LËVIZJET, 6 GJËRA QË DUHET TË DIMË

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
ZONA E VERDHË

A duhet të justifikohen lëvizjet në ndonjë mënyrë? A është e nevojshme të prodhohet një vetëdeklarim?
Nga ora 5 e mëngjesit e deri në 22 nuk është i nevojshëm vetëdeklarimi. Nga ora 22 deri në 5, duhet të jeni gjithmonë në gjendje të demonstroni se lëvizja hyn në mesin e atyre që lejohen.

A mund të shkoj të ndihmoj një të afërm ose një shok me aftësi të kufizuara?
Po, është një situatë nevoje dhe prandaj nuk ka kufizime oraresh. Sidoqoftë nga ora 22 deri në 5 kërkohet vetëdeklarimi.

Jam i ndarë /i divorcuar, a mund të vizitoj fëmijët e mi të mitur?
Po. Udhëtimi për të arritur fëmijët e mitur me prindin tjetër ose në çdo rast me kujdestarin, ose për t’i marrë me vete lejohet, edhe midis komunave në zona të ndryshme.

A mund të shkohet në kishë ose në vende të tjera të kultit?
Po, vetëm nga ora 5 në 22.

Nëse jetoj në një komunë dhe punoj në një tjetër, a mund të lëviz “vajtje ardhje”?
Po

Nese dikush ndodhet jashtë shtëpisë ose vendbanimit të tij a mund të kthehet?
Po

ZONA PORTOKALLI

A duhet të justifikohen lëvizjet në ndonjë mënyrë? A është e nevojshme të prodhohet një vetëdeklarim?
Nga ora 5 e deri në 22 nuk është e nevojshme të motivohen lëvizjet brenda komunës tuaj. Për udhëtime në komuna të tjera, si dhe nga ora 22 deri në 5 të mëngjesit edhe brenda komunës suaj, gjithmonë duhet të jeni në gjendje të demonstroni se lëvizja është mes atyre që lejohen, edhe me anë të një vetëdeklarimi që mund të bëhet në formular të stampuar me të cilin janë paisur forcat e policisë së shtetit dhe lokale. 

A mund të shkoj të ndihmoj një të afërm ose një shok me aftësi të kufizuara?
Po, është një situatë nevoje dhe prandaj nuk ka kufizime oraresh.

Jam i ndarë /i divorcuar, a mund të vizitoj fëmijët e mi të mitur?
Po. Udhëtimi për të arritur fëmijët e mitur me prindin tjetër ose në çdo rast me kujdestarin, ose për t’i marrë me vete lejohet, edhe midis komunave në zona të ndryshme.

A mund të shkohet në kishë ose në vende të tjera të kultit?
Po, nga ora 5 deri në 22. Ndërsa, nga ora 22 deri në 5, ekziston një regjim udhëtimi i ngjashëm me atë të zonës së kuqe.

Nëse jetoj në një komunë dhe punoj në një tjetër, a mund të lëviz “vajtje ardhje”?
Në këto raste, lëvizja është e justifikuar për nevojat e punës, nëse nuk është e mundur të punosh nga shtëpia.

Nese dikush ndodhet jashtë shtëpisë ose vendbanimit të tij a mund të kthehet?
Po, do të jeni në gjendje të ktheheni për herën e parë. Më pas, lëvizjet do të lejohen vetëm në fushat dhe për arsyet vijuese: për arsye të punës, situatave të nevojës, motive studimi, arsyeve shëndetësore ose për të kryer aktivitete ose të merrni shërbime që nuk janë të disponueshme në Komunën tuaj (për shembull të shkoni në zyrën postare ose të bëni pazar, nëse nuk ka zyra ose dyqane e pika të tilla të shitjes në komunën tuaj).

ZONA E KUQE

A duhet të justifikohen lëvizjet në ndonjë mënyrë? A është e nevojshme të prodhohet një vetëdeklarim?

Ju gjithmonë duhet të jeni në gjendje të demonstroni se lëvizja është mes atyre që lejohen, edhe me anë të një vetëdeklarimi që mund të bëhet në formular të stampuar me të cilin janë paisur forcat e policisë së shtetit dhe lokale.

A mund të shkoj të ndihmoj një të afërm ose një shok me aftësi të kufizuara?
Po, është një situatë nevoje.

Jam i ndarë /i divorcuar, a mund të vizitoj fëmijët e mi të mitur?
Po. Udhëtimi për të arritur fëmijët e mitur me prindin tjetër ose në çdo rast me kujdestarin, ose për t’i marrë me vete lejohet, edhe midis komunave në zona të ndryshme.

A mund të shkohet në kishë ose në vende të tjera të kultit?
Është e mundur të shkoni në vendin e kultit më afër shtëpisë, lëvizje që duhet të bëhet sa më shumë që të jetë e mundur në afërsi të shtëpisë suaj. Në fakt, lejohet hyrja në vendet e kultit , me kusht që të shmangen grumbullimet dhe të sigurohet një distancë jo më pak se një metër midis vizitorëve. Vendet e kultit mund të arrihen me rastin e lëvizjeve që lejohen, domethënë ato të përcaktuara nga nevojat e punës ose nga nevojat, dhe të cilat ndodhen përgjatë rrugës tashmë të planifikuar. Gjithashtu është e lejuar të merrni pjesë në shërbesat fetare.

Nëse jetoj në një komunë dhe punoj në një tjetër, a mund të lëviz “vajtje ardhje”?
Në këto raste, lëvizja është e justifikuar për nevojat e punës, nëse nuk është e mundur të punosh nga shtëpia.

Nese dikush ndodhet jashtë shtëpisë ose vendbanimit të tij a mund të kthehet?
Po, do të jeni në gjendje të ktheheni për herën e parë. Më pas, lëvizjet do të lejohen vetëm në fushat dhe për arsyet vijuese: për arsye të punës, situatave të nevojës, motive studimi, arsyeve shëndetësore ose për të kryer aktivitete ose të merrni shërbime që nuk janë të disponueshme në Komunën tuaj (për shembull të shkoni në zyrën postare ose të bëni pazar, nëse nuk ka zyra ose dyqane e pika të tilla të shitjes në komunën tuaj).