Categories
aiuti sociali aiuti sociali Evidenza Evidenza Minori Minori

ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ

ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਚੈਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਓਹਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਾ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਓਹਨਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ।

ਚੈੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ INPS ਦੁਆਰਾ ਬਰਾਬਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੂਚਕ (Isee) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ INPS, ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭੱਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ INPS ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਸੀਂ ਚੈਕ ਦੀ ਅਰਜੀ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛਲੇ ਮਾਸਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ (ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ )

ਚੈੱਕ ਲਈ ਕੌਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਚੈੱਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:

 • ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਜਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ; ਜਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੱਕ
 • ਸਿੰਗਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਧਾਰਕ ਬਣੋ; ਜਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੋਜ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਧਾਰਕ ਹੋਣਾ;
 • ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ;
 • ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ-ਮਿਆਦ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਵੇ।

ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

 • ਭੱਤਾ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਹੈ – ਸਾਰੇ ਆਮਦਨ ਬਰੈਕਟਸ ਇਸਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ – ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ – ISEE ਘਟਣ ਨਾਲ ਰਕਮ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਭੱਤੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਨਿਰਭਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੱਤੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
 • ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ, ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ;
 • ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ € 8,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ
 • ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ;
 • ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੈੱਕ ਮਿਲਣਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 
 • ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ।
 • ਚੈਕ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, Reddito di Cittadinanza ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
 • ਭੱਤਾ ਸਮੁੱਚੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ: ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਨੁਪਾਤਕ ਚੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ Isee ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ISEE ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਨੂੰ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, INPS ਸਿਰਫ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ

ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਚੈਕ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ

 • ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਲੀ ਭੱਤਾ ਜਨਮ ਬੋਨਸ (ਮਦਰ ਟੂਮੋਰੋ ਬੋਨਸ), ਜਨਮ ਭੱਤਾ (ਬੇਬੀ ਬੋਨਸ), ANF (ਪਰਿਵਾਰਕ ਭੱਤੇ) ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
 • ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਭੱਤਾ Reddito di Cittadinanza ਅਤੇ Bonus Nido ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।

ਨੋਟ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Reddito di Cittadinanza ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭੱਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੈੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ

ਇਸ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ INPS ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਨਾਲ ਚੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ
https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਪਰਿਵਾਰ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਇਸ ਸਮੇਂ, ਚੈੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ INPS ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ:

https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/spid/loginSPID.jsp?uri=https%3a%2f%2fservizi2.inps.it%2fservizi%2fAssegnoUnicoFigli&S=S

ਜਾਂ 803164 (ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਤੋਂ) ਜਾਂ 06164164 (ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ) ਜਾਂ INPS ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਲ ਕਰੋ
https://www.inps.it/servizi-online/servizi-per-i-patronati/informazioni/gli-enti-di-patronato

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ (ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ (ARCI): 800 905 570 – Lycamobile: 3511376335 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

assegno unico
Pidgin English
Bambara
Pular
Soninke
Categories
Covid Evidenza Salute

ਫ਼ਰਮਾਨ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

obbligo vaccino over 50

10 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕਿਸ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ? ਸੁਪਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਸ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ ? ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 10 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਡੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ: ਇਸਨੂੰ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । 

ਫਿਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹਨ: ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਨ 

50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਲਈ 

ਨਵੇਂ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ: 

 • ਸਾਰੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ (ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾ ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ )

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ, ਜੇ ਆਮ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ SARS-CoV-2 ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।

ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 15 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਹਨਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਸੁਪਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਬੇਸਿਕ

20 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ:

 • ਨਾਈ, ਹੇਅਰ ਡ੍ਰੈਸਰ ਅਤੇ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ

1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ, BASE ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ:

 • ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ 
 • ਡਾਕਖਾਨੇ ਚ ਜਾਣ ਲਈ 
 • ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਕਰਿਆਨੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ

ਸੁਪਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ

10 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾੰਸਪੋਰਟ ਵਰਤਣ ਲਈ 
 • ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਰ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਹੋਟਲਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ
 • ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਅਤੇ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਹੋਣਾ

ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ 

ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ 15 ਫਰਬਰੀ ਤਕ ਦੂਸਰਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ 

ਜੇਕਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ: 

 • ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 
 • ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ 
 • ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ 
 • ਜਿੰਮ ਅਤੇ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ 

ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ, ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ, ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਟੋਰ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ

15 ਜੂਨ ਤਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ.  1 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100€ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਮਾਲ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ-ਰੇਫਰੈਂਸ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹਨ ਜੋ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ 600 ਅਤੇ 1,500 ਯੂਰੋ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਚੈਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੁਰਮਾਨਾ 400 ਤੋਂ 1,000 ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।

 1,740 Visite totali