Categories
Covid

ናይ ሚኒስትራት ቤት ምኽሪ ናይ ፕረሲደንት ኣዋጅ (DPCM): ሓድሽ ናይ ዞናታት ገደብ

ዞና ቢጫ

ናይ መንቀሳቐሲና ምኽንያት ብዝኾነ መንገዲ ክግለጽ ኣለዎ ዶ? መረጋገጺ ባዕልና ክንቅርብ ኣድላዪ ድዩ?
ካብ ሰዓት 5:00 ክሳብ ሰዓት 22:00 መረጋገጺ ምሓዝ ኣድላዪ ኣይኮነን። ካብ ምሸት ሰዓት 22:00 ክሳብ ሰዓት 5: 00 ናይ ንግሆ ግን ናይቲ ምንቅስቓስ ጉዳይ ከምቲ ሕጊ ዝፈቅዶ መረጋገጺ ከነርኢ ቅሩባት ሙኳን የድሊ።

ንባዕሉ ከላዕል ዘይክእል ዘመድ ወይ ዓርኪ ንምሕጋዝ ክኸይድ ይኽእል ዶ?
እወ፡ ኣድላዪ እዩ፡ ስለዝኾነ ድማ ናይ ግዜ ገደብ የብሉን። ከምዝኾነ ካብ ሰዓት 10:00 ክሳብ ሰዓት 5:00 ዘሎ ግዜ ግን ምኽንያቱ ምግላጽ የድሊ።

ተፈላልየ / ተፋቲሐ እየ፡ ንትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ደቀይ ክረኽቦም ክኸይድ ይኽእል ዶ?
እወ፡ ዕድመኦም ዘይኣኸለ ቆልዑ፡ ምስቲ ሓደ ወላዲ ወይ ብዝኾነ ምኽንያት ምስ ዘዕብዮም ዘለዉ ንምርካብ ወይ ምሳኻ ንኽትወስዶም ንትገብሮ ምንቅስቓስን ኣብ ዝተፈላለዩ ንኡስ ዞባታትት ክትንቀሳቐስን ይፍቀድ።

ናብ ቤተክርስትያን ወይ ናብ ናይ ኣምልኾ ቦታ ክኸይድ ይኽእል ዶ?
እወ፡ ካብ ሰዓት 5:00 ክሳብ ሰዓት 22:00 ጥራሕ።

ኣብ ሓደ ንኡስ ዞባ ዝነብር ኮይነ ኣብ ካልእ ንኡስ ዞባ ዝሰርሕ እንተኾይነ፡ “ክመላለስ” ይኽእል ዶ?
እወ

ካብ ገዝኡ፣ ካብ ከባቢኡ ወይ ካብ መንበሪኡ ወጻኢ ዝርከብ ሰብ ክምለስ ይኽእል ዶ?
እወ

ዞና ኣራንቾነ

ናይ መንቀሳቐሲና ምኽንያት ብዝኾነ መንገዲ ክግለጽ ኣለዎ ዶ? መረጋገጺ ባዕልና ክንቅርብ ኣድላዪ ድዩ?
ኣብ ንነብረሉ ንኡስ ዞባ ካብ ሰዓት 5:00 ክሳብ ሰዓት 22:00 መረጋገጺ ምሓዝ ኣድላዪ ኣይኮነን። ናብ ካልእ ንኡስ ዞብ ዝግበሩ ምንቅስቓሳት፣ ከምኡ ድማ ካብ ሰዓት 22:00 ክሳብ ሰዓት 5:00 ዘሎ ግዜ ኣብ ንነብረሉ ንኡስ ዞባ እውን እንተኾነ ናይቲ ምንቅስቓስ ምኽንያት በቲ ሕጊ ዝፈቕዶ ብምሙርኳስ መረጋገጺ ክንሕዝ ክንክእል ኣለና። ባዕልና ብነዳልዎ ጽሑፍ ወይ በቲ ብፖሊስ ዝተዳለወ ሰነድ መሊእና ምሓዝ ይከኣል። 

