ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝግበር ናይ ደቂ ሰባት ዝውውር ከቢድ ናይ ሰብኣዊ መሰል ጥሕሰት እዩ።

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

ብኸምዚ ዓይነት ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝኾነ ብዝበዛ ትነብር እንተኔርካ ወይ ትነብር እንተለኻ፡ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል።

800290290 ደውል

ብነጻን ሽም ብዘይምጥቃስን ን24 ሰዓታት ይሰርሕ  

ኣብ ዓዲ ጥልያን ብዝበዛ ንዘጋጠሞም ወይ በዚ ብዝበዛ ንዝንከራተቱ ሰባት፡ ውሕስነትን ሓገዝን ዝህብ ኣገልግሎት ኣሎ።

እዞም ኣገልግሎት ዝህቡ ትካላት፡ ውሕስነትን መዕቆቢ ገዛን የወፍዩልካ። 

ምስጢር ብምዕቃብ፡ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት፡ ናይ ሕጊ ድጋፍ ከምኡ ድማ ኣብ ዓዲ ጥልያን ናይ ምንባር ዕድል ይህቡ። ፍሉይ ፕሮግራምን ስርዓትን ዝሓዘ ሓገዝ ዝህብ ቦታ ንኽትኣትዊ የብራህርሁልኪ። 

ነዞም ሰባት እዚኦም፡ ሓበሬታ ንኽትረክብ ጥራሕ ክትረኽቦም ትኽእል፧

ንዝህብዎ ኣገልግሎት ብዝበለጸ ንምርዳእ ወይ ቁልጥፍ ሓገዝ ንምርካብ፧

ዝህብዎ ኣገልግሎት ነጻን ምስጢሩ ዝሓለወን እዩ፧.

ካብ ከምዚኦም ዓይነት ኩነታት ኣብ ሓዲኡ ትርከብ እንተኾንካ … ትኽእል፡:

  • ንዘለዉ ሕግታትን ናይ ሓገዝ ዓይነታትን መብርሂ ምርካብ
  • ዘድልየካ ናይ ሕክምና ሓገዝ ምርካብ
  • ንህልውናኻ ትፈርሕ እንተኾንካ፡ ውሕስነቱ ሕሉው ኣብ ዝኾነ ቦታ ይወሃበካ
  • ኣብ ዓዲ ጥልያን ንምጽናሕ ዓለም ለኻዊ ናይ ዑቕባ ሕቶ ወይ ካልእ ዓይነት መንበሪ ፍቓድ ንምርካብ ሕቶ ምቅራብ
  • ውሑስ ብዝኾነ መንገዲ ናብ ዓድኻ ንኽትምለስ፡ በቶም ብድልየትካ ንምምላስ ሓገዝ ዝህቡ ፕሮጀክት ንኽትምለስ ኣመልክት።.
“ዓዲ ጥልያን ከምዝኣቱን ሕይወተይ ከምዝቕየርን ቃል ንዝኣተውትለይ ሰበይቲ ብምእማን፡ ብድሕሪ እቲ ኣሰቃቒ ጉዕዞ፡ ሕጂ ዕዳይ ንኽኸፍል ናብ ዙሙት ንኽኣቱ ተገዲደ”.
J.R., 22 anni
“ስድራ ቤት ንምሕጋዝ ናብ ኣውሮጳ ክስደድ ከምዘለኒ ኣቦይ ስለዝወሰነ፡ ነዊሕ ጉዕዞ ተጓዒዘ። ሕጂ ንመዓልቲ ን 10 ሰዓታት ይሰርሕ። ሰሙን ሙሉእ በዘይ ዕረፍቲ። ዝነብረሉን ዝሰርሓሉን ኣብ ሓደ ቦታ እዩ። ሕጂ እውን ነታ ናብ ዓዲ ጥልያን ዘምጸትንን ስራሕ ዘእተወትንን ዝኸፍሎ ዕዳ ኣለኒ።”።
M.H. 18 anni
“ኣብዚ ክመጽእ ከለኹ፡ ዝሓሸ ሕይወት ከምዝነብር እዩ ዝተነገረኒ፡ ሕጂ ግን ኣብ መንገዲ ይነብር እንዳለመንኩ። ካብአን ድማ ዝተወሰና ነቶም ዘምጹኒ ይኸፍል”።
G.S., 20 anni

Presidenza del Consiglio dei Ministri / Ministero dell’Interno / Unhcr

Evidenza

ናይ ሕዝቢ ውድድራት ንዝግበር መረጻ መመሓየሺ: ኣብቲ ምምራጽ ስደተኛታትን ናይ ወጻኢ ዜጋታትን ምክታት

ናይ ሕዝቢ ውድድራት መመሓየሺ (ብ ኦገስት 6/2021 ናብ ሕጊ ቁጽሪ 113 ዝተለወጠ ኣዋጅ ቁጽሪ 80/2021) ኣብ ናይ ሕዝቢ ምምሕድዳር ዘሎ ናይ ስራሕ ሙቕጻር ብጽሒታት ንምምሕያሽ

 3,089 Visite totali,  21 visite odierne

Continua a leggere »
decreto flussi
Asilo e immigrazione

ካብ ወጻኢ ሃገር ናብ ውሽጢ ዓዲ ሰራሕተኛታት ንምእታው ሓድሽ ናይ ፍሰት ድንጋገ ተኸፊቱ ኣሎ

ከ. ኣ. ኤ. ብጀንዋሪ 26/2023 ናይ ጠቕላይ ሚንስተር ናይ ሚንስትራት ቤት ምኽሪ ብዲክሰምበር 29/2022 ዝወሰኖ ናይ (ፍሰት ድንጋገ) ኣዊጁ ኣሎ፡ ነዞም ንስራሕ ናብ ዓዲ ጥልያን

 2,016 Visite totali,  4 visite odierne

Continua a leggere »