Aan ugu noqono iskula si amaan ah

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

Ugu danbeynti shandadiba dib loqaatay. Sanadkaan Boogaagta iyo qalimanta waxanoo dheer waxyabo kale oo eey tahay in aan la qabsano.

Waa kuwan waxyabaha eey dowlada sharciyeysay tahayna in waalidka, ardayda iyo kuwa oo waday ardayba eey tixgaliyaan.

(Fonte: Ministero della Salute)

CABIRKA QANDHADA
Iska cabirmaalin walba inta aadan soo bixin, hadey 37.5 gaarto ama aad isku aragto calamahada Covid-19 joog guriga lana xiriir dhartarka

DHAQ GACMAHA
Isticmaalna waxbaha lagu nadifiyo gacmaha oyaalogudaha oo iskulka

RAAC CALAMAHA
Iskuulka gudihisa waxa lagu sameyay calamdo dhinaca laga galo iyo kan laga baxaba tix gali

SOO DEGSO APPKA IMMUNI
Hadi aad kaweyn tahay 14sano soodegso wuxu ka sacidaya Covid-19 iyo qaabkiisa

ILAALI CAIRKA KALAFOGANSHAHA
Iska jirmeelwalba oo lagu bato, kana fogoow ugu yaraan 1mitir qofka kale

XIROMASKERAHA
Xiro mar walba oo aad la joogto dad kale ama meel daboolan,kursiga marka fadhido hadi kan ku dhaw uu joogo 1mitir waa iska furi karta, 6 sano ilmaha ka yar lagamarabo

WAR BIXINKA QAADO
Waxa la ogolyahay 1 qof oo wado ardayada/ardayga,booqo beejka iskuulkawixi dheer.

MARKAAN IS ILAALINO AYAAN ILAALIN KARNAKU WAKALE