ንባዕሉ ከላዕል ዘይክእል ዘመድ ወይ ዓርኪ ንምሕጋዝ ክኸይድ ይኽእል ዶ?
እወ፡ ኣድላዪ እዩ፡ ስለዝኾነ ድማ ናይ ግዜ ገደብ የብሉን። ከምዝኾነ ካብ ሰዓት 10:00 ክሳብ ሰዓት 5:00 ዘሎ ግዜ ግን ምኽንያቱ ምግላጽ የድሊ።

ተፈላልየ / ተፋቲሐ እየ፡ ንትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ደቀይ ክረኽቦም ክኸይድ ይኽእል ዶ?
እወ፡ ዕድመኦም ዘይኣኸለ ቆልዑ፡ ምስቲ ሓደ ወላዲ ወይ ብዝኾነ ምኽንያት ምስ ዘዕብዮም ዘለዉ ንምርካብ ወይ ምሳኻ ንኽትወስዶም ንትገብሮ ምንቅስቓስን ኣብ ዝተፈላለዩ ንኡስ ዞባታትት ክትንቀሳቐስን ይፍቀድ።

ናብ ቤተክርስትያን ወይ ናብ ናይ ኣምልኾ ቦታ ክኸይድ ይኽእል ዶ?
እወ፡ ካብ ሰዓት 5:00 ክሳብ ሰዓት 22:00 ጥራሕ። ካብ ሰዓት 22:00 ክሳብ ሰዓት 5:00 ዘሎ ግዜ ግን ምስቲ ኣብ ዞና ቀይሕ ዝዛመድ ናይ ምንቅስቓስ ስርዓታት ኣሎ፡፡

ኣብ ሓደ ንኡስ ዞባ ዝነብር ኮይነ ኣብ ካልእ ንኡስ ዞባ ዝሰርሕ እንተኾይነ፡ “ክመላለስ” ይኽእል ዶ?
ኣብ ገዛኻ ኮንካ ክትሰርሕ ዘይከኣል እንተኾይኑ፡ ነዚ ዝምልከት ናይ ምንቅስቓስ ምክንያት ንስራሕ ምዃኑ ዝገልጽ መንቀሳቐሲ ምምላእ የድሊ።

ካብ ገዝኡ፣ ካብ ከባቢኡ ወይ ካብ መንበሪኡ ወጻኢ ዝርከብ ሰብ ክምለስ ይኽእል ዶ?
ንስራሕ ምኽንያት፣ ንአድለይቲ ጉዳያት፣ ንትምህርቲ ወይ ንጥዕና ብዝምልከት ወይ ድማ ኣብቲ ንኡስ ዞባኻ ዘይትረኽቦም ኣገልግሎታት ንምፍጻም ወይ ንምጥቃም (ንምሳሌ፦ ኣብ ንኡስ ዞባኻ ዘይርከብ ከም ናብ ፖስታ ቤት ንምኻድ ወይ ንዕዳጋ፣ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ቤት ጽሕፈታት ወይ ናይ መሸጢ ትካላት ንምኻድ)

ዞና ቀይሕ

ናይ መንቀሳቐሲና ምኽንያት ብዝኾነ መንገዲ ክግለጽ ኣለዎ ዶ? መረጋገጺ ባዕልና ክንቅርብ ኣድላዪ ድዩ?

እወ፡ እቲ ናይ ምንቅስቓስ ምኽንያት በቲ ሕጊ ዝፈቅዶ መሰረት ሙዃኑ ኩሉ ግዜ ከተርኢ ክትክእል ኣለካ። ባዕልኻ ብትቕርቦ መረጋገጺ ወይ በቲ ብፖሊስ ዝተዳለወ ሰነድ ምምላዕ ይከኣል።

