ናይ ጥልያን ኤምባሲ ኣብ አስመራ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
ኤርትራ

ናይ ጥልያን ኤምባሲ ኣብ አስመራ

ኣድራሻ

171-1-171 n.11 – ፖ.ሳ.ቁ. 220 – አስመራ ኤርትራ

https://goo.gl/maps/3r65PKtgPfcEtvJb8

 

መራኸቢ

ስልኪ ቁ. 002911120160 | 002911120213 | ፋክስ: 002911121115

ኢ-መይል: asmara.segreteria@esteri.it | asmara.ambasciata@esteri.it

ፔክ: amb.asmara@cert.esteri.it 

 

 ዝኽፈተሉ ሰዓታት

ብቖጸራ ካብ ሶኑይ ክሳብ ዓርቢ  

ካብ ሰዓት 9:30 ክሳብ 12:00

ንናይ ስድራ ቤት ምጥርናፍ ዝምልከት ሓበሬታ

ካብ ቤት ጽሕፋት ኢሚግሬሽን ናይ ኑላ ኦስታ” (ናይ ምጥርናፍ) ፍቓድ ከም ዘሎ ኮይኑ

 

  • ናይ ቤተሰብ ጥርናፈ ሕቶ ንምቕራብ ኣድለይቲ ዝኾኑ ሰነዳት ብምሓዝ በዞም ዝምልከቱ ሰዓታት ናብ ናይ ቪዛ መስኮት ቅረቡ:

 

  • ካብ ሶኑይ ክሳብ ዓርቢ  

           ካብ ሰዓት 9:30 ክሳብ 12:00

  •  ሰሉስ ካብ ሰዓት 3:00 ክሳብ 4:30

 ብስልኪ ቁ. +2911121852 ካብ ሰዓት 8:00 – 5:00  ብምድዋል ቆጸራ ምስ ትሕዙ ጥራሕ።

  • ሕቶ መእተዊ ቪዛ መመልከቲ ሰነድ (ሞዴል )  
  • ስእሊ ናይ ታሴራ መጠን ዘለዎ ናይ ቀረባ ግዜ 
  • ፓስፖርት፡ ናይ መውደቒኡ ግዜ ካብቲ ቪዛ ዝሕተተሉ ግዜ እንተወሓደ ናይ 3 ወርሒ ዘለዎ
  •  መጠርነፊ ወረቐት (ኑላ ኦስታ) ካብ ስፖርቴሎ ኡኒኮ ተፈሪሙ ዝተወሃበ   ካብ ዝፍረም 6 ወርሒ ዘይሓለፎ 
  •  
  • ትሕቲ ዕድመ ንዝኾኑ ቆልዑ ፡ ቪዛ ንምውሃብ ብዝምልከት በቲ ሓደ ወላዲ ዝተፈረመ ናይ ስምምዕ ውዕል

እቲ ኣብ ዓዲ ጥልያን ዝነብር ወዲ ወጻኢ ናይ ቤተሰብ ኣባል ወይ ናይ በዓል ሓዳር ኩነታት ዝገልጽ መረጋገጺ ሰነድ

ኣድለይቲ ሰነዳት
Evidenza

ናይ ሕዝቢ ውድድራት ንዝግበር መረጻ መመሓየሺ: ኣብቲ ምምራጽ ስደተኛታትን ናይ ወጻኢ ዜጋታትን ምክታት

ናይ ሕዝቢ ውድድራት መመሓየሺ (ብ ኦገስት 6/2021 ናብ ሕጊ ቁጽሪ 113 ዝተለወጠ ኣዋጅ ቁጽሪ 80/2021) ኣብ ናይ ሕዝቢ ምምሕድዳር ዘሎ ናይ ስራሕ ሙቕጻር ብጽሒታት ንምምሕያሽ

 3,339 Visite totali,  8 visite odierne

Continua a leggere »
Violenza di genere

ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝግበር ናይ ደቂ ሰባት ዝውውር ከቢድ ናይ ሰብኣዊ መሰል ጥሕሰት እዩ።

ብኸምዚ ዓይነት ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝኾነ ብዝበዛ ትነብር እንተኔርካ ወይ ትነብር እንተለኻ፡ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል። ብ 800290290 ደውል ብነጻን ሽም ብዘይምጥቃስን ን24 ሰዓታት ይሰርሕ   ኣብ

 4,541 Visite totali,  8 visite odierne

Continua a leggere »