ናይ ሚኒስትራት ቤት ምኽሪ ናይ ፕረሲደንት ኣዋጅ (DPCM): ሓድሽ ናይ ዞናታት ገደብ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
ዞና ቢጫ

ናይ መንቀሳቐሲና ምኽንያት ብዝኾነ መንገዲ ክግለጽ ኣለዎ ዶ? መረጋገጺ ባዕልና ክንቅርብ ኣድላዪ ድዩ?
ካብ ሰዓት 5:00 ክሳብ ሰዓት 22:00 መረጋገጺ ምሓዝ ኣድላዪ ኣይኮነን። ካብ ምሸት ሰዓት 22:00 ክሳብ ሰዓት 5: 00 ናይ ንግሆ ግን ናይቲ ምንቅስቓስ ጉዳይ ከምቲ ሕጊ ዝፈቅዶ መረጋገጺ ከነርኢ ቅሩባት ሙኳን የድሊ።

ንባዕሉ ከላዕል ዘይክእል ዘመድ ወይ ዓርኪ ንምሕጋዝ ክኸይድ ይኽእል ዶ?
እወ፡ ኣድላዪ እዩ፡ ስለዝኾነ ድማ ናይ ግዜ ገደብ የብሉን። ከምዝኾነ ካብ ሰዓት 10:00 ክሳብ ሰዓት 5:00 ዘሎ ግዜ ግን ምኽንያቱ ምግላጽ የድሊ።

ተፈላልየ / ተፋቲሐ እየ፡ ንትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ደቀይ ክረኽቦም ክኸይድ ይኽእል ዶ?
እወ፡ ዕድመኦም ዘይኣኸለ ቆልዑ፡ ምስቲ ሓደ ወላዲ ወይ ብዝኾነ ምኽንያት ምስ ዘዕብዮም ዘለዉ ንምርካብ ወይ ምሳኻ ንኽትወስዶም ንትገብሮ ምንቅስቓስን ኣብ ዝተፈላለዩ ንኡስ ዞባታትት ክትንቀሳቐስን ይፍቀድ።

ናብ ቤተክርስትያን ወይ ናብ ናይ ኣምልኾ ቦታ ክኸይድ ይኽእል ዶ?
እወ፡ ካብ ሰዓት 5:00 ክሳብ ሰዓት 22:00 ጥራሕ።

ኣብ ሓደ ንኡስ ዞባ ዝነብር ኮይነ ኣብ ካልእ ንኡስ ዞባ ዝሰርሕ እንተኾይነ፡ “ክመላለስ” ይኽእል ዶ?
እወ

ካብ ገዝኡ፣ ካብ ከባቢኡ ወይ ካብ መንበሪኡ ወጻኢ ዝርከብ ሰብ ክምለስ ይኽእል ዶ?
እወ

ዞና ኣራንቾነ

ናይ መንቀሳቐሲና ምኽንያት ብዝኾነ መንገዲ ክግለጽ ኣለዎ ዶ? መረጋገጺ ባዕልና ክንቅርብ ኣድላዪ ድዩ?
ኣብ ንነብረሉ ንኡስ ዞባ ካብ ሰዓት 5:00 ክሳብ ሰዓት 22:00 መረጋገጺ ምሓዝ ኣድላዪ ኣይኮነን። ናብ ካልእ ንኡስ ዞብ ዝግበሩ ምንቅስቓሳት፣ ከምኡ ድማ ካብ ሰዓት 22:00 ክሳብ ሰዓት 5:00 ዘሎ ግዜ ኣብ ንነብረሉ ንኡስ ዞባ እውን እንተኾነ ናይቲ ምንቅስቓስ ምኽንያት በቲ ሕጊ ዝፈቕዶ ብምሙርኳስ መረጋገጺ ክንሕዝ ክንክእል ኣለና። ባዕልና ብነዳልዎ ጽሑፍ ወይ በቲ ብፖሊስ ዝተዳለወ ሰነድ መሊእና ምሓዝ ይከኣል። 

