ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਅਖੌਤੀ “ਨੁੱਲਾ ਓਸਟਾ“). 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨੋਟਰੀ ਡੀਡ (ਅਸਲ ਵਿਚ) ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਰੀ ਡੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

– ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਾਦ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ, ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧੀਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਕੇ;

– ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ (“ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ” ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਜੋ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ.

ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ!

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੱਪਡੇਟ: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ UNCHR ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ)!

ਜਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਥੇ  ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੰ. 445/2000, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਰੇ ਹੋ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਮਿਉਂਸਪਲ (ਕਮੂਨੇ) ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। 

UNHCR ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ (ਇਤਾਲਵੀ) (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੇ ਰਹੱਸ ਅਤੇ UNHCR ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਛਾਪਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ।

[ਨਮੂਨਾ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ]


ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.