Categories
Evidenza Minori Ucraina

ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ

ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ!

ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ (ਅਪਾਹਿਜ) ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਤਾਲਵੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਵਧੇਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ:

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 

ਕੀਆਰੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

  • ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਲ;
  • ਹਰ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ;
  • ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ;
  • ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, “ਆਨ-ਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ” ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ।

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਾਰ ਵਿੱਚ MI ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਡੇਟਾ (ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ SIDI ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੀਆਰਾ ਐਪਲੀਕੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੇਥਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ।

MI https://www.miur.gov.it/.

ਪਹਿਲਾ ਮੈਗਨੀਫਾਇੰਗ ਲੈਂਸ ਪ੍ਰਤੀਕ
ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਦੂਜਾ ਸਥਾਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕ

ਪਤਾ (ਅਡਰੈਸ) ਲਿੱਖ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੂਰੀ (RADIUS) 1KM, 2KM ਆਦਿ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਿਸਮ: ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਆਦਿ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਸਕੂਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਤੀਜਾ ਆਈਕਾਨ ਉੱਨਤ ਖੋਜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ  ਖੇਤਰ, ਸੂਬੇ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਖੋਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ

  • ਨਰਸਰੀ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ
  • ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ
  • ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 6 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਤੱਕ
  • 11 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ
  • 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ

ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹਨ:

✔ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

✔ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

✔ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਮੂਲ ਦੇ

ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:

✔ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ

✔ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ

ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਦੇ

ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਠਹਿਰਨ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।

ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲੈਕਟਿਕ ਟੀਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਕੂਲ – ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ – ਹਾਜਰੀ

ਸਕੂਲ ਲਗਭਗ 9 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਧ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧ ਜੂਨ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਦੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹਨ: ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਲਈ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ, ਅਤੇ ਈਸਟਰ (ਇਸ ਸਾਲ 14 ਤੋਂ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ)।

ਹੋਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ  ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਕੈਲੰਡਰ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੁੱਛੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਚੋਣ

ਸਕੂਲ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ

✔ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ

✔ ਕੈਥਲਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ

ਰਿਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ

ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਮਿਉਂਸਪੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਵਾਸ/ਨਿਵਾਸ ਹੈ।

* ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਪੁੱਤਰ/ਰੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਤਾਲਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਮੌਖਿਕ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਇਤਾਲਵੀ ਅਧਿਆਪਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ; ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।

ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ

ਅਧਿਆਪਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਇਹ ਪਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਵੇਂ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੰਮਿਲਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਰੇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁਲਾਂਕਣ

ਹਰੇਕ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਨੂੰ ਤਿਮਾਹੀ ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਮਾਹੀ ਜਾਂ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ “ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼” ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਰਣਨਯੋਗ ਨਿਰਣੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸਕੂਲ

ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ, ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੰਮਿਲਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 40 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਮੁਢਲੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਪੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

✔ “ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ” ਕਲਾਸ: 40 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ (ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ 8 ਤੋਂ 16 – ਘੰਟੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਕੂਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ), ਕੰਟੀਨ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ

✔ “ਆਮ ਸਮਾਂ” ਕਲਾਸ: 24, 27 ਜਾਂ 30 ਘੰਟੇ

ਹਫਤਾਵਾਰੀ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ।

ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹਨ: ਇਤਾਲਵੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ, ਇਤਿਹਾਸ, ਭੂਗੋਲ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ, ਮੋਟਰ ਵਿਗਿਆਨ, ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਧਰਮ (ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਵਿਸ਼ਾ)

* ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਕੂਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੋ।

ਪਹਿਲੀ ਡਿਗਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ

ਲੋਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 30 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧਿਆ ਸਮਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ 36/40 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੇਠਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹਨ: ਇਤਾਲਵੀ, ਇਤਿਹਾਸ, ਭੂਗੋਲ; ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ; ਤਕਨਾਲੋਜੀ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ; ਦੂਜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ; ਕਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ; ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ; ਸੰਗੀਤ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ (ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਸ਼ਾ)।

ਨਵੇਂ ਆਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਟਾਲੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

* ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਕੂਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੋ।

ਦੂਜੀ ਡਿਗਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ

ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖਾਸ ਪਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕੋਰਸ ਜੋ ਕੁਝ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕੰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

* ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਕੂਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੋ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਦਿਅਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਖੇਤਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ:

ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਮੱਗਰੀ:

Print the posterDownload the cards

(Source: U-Report on The Move)