ንባዕሉ ከላዕል ዘይክእል ዘመድ ወይ ዓርኪ ንምሕጋዝ ክኸይድ ይኽእል ዶ?
እወ፡ ኣድላዪ እንተኾይኑ።

ተፈላልየ / ተፋቲሐ እየ፡ ንትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ደቀይ ክረኽቦም ክኸይድ ይኽእል ዶ?
እወ፡ ዕድመኦም ዘይኣኸለ ቆልዑ፡ ምስቲ ሓደ ወላዲ ወይ ብዝኾነ ምኽንያት ምስ ዘዕብዮም ዘለዉ ንምርካብ ወይ ምሳኻ ንኽትወስዶም ንትገብሮ ምንቅስቓስን ኣብ ዝተፈላለዩ ንኡስ ዞባታትት ክትንቀሳቐስን ይፍቀድ።

ናብ ቤተክርስትያን ወይ ናብ ናይ ኣምልኾ ቦታ ክኸይድ ይኽእል ዶ?
ናብ ገዛኻ ቀረባ ዝኾነ ናይ መምለኺ ቦታ ምኻድ ይከኣል። እዚ ማለት ድማ እቲ ትገብሮ ምንቅስቓስ ኣብ ጥቓ ገዛኻ ክኸውን ኣለዎ። ብርግጽ ምትእኽኻብ ከምዘይህሉ እንተተጌሩን ምስ ሰባት ዘሎ ምርሕሓቕ ካብ ሓደ ሜትሮ ዘይንእስ እንተኾይኑ፡ ናብ መምለኺ ቦታ ምኻድ ይከኣል። ናብ ናይ ኣምልኾ ቦታታት ምኻድ ዝፍቀድ፡ በቲ ሕጊ መሰረት ክኸውን ኣለዎ፡ ማለት ከምቲ ንስራሕ ምኽንያት ኣቐዲሙ ዝተፈቐደ፡ ናብ ናይ ሃይማኖታዊ ኣገልግሎታት ንምስታፍ እውን ይፍቀድ፡፡

ኣብ ሓደ ንኡስ ዞባ ዝነብር ኮይነ ኣብ ካልእ ንኡስ ዞባ ዝሰርሕ እንተኾይነ፡ “ክመላለስ” ይኽእል ዶ?
ኣብ ገዛኻ ኮንካ ክትሰርሕ ዘይከኣል እንተኾይኑ፡ ነዚ ዝምልከት ናይ ምንቅስቓስ ምክንያት ንስራሕ ምዃኑ ዝገልጽ መንቀሳቐሲ ምምላእ የድሊ።

ካብ ገዝኡ፣ ካብ ከባቢኡ ወይ ካብ መንበሪኡ ወጻኢ ዝርከብ ሰብ ክምለስ ይኽእል ዶ?
ንስራሕ ምኽንያት፣ ንአድለይቲ ጉዳያት፣ ንትምህርቲ ወይ ንጥዕና ብዝምልከት ወይ ድማ ኣብቲ ንኡስ ዞባኻ ዘይትረኽቦም ኣገልግሎታት ንምፍጻም ወይ ንምጥቃም (ንምሳሌ፦ ኣብ ንኡስ ዞባኻ ዘይርከብ ከም ናብ ፖስታ ቤት ንምኻድ ወይ ንዕዳጋ፣ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ቤት ጽሕፈታት ወይ ናይ መሸጢ ትካላት ንምኻድ)

Categories
Regole e comportamenti

ብናይ ኣከባቢ ሎክ ዳውን ወይ ናይ ሰዓት ሕላፊ ዘሎ ሓበሬታን ሰነድን

ካላብርያ 

  ካብ 23 ኦክቶቨር ጀሚሩ ካብ ሰዓት 24:00 ክሳብ ንግሆ ሰዓት 5:00 ኣብ ሙሉእ እዚ ዞባ ምንቅስቓስ ክልኩል እዩ። ብዘይካ ነዞም ኣብ ታሕቲ ዝተጠቀሱ፦

ንስራሕ ምኽንያታት ንዝንቀሳቐሱ;

