FAQ - Frequently Asked Questions

Ju duhet t’i paraqisni Regjistruesit të gjendjes civile një deklaratë nga autoriteti kompetent i Vendit tuaj të origjinës, që tregon se sipas ligjeve të atij Vendi nuk ka pengesa për martesën (e ashtuquajtura “nulla osta“).

E rëndësishme: nëse nuk mundeni ose nuk doni të kontaktoni autoritetet e Vendit tuaj të origjinës, mund ti kërkoni regjistruesit të gjendjes civile të Komunës së vendbanimit të publikojë dasmën duke dorëzuar një akt noterial (në origjinal) të nënshkruar jo më shumë se gjashtë muaj më parë.

Aktin publik ju mund ta bëni:

  • Duke shkuar në Gjykatë dhe duke deklaruar nën përgjegjësinë tuaj, në prani të dy dëshmitarëve, statusin tuaj të lirë;
  • Duke shkuar te një Noter me dy persona (të përcaktuar si “dëshmitarë”) të cilët deklarojnë se ju keni të drejtë të martoheni.

Po, ju mund të martoheni!

Duhet të paraqitet një deklaratë Regjistruesit të gjendjes civile që tregon se nuk ka pengesa në martesë (e ashtuquajtura “nulla osta”).

Në Itali është  UNHCR organizata përgjegjëse për lëshimin e lejes së martesës për refugjatët.

  1. Një akt publik (në origjinal) i nënshkruar jo më shumë se gjashtë muaj më parë.

Ju mund ta bëni aktin publik:

  • Duke shkuar në Gjykatë dhe duke deklaruar nën përgjegjësinë tuaj, në prani të dy dëshmitarëve, statusin tuaj të lirë;
  • Duke shkuar te një noter me dy persona (të përcaktuar si “dëshmitarë”) të cilët deklarojnë se keni të drejtë të martoheni;

2. Kopje e vendimit për njohjen e statusit të refugjatit;

3. Kopje e lejes së qëndrimit, e vlefshme;

4. Kopje e një dokumenti të vlefshëm i/e bashkëshortit të ardhshëm.

Dokumentacionin mund ta dërgoni me postë në adresën e UNHCR, Via Leopardi 24, 00185 Romë ose me email të çertifikuar PEC (protecion.unhcr@pec.it)

Përndryshe, ju mund të shkoni direkt në Zyrën e UNHCR në Itali – Largo Leopardi, 22, 00185, Romë – gjatë orarit të hapjes së sportellit për publikun (https://www.unhcr.org/it/chi-siamo/contatti/ ).

Mos harroni të shkruani numrin e telefonit dhe adresën e banimit ku mund të merrni Nulla Osta, duke përfshirë edhe emrin siç shfaqet në citofon.

Ju mund të apeloni në Gjykatë, duke i kërkuar gjyqtarit të konstatojë se nuk ka pengesa në martesë dhe më pas të urdhërojë regjistruesin e gjendjes civile që të vazhdojë me botimin e martesës.

Pidgin English
Pular
Soninke
Bambara