ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਬਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਹੀ ਗਿਆ l ਇਸ ਸਾਲ, ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਦਤਾਂ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ l

ਸੰਸਥਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਤਾ ਜੋ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ .

(Fonte: Ministero della Salute)

ਬੁਖਾਰ ਦੇਖੋ
ਹਰ ਰੋਜ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵੇਲੇ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 37,5° ਹੈ, ਜਾ ਫਿਰ Covid-19 ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ਼ਦੇ ਜ਼ੁਲਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਘਰ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਧੋਵੋ
ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਦ ਸਵੱਛਤਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਅਲਗ ਅਲਗ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

APP IMMUNI ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 14 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ. ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਚੋ. ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਮੀਟਰ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਰੱਖੋ .

ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ . ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਇਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ. 6 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ.

ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬੱਚਾ / ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮੇਂਬਰ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ . ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ.

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

Evidenza

Welcome-in-one-click ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ

Welcome-in-one-click ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ UNHCR ਦੁਆਰਾ, Adecco ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ, ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਰਹਿਤ

 358 Visite totali,  9 visite odierne

Continua a leggere »
Evidenza

ਜਨਤਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 2023 ਦਾ ਸੁਧਾਰ: ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂਅਤੇਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂਨੰ ੂਸ਼ਾਮਲ ਹੋਸਕਦੇਹਨ

ਜਨਤਕ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇਸੁਧਾਰ (ਫ਼ਰਮਾਨ ਕਾਨੰ ੂਨ ਨੰ . 80/2021, 6 ਅਗਸਤ 2021 ਨੰ ੂਕਾਨੰ ੂਨ ਨੰ . 113 ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ), ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ

 3,045 Visite totali,  9 visite odierne

Continua a leggere »