ንአድላዪ ወይ ንህጹጽ ምኽንያት ወይ ድማ ንናይ ጥዕና ጉዳይ።

ናይዚ ምንቅስቓስ ምኽንያት መረጋገጺ ነዝ ሰነድ ባዕልኻ ብምምላ ንዝምልከቶም ኣርኢ። ነዚ ሰነድ ንምውራድ ኣብዚ ጠውቕ: [LINK]

ንዞባ ካላብርያ ዝምልከት ሓደሽቲ ሓበረታታት ንምርካብ፡ ኣብዚ ጠውቕ: [LINK]

ካምፓንያ 

ካብ ዕለት 23 ኦክቶቨር ሓደ ሰብ ካብ ከባቢ መንበሪኡ ወጻኢ ናብ ካልኦት ንኡሳት ዞባታት ናይ ካምፓንያ  ምንቅስቓስ ክልኩል እዩ። ብዘይካ ነዞም ኣብ ታሕቲ ዝተጠቀሱ፦ 

ንስራሕ ምኽንያታት ንዝንቀሳቐሱ;

ምኽንያቱ ብዝተረጋገጸ ብናይ ቤተሰብ ጉዳይ

ብናይ ትምህርቲ ጉዳይ ዝግበር ምንቅስቓስ;

ንአድላዪ ወይ ንህጹጽ ምኽንያት ወይ ድማ ንናይ ጥዕና ጉዳይ።

ናይዚ ምንቅስቓስ ምኽንያት መረጋገጺ ነዝ ሰነድ ባዕልኻ ብምምላ ንዝምልከቶም ኣርኢ። ነዚ ሰነድ ንምውራድ ኣብዚ ጠውቕ: [LINK] 

ብዝኾነ ኣጋጣሚ ናብ ገዛኻ ምምላስ ፍቑድ እዩ።

ንዞባ ካምፓንያ ዝምልከት ሓደሽቲ ሓበረታታት ንምርካብ፡ ኣብዚ ጠውቕ: [LINK]

ላስዮ

ካብ ዓርቢ 23 ኦክቶቨር ጀሚሩ፡ ኩሉ ብለይቲ ዝግበር ምንቅስቓሳት ክልኩል እዩ። ካብ ፍርቂ ለይት ወይ ካብ ሰዓት 24:00 ክሳብ ወጋሕታ ሰዓት 5:00 ። ብዘይካ ነዞም ኣብ ታሕቲ ዝተጠቀሱ፦ 

 ካኣብ ገዛ ንስራሕ፡ ካብ ስራሕ ንገዛ ንዝንቀሳቐሱ;

ንአድላዪ ወይ ንህጹጽ ምኽንያት ወይ ድማ ንናይ ጥዕና ጉዳይ።

ናይዚ ምንቅስቓስ ምኽንያት መረጋገጺ ነዝ ሰነድ ባዕልኻ ብምምላ ንዝምልከቶም ኣርኢ። ነዚ ሰነድ ንምውራድ ኣብዚ ጠውቕ: [LINK]

ንዞባ ላስዮ ዝምልከት ሓደሽቲ ሓበረታታት ንምርካብ፡ ኣብዚ ጠውቕ: [LINK] 


ሎምባርዲያ

ኩሉ ብለይቲ ዝግበር ምንቅስቓሳት ክልኩል እዩ። ካብ ፍርቂ ለይቲ ጀሚሩ ክሳብ ሰዓት 5:00። ብዘይካ ነዞም ኣብ ታሕቲ ዝተጠቀሱ፦ 

ንስራሕ ምኽንያታት ንዝንቀሳቐሱ;

ንአድላዪ ወይ ንህጹጽ ምኽንያት ወይ ድማ ንናይ ጥዕና ጉዳይ። 

ናይዚ ምንቅስቓስ ምኽንያት መረጋገጺ ነዝ ሰነድ ባዕልኻ ብምምላ ንዝምልከቶም ኣርኢ። ነዚ ሰነድ ንምውራድ ኣብዚ ጠውቕ: [LINK]

ብዝኾነ ኣጋጣሚ ናብ ገዛኻ ምምላስ ፍቑድ እዩ።

ንዞባ ሎምባርዲያ ዝምልከት ሓደሽቲ ሓበረታታት ንምርካብ፡ ኣብዚ ጠውቕ:: [LINK]

