FAQ - Frequently Asked Questions​

ਇਕ ਅਣ-ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਬਾਲਗ (ਯੂ.ਏ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਾਲਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗੈਰ-ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ’ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਇਕ ਅਣ-ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਬਾਲਗ (ਯੂ.ਏ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਾਲਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗੈਰ-ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ’ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਇਕ ਅਣ-ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਬਾਲਗ (ਯੂ.ਏ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਾਲਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗੈਰ-ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ’ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਇਕ ਅਣ-ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਬਾਲਗ (ਯੂ.ਏ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਾਲਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗੈਰ-ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ’ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ (ਪਾਸਪੋਰਟ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਸਕੂਲ ਕਾਰਡ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ), ਭਾਵੇਂ ਓਹਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ. ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਲਵੇ. ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਚੋਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓਗੇ. ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ (ਮੂਲ ਦੇਸ਼, ਉਮਰ, ਪਰਿਵਾਰ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਆਦਿ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਬੇਲੋੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਬਾਲਗ (ਯੂਏਐਸਸੀ) ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ. ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਏਕੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.


ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਾਲਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ! ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦ ਤਕ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ.

ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

  • ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ;
  • ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ;
  • ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ;
  • ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਲਈ ਬੇਨਤੀ.

ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ. ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੁਆਰਾ ਜ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਬਾਲਗ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ.

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੜਾਈ, ਅਤਿਆਚਾਰ, ਤਸੀਹਿਆਂ, ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ.

ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ. ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (CT) ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਬੁਲਾਵੇਗੀ. ਬਾਅਦ ਵਿਚ, CT ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ: ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਹਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ. ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਵੇਸਵਾ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਗ਼ੁਲਾਮੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. 

 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ.

ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

  • ਕਿਸੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ / ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਅਧੀਨ;
  • ਚੌਥੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ (ਭਰਾ / ਭੈਣ, ਦਾਦਾ / ਇੱਕ, ਚਾਚਾ / ਮਾਸੀ, ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ).

ਚੋਣ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਬਾਲਗ ਸਥਿਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:

  • ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਏਕੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
  • ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ, ਕੰਮ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਪਰਮਿਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ

ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਨਰ-ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ. ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹ.

ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਮੈਨੇਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ.

ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ. ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ.

 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ STP ਰੀਜਨਲ ਕੋਡ (ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ) ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ. ਵੈਬਸਾਈਟ www.jumamap.it/map ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟੋਲ-ਮੁਕਤ ਨੰਬਰ (Arci – ਯੂ ਐਨ ਐਚ ਸੀ ਆਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ)

ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਖੀ ਸੇਵਾ, ਜੋ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ, ਸਵੇਰੇ 9:30 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 05:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹਨ.
ਟੋਲ ਮੁਕਤ ਨੰਬਰ: 800 90 55 70
ਲਾਈਕੋਮੋਬਾਈਲ: 351 1 37 63 35

 

ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਮਿਨੋਰੀ ਮਾਈਗ੍ਰਾਂਟੀ (ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ)

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਹੈ.
ਟੋਲ ਮੁਕਤ ਨੰਬਰ: 800 14 10 16
ਲਾਈਕੋਮੋਬਾਈਲ: 351 2 20 20 16

 

Miniila App (Missing Children Europe)

ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਗੈਰ-ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਟੀਚਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ, ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ.
ਐਪ ਨੂੰ  ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ: https://miniila.com/U-Report on the Move (Arci – con il supporto di Unicef)

ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਕਾਵਟ, ਮਨੋ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ (ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ).

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ: http://bit.ly/messageUROTM

 

JumaMap – Services for Refugees (Arci – con il supporto di Unhcr)

ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਕਸ਼ੇ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਨੋ-ਸਮਾਜਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਇਤਾਲਵੀ ਕੋਰਸ, ਹਿੰਸਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ, ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਕੰਟੀਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਵੰਡ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ।https://www.jumamap.it/map

ਹੋਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੰਪਰਕ:

ਨੀਲਾ ਫੋਨ

114 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਨਫਾਂਜ਼ੀਆ ਇਕ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 7 ​​ਦਿਨ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ: 114
ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ: 1 96 96

 

ਗਾਇਬ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ

116000 ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਹੈ. ਸੇਵਾ ਦੇ ਚਾਲਕ, ਦਿਨ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਭੇਜਦੇ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਲੜਕੇ ਦੀ ਖੋਜ ਜਾਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

Minori stranieri non accompagnati