, 44000, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨhttps://goo.gl/maps/gDN1ejwur35LjD929ਸੰਪਰਕਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: +92 (0)51 2833183 – 1880092512833185-86-87-88ਫੈਕਸ: +92(0)51 2833179ਈ-ਮੇਲ: urp.islamabad@esteri.itPEC: amb.islamabad@cert.esteri.itਖੁੱਲਣ ਦਾ

 1,817 Visite totali,  1 visite odierne

Continua a leggere »