 1,483 Visite totali

Categories
Covid Evidenza Regole e comportamenti Salute

ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ማስክ ምጥቃም ዘገድድ ሕጊ

Il Decreto Legge del 7 ottobre introduce l’obbligo di portare sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Le mascherine devono essere indossate:
 • In tutti i luoghi chiusi esclusa la propria abitazione
 • in tutti i luoghi all’aperto
L’uso della mascherina NON è obbligatorio nei casi di:
 • bambini di età inferiore ai sei anni
 • persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina
 • svolgimento attività sportiva
Categories
Covid Evidenza Regole e comportamenti Salute

ኣብ ገዛ ተወሺቦም ዝርከቡ ሰባት

ኣብ ገዛ ተወሺቦም ንዝርከቡ ሰባትን ነዓኣቶም ንዘላዕሉን ቤተሰብን ዝወሃብ ምኽርታት

ኣብ ውሽጢ ገዛ ተወሺቦም ንዘለዉ ሰባትን ንዘላዕልዎምን ፡ ብቐጻሊ ዝወጹ ናይ ጥዕና ሚኒስተር ሓበሬታታት፡፡ ናይቲ ዝሓመመ ሰብ ህልውና ምርግጋጽ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ናይቶም ኣብ ሓደ ከባቢ ወይ ገዛ ሓቢሮም ዝነብሩ ሰባት ጥዕና ምሕላው እውን ኣድላዪ እዩ።

 • እቲ ዝሓመመ ሰብ ዕረፍቲ ይረክብ ከምዘሎ፣ ብዙሕ ፈሳሲ ከምዝሰቲ ከምኡ ድማ ዝተመጣጠነ ምግቢ ከምዝምገብን ኣረጋግጹ
 • ኣብቲ ዝሓመመ ሰብ ዘለዎ ክፍሊ ክትኣትዉ ከለኹም ከምቲ መጥባሕቲ ክብገሩ ከለዉ ዝጥቀሙሉ ዓይነት ማስኬራ ተጠቐሙ። ኣብቲ ግዜ ንሱ ገጽኩም ወይ ማስኬራኹም ኣይትተንክፉ፡ ብድሕሪኡ ድማ ቀልጢፍኩም ጉሓፉዎ
 • ብዙሕ ግዜ ኣእዳውኩም ብማይን ብሳምናን ተሓጸቡ (ን 60 ሰከንድ ብምሕሳይ) ወይ ብኣልኮል፡ ብፍላይ፦
  • ብድሕሪ ምስቲ ዝሓመመ ሰብ ወይ ኣብቲ ዘለዎ ክፍሊ ምስ ዝርከቡ ነገራት ትገብርዎ ዝኾነ ዓይነት ምትንኻፋት
  • ምግቢ ቅድሚ ምድላውኩምን ብድሕሪኡን
  • ቅድሚ ምብላእኩም
  • ድሕሪ ሺንቲ ቤት ምጥቃምኩም
 • ነቲ ዝሓመመ ሰብ ጥራሕ ዘገልግሉ፡ ሽጎማኖታት፣ ኣንሶላታትን ንዝቐርቡሉ ናይ ምግቢ ኣቑሑን መሕጸቢ፡ ናይ በይኑ ተጠቐሙ፡፡
 • ናይቲ ዝሓመመ ክዳውንቲ፣ ኣንሶላ፣ ሽጎማኖ ወዘት … ካብ 60° ክሳብ 90° ውዑይ ማይን በቲ ልሙድ መሕጸቢ ሳምና ወይ ፈሳሲ ብምሕጻብ፡ ብደምቢ ምንቃጽ
 • ኩሉ መዓልቲ እቲ ዝሓመመ ሰብ ብተደጋጋሚ ዝትንክፎም ኣቑሑ፡ ብምሕጻብ ብጸረ ተሃዋስያን ኬሚካል ኣጽርዩ።
 • ሽንቲ ቤት እቲ ዝሓመመ ሰብ ወይ ፖዚቲቭ ዝኮነ ዝጥቀመሉ ጥራሕ ክኸውን ኣለዎ፡ ወይ ድማ በብዝተጠቐመሉ ግዜ ጓንትን ማስኬራን ብምጥቃም፡ ናይ ኣልኮል ዓይነት ዘለዎም መጸረዪ ኬሚካላት ጌርኩም ኣጽርይዎ
 • እቲ ሕሙም እንዳበርተዖ እንተኸይዱ ወይ ናይ ምትንፋስ ሕጽረት እንተርእዩ፡ ናብ 112 ወይ ናብ 118 ደውሉ
 • ናይ ኮቪድ ምልክት ዘርእዩ ሰባት፡ ን 10 መዓልታት ተወሺቦ ብምጽናሕ እቲ ምልክት እንተጠፊኡን ተመርሚሮም ኔጋቲቭ ብሙዃን ን 3 መዓልታት ምልክት እንተዘይ ኣርእዩዎም ናብቲ ሕብረተሰብ ክምለሱ ይኽእሉ እዮም። (10 መዓልታት፡ ከምኡ ድማ እንተወሓደ 3 መዓልቲ + ምርመራ)
 • ብቐረባ ርክብ ካብ ምግባር ክጽናዕ ዘለዎም፦
  • ካብቲ ጸገም ዝተረኣየሉ ን 14 መዓልታት ናይ ኳራንታይን ግዜ፡ ወይ
  • ካብቲ ጸገም ዝተረኣየሉ ን 10 መዓልቲ ናይ ኳራንታይን ግዜ፡ ምስ ኣብ ዓስራይ መዓልቲ ብዝተገበረ ናይ ምርመራ ኔጋቲቭ ውጽኢት።

