ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਅਖੌਤੀ “ਨੁੱਲਾ ਓਸਟਾ“). 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨੋਟਰੀ ਡੀਡ (ਅਸਲ ਵਿਚ) ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਰੀ ਡੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

– ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਾਦ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ, ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧੀਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਕੇ;

– ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ (“ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ” ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਜੋ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ.

ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਇਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਅਖੌਤੀ “ਨੁੱਲਾ ਓਸਟਾ”).

ਇਟਲੀ ਵਿਚ, UNHCR ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ.

1.ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਡੀਡ (ਅਸਲ ਵਿੱਚ) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ.

ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਰੀ ਡੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

– ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਾਦ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ, ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧੀਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਕੇ;

– ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੋਟਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ (“ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ” ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) ਜੋ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ;

2. ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾੱਪੀ;

3. ਜਾਇਜ਼ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਦੀ ਕਾੱਪੀ;

4. ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਕਾੱਪੀ

ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪਤੇ ਉੱਤੇ  ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ : UNHCR, Via Leopardi 24, 00185 Roma ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ (protection.unhcr@pec.it). 

ਜਾਂ ਫਿਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ UNCHR ਇਟਲੀ ਦਫਤਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ – Largo Leopardi,, 22.00185, Roma – ਆਫ਼ਿਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ  (https://www.unhcr.org/it/chi-siamo/contatti/).

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਯਾਦ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੁੱਲਾ ਓਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ , ਘਰ ਦੀ ਘੰਟੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਮ ਵੀ ਜਰੂਰ ਲਿਖੋ ਜੀ

ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

Pidgin English
Pular
Soninke
Bambara