FAQ - Frequently Asked Questions

Përditësuar në korrik 2022

Ju duhet t’i paraqisni Regjistruesit të gjendjes civile një deklaratë nga autoriteti kompetent i Vendit tuaj të origjinës, që tregon se sipas ligjeve të atij Vendi nuk ka pengesa për martesën (e ashtuquajtura “nulla osta“).

E rëndësishme: nëse nuk mundeni ose nuk doni të kontaktoni autoritetet e Vendit tuaj të origjinës, mund ti kërkoni regjistruesit të gjendjes civile të Komunës së vendbanimit të publikojë dasmën duke dorëzuar një akt noterial (në origjinal) të nënshkruar jo më shumë se gjashtë muaj më parë.

Aktin publik ju mund ta bëni:

  • Duke shkuar në Gjykatë dhe duke deklaruar nën përgjegjësinë tuaj, në prani të dy dëshmitarëve, statusin tuaj të lirë;
  • Duke shkuar te një Noter me dy persona (të përcaktuar si “dëshmitarë”) të cilët deklarojnë se ju keni të drejtë të martoheni.

Po, ju mund të martoheni!

Përditësim i rëndësishëm: nga data 1 prill 2022 nuk është më e nevojshme të kërkohet leja (nulla osta) e lëshuar nga UNHCR për martesë (sipas qarkores nr. 1 të Departamentit të Çështjeve të Brendshme dhe Territoriale të Ministrisë së Brendshme)!

Tashmë mjafton ti kërkoni nëpunësit të gjendjes civile të komunës ë ku keni vendbanimin, apo ku doni të martoheni, që të bëjë shpalljen e martesës.

Për ta bërë këtë, duhet të paraqisni një deklaratë zëvendësuese në bazë të DPR nr. 445/2000, të vërtetuar nga nëpunësi i gjendjes civile, në të cilën, nën përgjegjësinë tuaj, deklaroni se nuk jeni i martuar dhe statusi juaj është i lirë.

Do të gjeni formularët për ti plotësuar e për të bërë këtë deklaratë në zyrat e Komunave.

Shkoni në fletën informuese të UNHCR-së (Italisht) (Anglisht)

Ju lutemi vini re: mund të jetë e dobishme të printoni Qarkoren e Ministrisë së Brendshme dhe fletën e informacionit të UNHCR-së dhe t’i merrni me vete, për t’i shfaqur në zyrën e Komunës kur të dorëzoni vetëdeklarimin.

[Shkarko formularin model]

Ju mund të apeloni në Gjykatë, duke i kërkuar gjyqtarit të konstatojë se nuk ka pengesa në martesë dhe më pas të urdhërojë regjistruesin e gjendjes civile që të vazhdojë me botimin e martesës.