 2,046 Visite totali

Categories
Covid Evidenza Minori Regole e comportamenti Salute

ብዝተረጋገጸ መንገዲ ናብ ትምህርትና ክንምለስ ኢና

ኣብ መወዳእታ ናይ ትምህርትና ቦርሳ ነዳልወሉ ግዜ በጺሑ ኣሎ። ሎሚ ዓመት መጻሕፍትን ጥራውዝትን ሓዊስካ ካልኦት ሓደሽቲ ልምድታት እውን ከነተኣታቱ ኢና።

ካብቲ በዓል መዚ ዝወሃቡ ናይ ቅስቀሳ መልእኽትታት፡ ንስድራቤት፣ ንደቀንስትዩ ተመሃሮን ንተመሃሮ ብሙሉኦምን፡ ትምህርቲ እንደገና ንምጅማርን ሓደሽቲ ዝተአታተው ልምድታት ክኽበሩን ንምትብባዕ ይሕግዝ።

(Fonte: Ministero della Salute)

ኣብ ነብስኻ ዘሎ ናይ ሙቀት መጠን ተለካዕ
ቅድሚ ምውጻእካ ኩሉ ግዜ ግበሮ። ካብ 37.5% ንላዕሊ እንተለካ ወይ ብኮቪድ – 19 ዝፍለጡ ምልክታት እንተርኢኻ ካብ ገዛኻ ከይወጻእካ ንዶክተርካ ኣዘራርብ።

ኣእዳውካ ብዙሕ ግዜ ተሓጸብ
ኣብቲ ቤት ትምህርትካ ዝርከቡ ናይ ጽርየት መሐለዊ ዝቀርቡ ተጠቐም።

ምልክታት ተኸተል
መእተውን መውጽእን ዝተፈላለዩ አዮም። አቲ ቤት ትምህርቲ ዘዳለዎ መምርሒ ተኸተል።

ኢሙኒ (IMMUNI)ዝብል ኣፕሊኬሽን ኣውርድ
ዕድመኻ ካብ 14 ዓመት ንላዕሊ እንተኮይኑ ሕጂ ኣውርዶ። እዚ ኣፕሊኬሽን ወይ መፈጸሚ ብኮቪድ – 19 ንዝፍለጡ ምልክታት ንኽትፈሊ የኽእለካ።.

