Categories
Asilo e immigrazione corsi Minori

GRIOT

GRIOT Podcast që i përgjigjet pyetjeve mbi rrugën e të rinjve migrantë dhe refugjatë në Itali. Një podcast i U-Report On The Move, platforma dixhitale e UNICEF që mbështet dhe informon falas dhe në mënyrë anonime të rinjtë migrantë dhe refugjatë të moshës 15 deri 24 vjeç, e disponueshme në italisht, anglisht, frëngjisht, arabisht, shqip, bengalisht, tigrinje.


Arci, në veçanti, brenda kornizës së projektit “Here4U“, mbështetur nga Unicef, ka bashkëpunuar duke iu përgjigjur çështjeve që lidhen me pjesën e mbështetjes ligjore.

Podcast