እዚ ካርታ

ጁማ ማፕ ናይ ስደተኛታት ካርታ ኣገልግሎት፦ ብሃገር ደረጃ ንሓተትቲ ዑቕባን ዑቑባትን ኣድላዪ ሓበሬታ ንኽረኽቡ ዝተዳለወ ካርታ እዩ። ናይዚ ካርታ ትሕዝቶ ብ 15 ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ተዳልዩ ኣሎ። ነዚ ካርታ ዘለዓዓለ፡ ብሓደ ወገን ዑቕባ ንዝሓቱን ዑቕባ ንዝረኸቡን ኣብዚ ሃገር ንዝርከቡ ኣገልግሎታት ሓበሬታታት ንምርካብ በዚ ካርታ ኦፐሬተራታት፣ ምምሕዳር፣ ማዛጋጃ ቤት፣ ኣፍልጦ ዘይተወሃቦም መራኸቢ ቦታታት ፣ ገበርቲ ሰናይ ማሕበራት፣ ናይ ትምህርትን ናይ ጥዕና ኣገልግሎታትን ኣብ ሓደ መርበብ ወይ መስመር ንምጥርናፍ ዘነጻጸረ እዩ።

ማሕበራት

1896

ሙሉእ ኣገልግሎታት

2679

ከተማ

485

መደቀሲ፣ ነዴታትን ሕጻናትን ናይ ቤተሰብ መንበሪ፣ ንዝሸምገሉ ወይ ንሕሙማት ብገበርቲ ሰናይ ዝግበር ናይ ሁጹጽ ርዳእታ ሆስተል ወይ መደቀሲ እዩ። እዚ አገልግሎት ዝወሃብ ብፍላይ ነቶም መዕቆቢ ዘይተዋህቦም ስደተኛታትን ሓተትቲ ዑቕባን እዩ።

ናይ ሆስፒታል ስርሒት ዘቀላጥፉ፣ ናይ ጥዕና ክንክን ንዘድልዮም እቲ ዝግበር ብምምዕርራይ ነጻ ናይ ሕክምና አገልግሎት ዝህቡ ወይ ፍሉይ ናይ ሕክምና አገልግሎት ዝህቡ፡ ብፍቓዶም ዝተመስረቱ ማሕበራት ወይ ድርጅታት እዮም።

አብ ጣልያን ንዝርከቡ ስደተኛታት ናብቲ ሕብረተሰብ ብቐሊሉ ንምትሕውዋስ ቋንቋ ጣልያን ምፍላጥ ወሳኒ እዩ። ቤት ትምህርትታትን ማሕበራትን፡ ነጻን ጽርየት ዘለዎ ናይ ጣልያን ቋንቋ ኮርስን፤ ምስታፍ ዝተፈላለዩ አማራጽታት የቕርብ። እቲ ኮርስ ንዓበይትን ናእሽቱን ክኸውን ከሎ አወሃህብኡ በቢደርጀኦም ይከፋፈል።

ናይ ሰራሕተኛ ማሕበር፣ ማሕበራት፣ ስራሕ ዝቖጽሩ ማእከላትን (CPI) ናይ ስራሕ ሓበቲ ማእከላት (COL)፡ ስራሕ ንምእታው ነጻ ሓበሬታን መምርሕን ይህቡ። ንዝኾነ ናብ ናይ ስራሕ ዓለም ንምእታው ዝደልዩ፡ ንዘለዎም ክእለታት ንምብርትታዕን ንምጥንኻርን ዘኽእሉ ናይ ስራሕ ምደባታት ወይ ናይ ስራሕ መነቓቕሒታት ብምድላይ፡ ዘለዎም ክእለት ብምጥንካር ናብ ስራሕ ዓለም ዝጽምበሩሉ ኩነታት ምፍጣር እዩ።