ምርሕሓቕ ሓሉ
ካብ ዝኾነ ምትእኽኻብ ተቖጠብ። ኩሉ ግዜ ካባኻን ካብ ካልኦትን እንተወሓደ ናይ ሓደ ሜትሮ ርሕቀት ምህላዉ ሓሉ።

ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ማስክ ተጠቐም
ኣብ ትንቀሳቐሰሉን ኣብ እኩብ ዘለዎ ቦታን ኩሉ ግዜ ተጠቐመሉ። ኮፍ ትብለሉ ናይ ቤት ትምህርቲ ወንበር ወይ ደስክ ምስ ካልኦት ናይ ሓደ ሜትር ምርሕሓቕ እንተሎ እቲ ማስክ ከተውጽኦ ትኽእል። ካብ 6 ዓመት ንታሕቲ ንዝኾኑ ኣይምልከትን።.

ናይ መእተዊ ሓበሬታ ርኸብ
ንሓደ ተመሃራይ ሓደ ሓጋዚ ጥራሕ ት አወሲኑ ዘሎ። ኣብቲ ናይ ቤት ትምህርቲ መርበብ ብምእታው እቲ ናይ መእተዊ ደምብታት ክትርኢ ትኽእል።

ንነብስና ብምሕላው ንኻልኦት እውን ንሓሉ

Categories
Evidenza Regole e comportamenti

ዓዲ ጥልያን ኣብ ፍርቂ ምዕጻው ፡ ናይ ሚኒስትራት ቤት ምኽሪ ናይ ፕረሲደንት ኣዋጅ (DPCM)

ኣብ ኩለን ዞባታት ነቲ ኢንፌክሽን ከይላባዕ ንምቁጽጻር፡ ህጹጽ መዐቀንታት

ካብ 26 ኦክቶቨር ክሳብ 24 ኖቨምበር እዞም ዝስዕቡ መዐቀንታት ኣብ ሙሉእ ዓዲ ጥልያን ኣ ብ ተግባር ክውዕሉ እዮም።

ምንቅስቓሳት

ኩሉ ሰብ፡ ናይ ሕዝቢ ይኹን ናይ ግሊ መጎዓዚታት ንኸይጥቀም ብጥብቂ ይምከር። ብዘይካ ነዞም ኣብ ታሕቲ ዝተጠቕሱ፦

✓ ንስራሕ፣ ንትምህርቲ፣ ንጥዕና፣ ንአድለይቲ ኩነታት ወይ ደው ክብል ንዘይክእል ስራሕ።

ስፖርት

✓ እንተወሓደ ናይ ክልተ ሜትሮ ርሕቀት ብምሕላው ካብ ገዛ ወጻኢ ዝግበር ምንቅስቓስ ወይ ስፖርት ምክያድ ይከኣል፡

✘ ኣድለይቲ ናይ ኣካል ምንቅስቓስ ሓገዝ ዥቡ ማእከላት እንተዘይኮይኖም፡ ናይ ኣካል ምንቅስቓስ፣ ናይ መሐምበሲ ባስካታት፣ መሐምበሲ ቦታታት፣ ናይ ሰውነት ጽባቐማእከላትን ናይ ተፈጥሮ ፍሉሕ ማይ ተርማላትን ኣገልግሎት ከይህቡ ተኣግዶም፡

✘ ኩሎም ምትንኻፍ ዘለዎም ስፖትታት ወይ ውዽራትን ኣይፍቀዱን፣ ኩሎም ምትንኻፍ ዘለዎም ምንቅስቓሳትን ዋላ ብድልየት ዝነቕሉ እንተኾኑ፡

✓ ኣብ ናይ ሕዝብን ናይ ግልን ናይ ስፖርት ማእከላትን ክለባትን፡ ኣብ ክፉት ቦታ ንዘካይድዎ መሰረታዊ ናይ ስፖርት ምንቅስቓሳትን ኣካላዊ ምንቓሳትን፡ ማሕበራዊ ምርሕሓቅ ብምኽባርን ብዘይምእካብን ክካየድ ይፍቀድ፡

