FAQ - Frequently Asked Questions

Po, ju mund të aplikoni për shtetësi për rezidencë (NATYRALIZIM)

Kërkohet:

 • Rezidencë, të paktën pesë vjet në territorin italian;
 • Leje qëndrimi e vlefshme që vërteton statusin e refugjatit (ose leje qëndrimi të skaduar me kërkesën për rinovim);
 • Kopja e çertifikatës së njohjes së statusit të refugjatit;
 • Akt publik (atto di notorietà), me vërtetim të firmës, pa vulë tatimore (marka da bollo), të lëshuar nga Gjykata ose nga Komuna, që zëvendëson çertifikatën e lindjes dhe çertifikatën penale të vendit të origjinës;
 • Tri deklaratat e fundit të të ardhurave (dichiarazione dei redditi)

Po, ju mund të aplikoni për shtetësi për rezidencë (NATYRALIZIM)

Kërkohet:

 • Rezidencë, të paktën dhjetë vjet në territorin italian
 • Leja e qëndrimit e vlefshme që vërteton mbrojtjen susidiare (ose leja e qëndrimit e skaduar me kërkesën për rinovim);
 • Akt publik (atto di notorietà), me vërtetim të firmës, pa vulë tatimore (marka da bollo), të lëshuar nga Gjykata ose nga Komuna, që zëvendëson çertifikatën e lindjes dhe çertifikatën penale të vendit të origjinës;
 • Tri deklaratat e fundit të të ardhurave (dichiarazione dei redditi)

Për të dorëzuar aplikimin për shtetësi është e nevojshme:

Të merrni një identitet SPID. Aktivizimi i SPID është falas dhe mund të bëhet përmes njërit prej ofruesve të autorizuar të renditur në faqen e internetit të Agenzia per l’Italia Digitale  (https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid )  Për regjistrimin duhen: një adresë email; një numër telefoni celular; një dokument identiteti i vlefshëm dhe tesera shëndetësore me kodin fiskal.

 Hyni në portalin http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/servizi-online  përmes butonit ‘Accedi con Spid’

 Plotësoni formularin e aplikimit online, duke bashkangjitur në vendet e parashikuara:

 • Dokument identifikimi;
 • Çertifikatën e lindjes dhe certifikatën penale të lëshuar nga autoritetet e vendit të origjinës;
 • Çertifikimi që vërteton njohjen e gjuhës italiane, jo më i ulët se niveli B1; 
 • Fatura e pagesës së kontributit të pritur prej 250.00 euro.
 • Detaje të pullës së të ardhurave telematike (marca da bollo telematica), 16.00 euro

Në këtë pikë aplikimi dërgohet në Prefekturë e cila do t’ju kërkojë të paraqiteni.

Po, ju mund të fitoni shtetësinë italiane me martesë, pavarësisht nga leja juaj e qëndrimit (edhe nëse jeni azilkërkues ose mbajtës i mbrojtjes ndërkombëtare!)

Kërkohet:

 • rezidencë, të paktën dy vjet në territorin italian ose pas tre vjetësh nga data e martesës, nëse jeni rezident jashtë vendit

KUJDES: Afatet kohorë të mësipërm zvogëlohen përgjysmë në prani të fëmijëve të lindur ose të adoptuar nga bashkëshortët.

 • njohja e gjuhës italiane (jo më e ulët se niveli B1)

Një person pa shtetësi (nga greqishtja a-polis “pa qytet”) është një burrë apo grua që nuk ka shtetësinë e asnjë shteti. Disa njerëz pa shtetësi janë gjithashtu refugjatë, por jo të gjithë refugjatët janë pa shtetësi dhe shumë njerëz pa shtetësi nuk kanë kaluar kurrë një kufi.

Gjendja e pa-shtetësisë nuk varet nga zgjedhja apo vullneti i individëve. Është pa shtetësi personi që ka një (ose më shumë) nga arsyet e mëposhtme:

 • Nëse është fëmijë i një personi pa shtetësi ose nëse nuk është në gjendje të trashëgojë shtetësinë e prindërve të tij;
 • Nëse është pjesë e një grupi shoqëror të cilit i refuzohet shtetësia mbi bazën një diskriminimi;
 • Nëse është refugjat si rezultat i luftërave ose okupimeve ushtarake;
 • Për arsye burokratike, nëse Shteti i të cilit ishte shtetas është shpërbërë duke u dhënë jetë shteteve të reja (si në rastin e ish-BRSS ose ish-Jugosllavisë);
 • Për mospërputhje dhe boshllëqe në ligjet për shtetësinë të Shteteve të ndryshme

Në Itali ekzistojnë 2 procedura për konstatimin e pa-shtetësisë.

Procedura administrative përfshin dërgimin e një letre (raccomandata) Ministrisë së Brendshme në të cilën ju kërkoni të njiheni si person pa shtetësi duke bashkangjitur dokumentet e mëposhtme:

 • çertifikate lindje
 • çertifikata e rezidencës dhe kopja e autentikuar (noterizuar) e lejes së qëndrimit
 • çdo dokument i përshtatshëm për të demonstruar statusin e pa-shtetësisë (p.sh. vërtetimi i lëshuar nga autoriteti konsullor i Vendit të origjinës ose, nëse gjykohet e nevojshme, edhe i Vendit të fundit ku ka jetuar i  interesuari nga i cili rezulton se personi nuk është në posedim të asaj shtetësie).

Nëse keni dokumentacion që vjen nga një vend i huaj, duhet ta keni të përkthyer dhe legalizuar!

Administrata do të njohë pa-shtetësinë vetëm nëse keni dorëzuar të gjitha dokumentet e kërkuara nga ligji.

Kohëzgjatja mesatare e procedurës: dy vjet

Nëse aplikimi administrativ refuzohet, ju mund ta paraqisni kërkesën te gjyqtari (procedura gjyqësore)

Procedimi gjyqësor ësht të mundshme vetëm në prani të një avokati. Aplikanti që nuk mund të përballojë koston e tarifave ligjore mund të aplikojë për të hyrë në sistemin e ndihmës juridike nga shteti.

Përgatitja e aktit nga avokati.

Akti është depozituar në “Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea” të Gjykatës kompetente në bazë të vendbanimit të kërkuesit për pa-shtetësi (apolidi).

Ligji parashikon lëshimin e një leje qëndrimi vetëm në favor të kërkuesit për pa-shtetësi i cili tashmë ka një leje qëndrimi. Sidoqoftë, disa Kuestura, në bazë të një interpretimi që duket se përputhet me frymën e Konventës së Nju Jorkut mbi statusin e personave pa shtetësi dhe indikacioneve të përfshira në Manualin e UNHCR-së për Mbrojtjen e Personave pa Shtetësi, lëshojnë një leje edhe për ata që nuk kanë leje qëndrimi mjafton që ju të jeni në gjendje të demonstroni procedurën në pritje që synon të konstatoni shtetësinë.

Në Itali, personat pa shtetësi të njohur përmes një procedure zyrtare kanë qasje në arsim, shëndetësi, punë dhe pension. Ata gjithashtu kanë të drejtë të kenë:

 • një leje qëndrimi për pa-shtetësi (apolidi) për një periudhë 5 vjeçare
 • dokumentin e udhëtimit
Pidgin English
Pular
Soninke
Bambara