በአስተዳደር መስክ ምክር የሚሰጡ ተቋማት፣ ማሕበራት ወይም ድርጅቶች: ከዋናዋናዎቹ ተግባራት መካከል የክልል ኮሚሽን ውድቅነትን ይግባኝ፣ የዓለም አቀፍ ጥበቃ ጥያቄን በተመለከተ ታሪኮችን ማሰባሰብ፣ ቤተሰብን መልሶ ማገናኘት ዜግነትና የመኖሪያ ፈቃድን በተመለከተ ምክር ይሰጣል።

ናይ ሳይኮሎጂ ረዴት፡ ካብ ዝተፈላለዩ ሆስፒታላት፣ ክሊኒካት፣ ረዴት ካብ ዝህቡ ማእከላት ዝተፈላለዩ አገልግሎታት ብምሃብ ናይ ስነ ልቦና ወይ ናይ ስነ አእምሮ ሓገዝን ናይ ሓኪም ሰርቲፊኬትን ይህቡ።

የዓለም አቀፉ ጥበቃ ጥያቄው የቀረበበት የፖሊስ ዋና መሥሪያ ቤት ዋና መሥሪያ ቤት. ጥያቄያቸውን ያቀረቡ ሰዎች ችሎት በሚካሄዱበት ጊዜ ዓለም አቀፍ ጥበቃ እውቅና እንዲሰጣቸው የአገሪቱ ኮሚቴዎች አካባቢዎች ናቸው. የቤተሰብን መልሶ ማጎልበት, ዜግነት እና ሌሎች አስተዳደራዊ ልምዶች የሚጀመሩበት በአንድ ዋና ማረፊያ ቤቶች እና መስተዳደሮች አካባቢዎች.

አብ ልዕሊ ጾታ ተመርዂሱ መጥቃዕቲ ዝበጽሐን ደቂንስትዮን ካብ ዕድመ ንታሕቲ ንዝኾኑ ደቀንን ንምቕባልን ሓገዝ ንምሃብን ዝተዳለዉ ፕሮጀክትታት እዮም። እቶም ደቂንስትዮን ቆልዑን ዝቕበሉ ፕሮጀክትታት አብ ውሽጦም ናይ ዘለዉ ሰብ ሞያ ብቕዓት ይሓትት። እዚ ክበሃል ከሎ ናይ ባህሊ አፈላላይ ብምሕላውን ናይ ውልቂ ታሪኽ ደቂንስትዮ ብምኽባር ሓገዝ ምሃብ እዩ።

ስንክልና፡ ማለት ብምኽንያት ኣብ ኣካሎም ወይ ኣብ ኣእምረኦም ዝኽሰት ጸገም፡ ኣብቲ ሕብረተሰብ ብማዕረ ወይ ብሙሉእ ውጺት ንኸይሳተፉ ዝእግድ እዩ።

ኮርስታትትን ዕድላትን

Asilo e immigrazione

GRIOT

GRIOT Il podcast ኣብ ዓዲ ጥልያን ንዝርከቡ መንዕሰያት ስደተኛታትን ዑቕባ ዝረኸቡን ብዝምልከት ንዝለዓሉ ሕቶታት መልሲ ዝህብ ፖድካስት እዩ። እዚ ብእንግሊዝ፣ ብፈረንሳይ፣ብዓረብ፣ ብአልባያ፣ ብቤንጋልን ትግርኛን ቋንቋታት

 418 Visite totali,  1 visite odierne

Leggi Tutto »

ፕሮጀክትታት

ንኦፐሬተራት ዘገልግሉ ምንጭታት

ርኸበና

< iframe style="border: 0px #ffffff none;" src="https://www.jumamap.it/map/?locale=ti" name="jumamap" width="1365px" height="650px" frameborder="0px" marginwidth="0px" marginheight="0px" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen">

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

< iframe style="border: 0px #ffffff none;" src="https://www.jumamap.it/map/?locale=ti" name="jumamap" width="1365px" height="650px" frameborder="0px" marginwidth="0px" marginheight="0px" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen">

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email