ንባዕሉ ከላዕል ዘይክእል ዘመድ ወይ ዓርኪ ንምሕጋዝ ክኸይድ ይኽእል ዶ?
እወ፡ ኣድላዪ እዩ፡ ስለዝኾነ ድማ ናይ ግዜ ገደብ የብሉን። ከምዝኾነ ካብ ሰዓት 10:00 ክሳብ ሰዓት 5:00 ዘሎ ግዜ ግን ምኽንያቱ ምግላጽ የድሊ።

ተፈላልየ / ተፋቲሐ እየ፡ ንትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ደቀይ ክረኽቦም ክኸይድ ይኽእል ዶ?
እወ፡ ዕድመኦም ዘይኣኸለ ቆልዑ፡ ምስቲ ሓደ ወላዲ ወይ ብዝኾነ ምኽንያት ምስ ዘዕብዮም ዘለዉ ንምርካብ ወይ ምሳኻ ንኽትወስዶም ንትገብሮ ምንቅስቓስን ኣብ ዝተፈላለዩ ንኡስ ዞባታትት ክትንቀሳቐስን ይፍቀድ።

ናብ ቤተክርስትያን ወይ ናብ ናይ ኣምልኾ ቦታ ክኸይድ ይኽእል ዶ?
እወ፡ ካብ ሰዓት 5:00 ክሳብ ሰዓት 22:00 ጥራሕ። ካብ ሰዓት 22:00 ክሳብ ሰዓት 5:00 ዘሎ ግዜ ግን ምስቲ ኣብ ዞና ቀይሕ ዝዛመድ ናይ ምንቅስቓስ ስርዓታት ኣሎ፡፡

ኣብ ሓደ ንኡስ ዞባ ዝነብር ኮይነ ኣብ ካልእ ንኡስ ዞባ ዝሰርሕ እንተኾይነ፡ “ክመላለስ” ይኽእል ዶ?
ኣብ ገዛኻ ኮንካ ክትሰርሕ ዘይከኣል እንተኾይኑ፡ ነዚ ዝምልከት ናይ ምንቅስቓስ ምክንያት ንስራሕ ምዃኑ ዝገልጽ መንቀሳቐሲ ምምላእ የድሊ።

ካብ ገዝኡ፣ ካብ ከባቢኡ ወይ ካብ መንበሪኡ ወጻኢ ዝርከብ ሰብ ክምለስ ይኽእል ዶ?
ንስራሕ ምኽንያት፣ ንአድለይቲ ጉዳያት፣ ንትምህርቲ ወይ ንጥዕና ብዝምልከት ወይ ድማ ኣብቲ ንኡስ ዞባኻ ዘይትረኽቦም ኣገልግሎታት ንምፍጻም ወይ ንምጥቃም (ንምሳሌ፦ ኣብ ንኡስ ዞባኻ ዘይርከብ ከም ናብ ፖስታ ቤት ንምኻድ ወይ ንዕዳጋ፣ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ቤት ጽሕፈታት ወይ ናይ መሸጢ ትካላት ንምኻድ)

ዞና ቀይሕ

ናይ መንቀሳቐሲና ምኽንያት ብዝኾነ መንገዲ ክግለጽ ኣለዎ ዶ? መረጋገጺ ባዕልና ክንቅርብ ኣድላዪ ድዩ?

እወ፡ እቲ ናይ ምንቅስቓስ ምኽንያት በቲ ሕጊ ዝፈቅዶ መሰረት ሙዃኑ ኩሉ ግዜ ከተርኢ ክትክእል ኣለካ። ባዕልኻ ብትቕርቦ መረጋገጺ ወይ በቲ ብፖሊስ ዝተዳለወ ሰነድ ምምላዕ ይከኣል።

ንባዕሉ ከላዕል ዘይክእል ዘመድ ወይ ዓርኪ ንምሕጋዝ ክኸይድ ይኽእል ዶ?
እወ፡ ኣድላዪ እንተኾይኑ።

ተፈላልየ / ተፋቲሐ እየ፡ ንትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ደቀይ ክረኽቦም ክኸይድ ይኽእል ዶ?
እወ፡ ዕድመኦም ዘይኣኸለ ቆልዑ፡ ምስቲ ሓደ ወላዲ ወይ ብዝኾነ ምኽንያት ምስ ዘዕብዮም ዘለዉ ንምርካብ ወይ ምሳኻ ንኽትወስዶም ንትገብሮ ምንቅስቓስን ኣብ ዝተፈላለዩ ንኡስ ዞባታትት ክትንቀሳቐስን ይፍቀድ።

