Categories
Asilo e immigrazione Faq

SPID: ਕਿਸਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਣ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ

spid

SPID ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ (ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ) ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਕੰਪਿਊਟਰ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਐਪ ‘ਤੇ “ਐਂਟਰ ਵਿਦ SPID” ਬਟਨ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਣ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

 

 • ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਗ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰਕੀ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਕੋਡੀਸੇ ਫ਼ਿਸਕਾਲੇ, ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ
 • ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂਆਂ ਕੋਲ ਸਜੋਰਨੋ ਹੋਵੇ

Spid ਮੁਫ਼ਤ ਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਪਲਾਇਰ

Spid ਬਣਾਉਣ ਲਈ AgID ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੋ :

 

 • TIM id
 • SpidItalia
 • Sielte id
 • Poste ID
 • Namirial ID
 • LepIDa
 • Intesa ID

ਕਿਹੜਾ ਸਪਲਾਇਰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? 

ਸਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਹਾਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੱਖ-ਵੱਖਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂਂ ਆਪਣੇ  ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਨਤਾ ਮੋਡਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤਿੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ

ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੱਖਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ  ਦਾਖਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

 • ਪਹਿਲਾ ਪੱਧਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
 • ਦੂਸਰਾ ਪੱਧਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਦਾਖਿਲ ਹੋਣ ਲਈ Otp ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਇਲ ਜਾ ਫ਼ਿਰ ਐਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
 • ਤੀਸਰਾ ਪੱਧਰ, ਤੁਸੀਂ Spid ਦੇ ਨਾਮ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਦਾਖਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਯੰਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਲਾਇਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋ ਤਾ Spid ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੁਫ਼ਤ ਚ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ੀਸ ਦੇਕੇ, ਅਧਿਕਾਰਿਚ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਤੇ ਜਾਕੇ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ:

 • Email ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨਾ ਦਿਓ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾ ਵਰਤ ਸਕੋ
 • ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਇਟਲੀ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ
 • ਇੱਕ ਇਟਾਲਿਅਨ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਿਸਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਵੇ, ਉਧਾਰਾਨ ਲਈ ID ਕਾਰਡ
 • ਆਪਣਾ ਕੋਡਿਸੇ ਫ਼ਿਸਕਾਲੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਡ ( ਤੁਸੀਂ ਕੋਡਿਸੇ ਫ਼ਿਸਕਾਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਦੀ ਰਸੀਦ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ  )

ਸਿਰਫ਼ ਸਜੋਰਨੋ ਨਾਲ Spid ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ । ਸਜੋਰਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ id ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ spid ਬਣਾਣੀ ਹੈ ।

ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੋ SPID ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

In italiano:

In inglese:

Fonte video: Oxfamitalia

 2,410 Visite totali,  2 visite odierne

Categories
corsi Evidenza

Migriricerca 2: Fieri ਪਰਵਾਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ

FIERI (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਰਿਸਰਚ ਫੋਰਮ ਆਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ Migriricerca II ਗਰਾਂਟ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗਰਾਂਟ  Fondazione Compagnia di San Paolo ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਵਸਤੂ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਦਖਲੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਨੁਭਵ ਦੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਤਾਲਵੀ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖੋਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।

ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਔਨਲਾਇਨ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

 

ਲੋੜ:

 • ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹੋਣ
 • 30 ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ (ਅਜੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) ਜਾਂ 32 ਤੋਂ ਘੱਟ (ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਪੀਐਚਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ)
 • ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ (ਇਟਲੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ) ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਖੋਜ ਡਾਕਟਰੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਖੇਤਰ 11 – ਇਤਿਹਾਸਕ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਗਿਆਨ; ਖੇਤਰ 12 – ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਗਿਆਨ; ਖੇਤਰ 13 – ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨ; ਖੇਤਰ 14 – ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ।

ਗਰਾਂਟ ਵਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, € 16.800€ ਹੋਵੇਗੀ, 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ

ਅਰਜੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ:

 • ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ( CV )ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਜੀਵਨ;
 • ਅਰਜੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੁਸੀ ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ;
 • ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ FIERI ਖੋਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ:
 • ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਅੰਤਰ-ਈਯੂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ (https://www.fieri.it/migration-flows-intra-eu-mobility-transnationalism/)
  • ਮਿਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (https://www.fieri.it/mixed-flows-asylum-and-international-protection/)
  • ਏਕੀਕਰਣ: ਹਾਲਾਤ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ (https://www.fieri.it/integration-conditions-relations-and-perceptions/)
  • ਕੰਮ, ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਰਿਮਿਟੈਂਸ (https://www.fieri.it/labour-entrepreneurship-and-remittances/)
  • ਏਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ (https://www.fieri.it/integration-and-welfare-policies/)
  • ਨਸਲਵਾਦ, ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ;
  • ਪਰਵਾਸ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨ
  • ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਉਤਪਾਦਨ।

 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਥੀਮੈਟਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 12,000 ਅੱਖਰਾਂ (ਸਥਾਨਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਲੰਬਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਥੀਮ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ 

ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ fieri@fieri.it ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਵਿਸ਼ਾ: MIGRICERCA II NOTICE)। ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਧਿਕਾਰਤ Migriricerca II ਗਰਾਂਟ  ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਸੀਨ ਦੀਆ (fieri@fieri.it, 011-5160044) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

 1,305 Visite totali