Categories
Asilo e immigrazione Evidenza Lavoro

Të rejat mbi lejet e qëndrimit të konvertueshme në leje pune

Më 20 dhjetor 2020, ka hyrë në fuqi ligji nr. 173 i cili ka sjellë të reja të  rëndësishme në fushën e IMIGRACIONIT.

TË REJAT

LISTA E LEJEVE TË QËNDRIMIT, TË CILAT MUND TË KONVERTOHEN NË LEJE QËNDRIMI PËR ARSYE PUNE 

Paragrafi 1 bis i art. 6 i T.U. immigrazione: rriten llojet e lejeve të qëndrimit, të cilat mund të konvertohen në leje për arsye pune, nëse plotësohen kushtet e vendosura.

Përveç lejes së qëndrimit për motiv studimi, gjithashtu mund të konvertohen në leje pune edhe:

lejet e qëndrimit për mbrojtje të veçantë (përveç se në rastin kur aplikantit i mohohet mbrojtja ndërkombëtare, nëse ka kryer krime të rënda të përmendura në nenin 10 paragrafi 2 të dekretit legjislativ nr. 251/2007, ose përbën rrezik për sigurinë kombëtare në përputhje me nenin 12 të dekretit legjislativ 251/2007 e rastet në nenin 16 të dekretit legjislativ 251/2007),

 • lejet e qëndrimit për katastrofa;
 • lejet e qëndrimit për  zgjedhje vendbanimi;
 • lejet e qëndrimit për marrje të  shtetësisë ose  marrje të  statusit të apolidisë (joshtetësisë);
 • lejet e qëndrimit për veprimtari sportive;
 • lejet e qëndrimit për veprimtari artistike;
 • lejet e qëndrimit për arsye fetare;
 • lejet e qëndrimit për asistencë për të mitur;
 • lejet e qëndrimit për trajtim mjekësor.
 •  
Categories
Asilo e immigrazione Evidenza

ZGJATJA E LEJEVE TË QËNDRIMIT

Të gjitha lejet e qëndrimit me një datë skadence nga 31 janari 2021 deri në

30 Prill 2021 janë të vlefshme deri më 30 Prill 2021 ″


(Dekret Ligji nr. 2/2021)Categories
Asilo e immigrazione Evidenza

Të reja mbi regjistrimin anagrafik (vendbanimin) për azilkërkuesit

Më 20 dhjetor 2020, hyri në fuqi ligji nr. 173 i cili prezantoi të reja të rëndësishme në fushën e IMIGRACIONIT.

TË REJAT

REGJISTRIMI ANAGRAFIK

Art. 5 bis i T.U. immigrazione (Testi Unik mbi imigrimin)

Azilkërkuesi që posedon një leje qëndrimi për kërkesë azili, ose vetëm fletëparaqitjen (ricevutën), regjistrohet në regjistrin anagrafik të popullsisë banuese.

 

Categories
Asilo e immigrazione Evidenza Faq

Bashkimi familjar për përfituesit e mbrojtjes ndërkombëtare

Çfarë është bashkimi familjar?

È una procedura che ti permette di far venire in Italia i tuoi
familiari in modo legale e sicuro.

Mund të kërkosh bashkim familjar me familjarët e mëposhtëm:

 • bashkëshort/e, jo të ndarë ligjërisht dhe me moshë mbi tetëmbëdhjetë vjeç, ose partner i bashkuar civilisht (në Itali ose jashtë saj), i huaj dhe jo rezident në Itali; 
 • fëmijët minorenë, biologjik apo të birësuar, nën kujdestari, edhe femijët e bashkëshortit/es ose të lindur jashtë martese, të pamartuar, me kusht që prindi tjetër (nëse ka) të ketë dhënë pëlqimin e tij; 
 • fëmijët në moshë madhore në ngarkim, në rast se për arsye të vlefshme nuk mund të plotësojnë nevojat e tyre thelbësore dhe janë invalidë të plotë; 
 • prindërit në ngarkim deri në moshën 65 vjeç, nëse nuk kanë fëmijë të tjerë në vendin e origjinës ose prejardhjes; 
 • prindërit në ngarkim mbi 65 vjeç, edhe në rast se kanë fëmijë të tjerë, por nuk janë në gjendje t’i mbajnë për arsye të rënda shëndetësore, të dokumentuara. 