ናብ ቤተክርስትያን ወይ ናብ ናይ ኣምልኾ ቦታ ክኸይድ ይኽእል ዶ?
ናብ ገዛኻ ቀረባ ዝኾነ ናይ መምለኺ ቦታ ምኻድ ይከኣል። እዚ ማለት ድማ እቲ ትገብሮ ምንቅስቓስ ኣብ ጥቓ ገዛኻ ክኸውን ኣለዎ። ብርግጽ ምትእኽኻብ ከምዘይህሉ እንተተጌሩን ምስ ሰባት ዘሎ ምርሕሓቕ ካብ ሓደ ሜትሮ ዘይንእስ እንተኾይኑ፡ ናብ መምለኺ ቦታ ምኻድ ይከኣል። ናብ ናይ ኣምልኾ ቦታታት ምኻድ ዝፍቀድ፡ በቲ ሕጊ መሰረት ክኸውን ኣለዎ፡ ማለት ከምቲ ንስራሕ ምኽንያት ኣቐዲሙ ዝተፈቐደ፡ ናብ ናይ ሃይማኖታዊ ኣገልግሎታት ንምስታፍ እውን ይፍቀድ፡፡

ኣብ ሓደ ንኡስ ዞባ ዝነብር ኮይነ ኣብ ካልእ ንኡስ ዞባ ዝሰርሕ እንተኾይነ፡ “ክመላለስ” ይኽእል ዶ?
ኣብ ገዛኻ ኮንካ ክትሰርሕ ዘይከኣል እንተኾይኑ፡ ነዚ ዝምልከት ናይ ምንቅስቓስ ምክንያት ንስራሕ ምዃኑ ዝገልጽ መንቀሳቐሲ ምምላእ የድሊ።

ካብ ገዝኡ፣ ካብ ከባቢኡ ወይ ካብ መንበሪኡ ወጻኢ ዝርከብ ሰብ ክምለስ ይኽእል ዶ?
ንስራሕ ምኽንያት፣ ንአድለይቲ ጉዳያት፣ ንትምህርቲ ወይ ንጥዕና ብዝምልከት ወይ ድማ ኣብቲ ንኡስ ዞባኻ ዘይትረኽቦም ኣገልግሎታት ንምፍጻም ወይ ንምጥቃም (ንምሳሌ፦ ኣብ ንኡስ ዞባኻ ዘይርከብ ከም ናብ ፖስታ ቤት ንምኻድ ወይ ንዕዳጋ፣ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ቤት ጽሕፈታት ወይ ናይ መሸጢ ትካላት ንምኻድ)

Evidenza

ናይ ሕዝቢ ውድድራት ንዝግበር መረጻ መመሓየሺ: ኣብቲ ምምራጽ ስደተኛታትን ናይ ወጻኢ ዜጋታትን ምክታት

ናይ ሕዝቢ ውድድራት መመሓየሺ (ብ ኦገስት 6/2021 ናብ ሕጊ ቁጽሪ 113 ዝተለወጠ ኣዋጅ ቁጽሪ 80/2021) ኣብ ናይ ሕዝቢ ምምሕድዳር ዘሎ ናይ ስራሕ ሙቕጻር ብጽሒታት ንምምሕያሽ

 2,620 Visite totali,  3 visite odierne

Continua a leggere »
Violenza di genere

ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝግበር ናይ ደቂ ሰባት ዝውውር ከቢድ ናይ ሰብኣዊ መሰል ጥሕሰት እዩ።

ብኸምዚ ዓይነት ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝኾነ ብዝበዛ ትነብር እንተኔርካ ወይ ትነብር እንተለኻ፡ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል። ብ 800290290 ደውል ብነጻን ሽም ብዘይምጥቃስን ን24 ሰዓታት ይሰርሕ   ኣብ

 3,827 Visite totali,  3 visite odierne

Continua a leggere »