ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਚੈਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਓਹਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਾ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਓਹਨਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ।

ਚੈੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ INPS ਦੁਆਰਾ ਬਰਾਬਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੂਚਕ (Isee) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ INPS, ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭੱਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ INPS ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਸੀਂ ਚੈਕ ਦੀ ਅਰਜੀ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛਲੇ ਮਾਸਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ (ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ )

ਚੈੱਕ ਲਈ ਕੌਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਚੈੱਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:

 • ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਜਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ; ਜਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੱਕ
 • ਸਿੰਗਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਧਾਰਕ ਬਣੋ; ਜਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੋਜ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਧਾਰਕ ਹੋਣਾ;
 • ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ;
 • ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ-ਮਿਆਦ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਵੇ।

ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

 • ਭੱਤਾ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਹੈ – ਸਾਰੇ ਆਮਦਨ ਬਰੈਕਟਸ ਇਸਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ – ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ – ISEE ਘਟਣ ਨਾਲ ਰਕਮ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਭੱਤੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਨਿਰਭਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੱਤੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
 • ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ, ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ;
 • ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ € 8,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ
 • ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ;
 • ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੈੱਕ ਮਿਲਣਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 
 • ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ।
 • ਚੈਕ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, Reddito di Cittadinanza ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
 • ਭੱਤਾ ਸਮੁੱਚੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ: ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਨੁਪਾਤਕ ਚੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ Isee ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ISEE ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਨੂੰ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, INPS ਸਿਰਫ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ

ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਚੈਕ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ

 • ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਲੀ ਭੱਤਾ ਜਨਮ ਬੋਨਸ (ਮਦਰ ਟੂਮੋਰੋ ਬੋਨਸ), ਜਨਮ ਭੱਤਾ (ਬੇਬੀ ਬੋਨਸ), ANF (ਪਰਿਵਾਰਕ ਭੱਤੇ) ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
 • ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਭੱਤਾ Reddito di Cittadinanza ਅਤੇ Bonus Nido ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।

ਨੋਟ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Reddito di Cittadinanza ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭੱਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੈੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ

ਇਸ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ INPS ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਨਾਲ ਚੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ
https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਪਰਿਵਾਰ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਇਸ ਸਮੇਂ, ਚੈੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ INPS ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ:

https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/spid/loginSPID.jsp?uri=https%3a%2f%2fservizi2.inps.it%2fservizi%2fAssegnoUnicoFigli&S=S

ਜਾਂ 803164 (ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਤੋਂ) ਜਾਂ 06164164 (ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ) ਜਾਂ INPS ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਲ ਕਰੋ
https://www.inps.it/servizi-online/servizi-per-i-patronati/informazioni/gli-enti-di-patronato

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ (ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ (ARCI): 800 905 570 – Lycamobile: 3511376335 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

assegno unico
Pidgin English
Bambara
Pular
Soninke

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਤਾਲਵੀ ਦੂਤਾਵਾਸ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਤਾਲਵੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਪਤਾਪਲਾਟ ਨੰ .12-15, ਗਲੀ 17, ਜੀ-5, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਐਨਕਲੇਵ, 44000, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨhttps://goo.gl/maps/gDN1ejwur35LjD929ਸੰਪਰਕਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: +92 (0)51 2833183 – 1880092512833185-86-87-88ਫੈਕਸ: +92(0)51 2833179ਈ-ਮੇਲ: urp.islamabad@esteri.itPEC: amb.islamabad@cert.esteri.itਖੁੱਲਣ ਦਾ

 90 Visite totali,  6 visite odierne

Continua a leggere »
aiuti sociali

60 ਯੂਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੋਨਸ: ਇਹ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਇਹ ਕੀ ਹੈ ? ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੋਨਸ, ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪਾਸ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 60 ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ 31

 1,011 Visite totali,  7 visite odierne

Continua a leggere »
Evidenza

ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ

ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ! ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ

 1,427 Visite totali,  6 visite odierne

Continua a leggere »