Nëse jeni nën moshën 18 vjeç dhe jeni vetëm, i ndarë nga prindërit ose anëtarët e tjerë të familjes që kujdesen për ju dhe jeni njohur si refugjat në Itali, ju keni të drejtë të ribashkoheni me prindërit tuaj pavarësisht nga mosha dhe gjendja e tyre.

Për të aplikuar për bashkim familjar, personave me mbrojtje ndërkombëtare, u duhet:

 

 • leja e qëndrimit: duhet të jetë e vlefshme ose në proces rinovimi. Në këtë rast, kërkesa duhet të jetë bërë brenda 60 ditëve nga afati i skadimit;
 • pasaportë ose dokument udhëtimi (nëse disponohet);
 • dokumentacion që vërteton marrëdhëniet familjare, moshën e mitur dhe gjendjen familjare (nëse disponohet).

 

Për personat që posedojnë lloje të tjera të lejeve të qëndrimit, të pranishëm rregullisht në Itali, është e nevojshme të plotësojnë kërkesat mbi të ardhurat dhe përshtatshmërinë e banesës. Për më shumë informacion dhe detaje mbi lejet e ndryshme të qëndrimit me të cilat mund të aplikoni për ribashkim dhe për kërkesat e nevojshme, mund të shikoni skedarin e dedikuar në Melting pot Europa

KËRKESA PËR NULLA OSTA

Për të aplikuar për bashkim familjar ju nevojiten:

 • leja e qëndrimit: duhet të jetë e vlefshme ose në proces rinovimi. Në këtë rast, kërkesa duhet të jetë bërë brenda 60 ditëve nga afati i fundit;
 • pasaportën ose dokumentin / dokumentin e udhëtimit (nëse ka);
 • dokumentacionin që vërteton lidhjen familjare, moshën e mitur dhe statusin e familjes (nëse ka).

Nëse bëni gjithçka siç duhet dhe aplikimi pranohet, brenda 90 ditëve nga data e paraqitjes do të keni Nulla Osta për të vazhduar me bashkimin familjar. Nëse për ndonjë arsye kërkesa e Nulla Osta nuk pranohet, por ju besoni se keni të drejtë për të, ju mund të ankoheni në Gjykatën e zakonshme (Seksionin e Specializuar) të vendbanimit.

Ligji parashikon që viza të lëshohet brenda 30 ditëve nga kërkesa, por kohët mund të jenë më të gjata.

 • Kontrolloni mirë të gjitha fushat e aplikimit, veçanërisht ato që kanë të bëjnë me emrat dhe datat e lindjes së anëtarëve të familjes suaj përpara se të dërgoni aplikimin. Emrat dhe datat e lindjes duhet të përputhen me ato në pasaportë. 
 • Deklaroni shtetin e origjinës ose vendbanimin e familjarëve tuaj. Nëse në këto vende nuk ka përfaqësi diplomatike italiane, deklaroni menjëherë se në cilin shtet do të aplikojnë familjarët tuaj për vizë. Është gjithashtu e mundur të ndryshoni vendin e vendbanimit të anëtarëve të familjes suaj më vonë, por kjo duhet të autorizohet nga Prefektura dhe do të marrë kohë. 
 • Mbajtësit e mbrojtjes ndërkombëtare NUK duhet të plotësojnë kushtet e strehimit, të ardhurave dhe sigurimit shëndetësor. 

Nulla osta është e vlefshme për 6 muaj nga dita e lëshimit, kështu që ju duhet ta dorëzoni atë në Ambasadë brenda 6 muajsh. Sigurohuni që të keni gati të gjitha dokumentet në kohë për aplikimin për vizë dhe nëse ka vonesa në takimin në Ambasadë, kontaktoni falas Numero Verde Arci, associazioni territoriali ose një avokat.

Nga Karitasi Italian, Konsorciumi Komunitas dhe Unhcr – Për më shumë informacion vizitoni: http://ricongiungimento.it/

APLIKIMI PËR VIZË NË PËRFAQËSITË ITALIANE JASHTË VENDIT (AMBASADAT DHE KONSULLATAT)

Cilat dokumente nevojiten? Konsultoni fletët informative të ambasadave italiane jashtë vendit

Pasi të keni tërhequr Nulla Osta, duhet t’ua dërgoni origjinalin familjarëve tuaj. Pasi familja juaj ta ketë atë duhet të marrë një takim me përfaqësinë diplomatike italiane për të aplikuar për vizë.

