Dekreti i flukseve: zgjaten aplikimet deri më 30 shtator

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

decreto flussi

Është shtyrë deri më 30 shtator 2022 afati për paraqitjen e kërkesave për konvertimin e lejeve të qëndrimit dhe për hyrjen e shtetasve jo komunitarë të përfshirë në projekte trajnimi jashtë vendit. Dekreti i flukseve (dekreti i Presidentit të Këshillit të Ministrave i 21 dhjetorit) përcakton në 69700 kuotën maksimale të punëtorëve të huaj që mund të hyjnë në Itali për të punuar.

Në mënyrë specifike, akoma mund të dorëzohen aplikimet  për:

1) shndërrimi i lejeve të qëndrimit për punë vartëse dhe të vetëpunësuar

Deri më sot, janë bërë afërsisht 45% e aplikimeve në krahasim me kuotat e disponueshme.

2) hyrje në Itali për shtetasit jo komunitarë që banojnë jashtë vendit, të cilët kanë përfunduar programe trajnimi dhe arsimimi në vendet e tyre të origjinës

Nuk është arritur akoma kuota e nr. 100 pranime për punëtorë që kanë kryer programe arsimimi dhe trajnimi në vendet e tyre të origjinës (në zbatim të nenit 23 të Dekretit Legjislativ nr. 286, datë 25 korrik 1998).

Si të aplikoni

Për të filluar procedurën, punëdhënësi (italian ose i huaj me banim të ligjshëm në Itali) duhet të kërkojë nulla osta për punësimin e një punonjësi jo komunitar, duke plotësuar formularin online në këtë link: https://nullaostalavoro.dlci.interno.it

Për të bërë aplikimin, ka kohë deri me 30 shtator 2022 (jo më 17 mars 2022) dhe do të ketë përparësi renditja kronologjike e aplikimeve.

Vini re: për të plotësuar aplikimet është e nevojshme të keni një identitet elektronik SPID.

Projekti Before You Go, i cili do të përfundojë më 30 shtator 2022, ka lehtësuar deri tani përfshirjen e 583 personave që synojnë të ndërmarrin një rrugë migrimi në Itali, duke i përgatitur ata në vendet e tyre të origjinës nga ana kulturore, gjuhësore, sociale dhe e punës.  Për më shumë informacion mbi projektin vizitoni këtë link.