 • Dokumentet që vërtetojnë lidhjet familjare duhet të jenë të gjitha të përkthyera dhe legalizuara në italisht. 
 • përfaqësitë diplomatike italiane mund të kërkojnë çdo dokument shtesë nëse konsiderohet thelbësor. Të gjitha dokumentet duhet të dorëzohen në origjinal dhe në kopje. Dokumentet origjinale do t’u kthehen aplikantëve ndërsa kopjet do të ruhen me aplikimin për vizë. Asnjë fotokopje nuk do të pranohet, me përjashtim të fotokopjes së kartës së identitetit ose pasaportës së familjarit që banon në Itali. 
 • Mospërputhjet drejtshkrimore në mbiemrin, emrat, renditjen e emrave dhe/ose datëlindjen e gabuar dhe/ose vendin e bashkëshortit/ fëmijës/ prindit të përmendura në “Nulla Osta” do të rezultojnë në një vonesë në përpunimin e aplikimit, pasi ndryshimi i tij është përgjegjësi e Kuesturës në Itali. Në formularin e aplikimit për vizë, aplikanti duhet të tregojë numrin e tij celular të vlefshëm dhe adresën e emailit. I këshillohet aplikantit, të kontrollojë emailin pasi Konsullata e Përgjithshme mund të dërgojë njoftime të rëndësishme nëpërmjet këtij mjeti komunikimi dhe mund t’ju duhet të përgjigjeni me email. Është e këshillueshme, nëse keni mundësi, ta përcillni kërkesën edhe përmes PEC; për këtë, është e mundur të kontaktoni shoqatat lokale dhe/ose të ndihmoheni nga një avokat. 
 • Mos harroni se pagesa e palëve ose subjekteve të treta nuk do të korrespondojë me një avantazh efektiv ose thjeshtim të procedurave të bashkimit familjar. 
 • Viza është e vlefshme për 1 vit. 
 • Për testin e ADN-së, mund të kontaktoni Numero Verde Arci ose me Organizatën Ndërkombëtare për Migracionin (OIM: +39 06 441609.225 /233 /260 /210). Testi kushton 230 euro për person. Nëse nuk jeni në gjendje të paguani testin, mund të kërkoni mbështetje nga një shoqatë garante për ta bërë atë pa pagesë. 

Për më shumë informacion, mbështetje ose këshilla – edhe në rast shpërdorimi të detyrës ose shkelje të të drejtave tuaja – mund të kontaktoni shoqatat lokale të pranishme në Itali ose të kërkoni një këshillë ligjore me pagesë.

 •  

Kujt mund ti drejtohem për informacion dhe për ndihmë në plotësimin e aplikimit? 

Kontaktoni me numrin pa pagesë për azilkërkuesit dhe refugjatët (ARCI): 800905570 o (+39)3511376335 

Ose shkruani një email në numeroverderifugiati@arci.it

Për më shumë informacion, mbështetje ose këshilla – edhe në rast shpërdorimi të detyrës ose shkelje të të drejtave tuaja – mund të kontaktoni edhe të tjera shoqata lokale të pranishme në Itali ose të kërkoni një këshillë ligjore me pagesë.

FLETË INFORMATIVE MBI AMBASADAT ITALIANE JASHTË VENDIT

Ambasciata Italiana a Islamabad
Competenze per cittadini/e residenti in PAKISTAN

Ambasciata Italiana a Dakar
Ambasciata competente per cittadini e cittadine residenti in SENEGAL, MALI, GUINEA BISSAU, GUINEA KONAKRY, CAPO VERDE e GAMBIA

KËRKESA E LEJES SË QËNDRIMIT PËR ARSYE FAMILJARE

Brenda 48 orëve nga mbërritja e familjes suaj në Itali, ju duhet të dorëzoni deklaratën e pritjes (ospitalià) në Kuesturë


Brenda 8 ditëve nga mbërritja e tyre, anëtarët e familjes suaj duhet të deklarohen në Sportello Unico për Imigracionin ku do t’u jepen formularët që nevojiten për të kërkuar leje qëndrimi për arsye familjare.

Materialet janë realizuar në bashkëpunim me Arci Porco Rosso di Palermo.