✓ ብግልን ብጋንታን ዝካየዱ ናይ ስፖርት ምርኢታትን ውድድራትን ክካየዱ ዝኽእሉ፡ ንሃገራውን ንዞባውን ጥቕሚን ዝውዕል ኣፍልጦ ዝተወሃቦ ብናይ ዓዲ ጥልያን ሃገርዊ ኦሊምፕክ ኮሚቴ (CONI) ምስ ዝውሰን ጥራሕ እዩ።

ሰልፍታት

✓ ናይ ህ ዝብ ሰልፍታት ክካየዱ ዝኽእሉ፡ ማሕበራዊ ምርሕሓቕ ብምኽባር ብስታቲስቲክስ መልክዕ ጥራሕ እዩ።

ቺነማታትን ትያትራትን

✘ ኣብ ናይ ትያትር ኣዳራሻት፣ ናይ ኮንሰርት ኣዳራሻት፣ ኣብ ኣዳርሽ ውሽጢ ንሕዝቢ ዝቐርቡ ምርኢታት፣ ቺነማታትን ካልኦት ኣብ ክፉት ቦታ ዝረኣዩ ምርኢታት ሓዊስካ ኩሎም ተቛሪጾም።

ናይ መዘናግዒ ቦታታትን እንዳ ሳዕስዒትን

✘ ናይ መዘናግዒ ኣዳራሻት፣ ናይ ጠላዕ መጻወቲ ክፍልታት፣ ናይ ቢንጎን ካዚኖን ጸወታታት ተኣጊዶም:

✘ ሳዕስዒት፣ ዲስኮ፣ እንዳ ሳዕስዒት ዘለዎም ትካላት፡ ኣብ ክፉት ይኹን ኣብ ዕጹው ተቛሪጾም እዮም።

ድግሳትን በዓላትን

✘ ናይ ሲቪልን ሃይማኖታውን ስን ስርዓታታት ሓዊስካ፡ ኣብ ውሽጢ ገዛ ይኹን ኣብ ደገ ዝዳለዉ በዓላትን ድግሳትን ተኸልኪሎም፡

✘ ንስራሕ ምኽን ያት፣ ናድላዪ ወይ ንህጹጽ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ፡ ምሳኻ ዘይነብሩ ሰባት ኣብ ገዛኻ ዘይምቕባል ይምከር፡

✘ ዝኾኑ ዓይነት ድግሳት ወይ ባዛራት ተኣዚዶም ክጸንሑ እዮም።

ሙዘይማት፣ ኮንፈንሳትን ኮንግረሳትን

✓ ማሕበራዊ ምርሕሓቕ ብምኽባር፡ ሙዘይማትን ናይ ባህሊ ቦታታትን ክፉታት ኮይኖም ክጸንሑ እዮም፡

✓ ማሕበራዊ ምርሕሓቕ ብምኽባር፡ ናብ ናይ ኣምልኾ ቦታታት ምእታው ይፍቀድ፡፡

✘ ኣኼባታትን ኮግረሳትን ተኸልኪሎም እዮም፡፡

ቤት ትምህርቲ

✓ ናይ መውዓሊ ሕፃናት፣ ናይ ቀዳማይን ማእከላይን ደረጃ ቤት ትምህርትታት፣ ትምህርቶም ናብ ቤት ትምህርቶም ብምኻድ ክቕጽሉ እዮም:

✓ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርትታት እንተወሓደ 75% ትምህርቶም ብመስመር ወይ ብኦን ላይን እንተዘይኮይኑ ብኣካል ክውሰዱ የብሎምን። ዞባታት እውን ሙሉእ ብሙሉእ ብመስመር ክኸውን ክሓቱ ይኽእሉ:

✓ ናይ መእተውን መውጽእን ሰዓታት ዋላ ናይ ድሕሪ ቐትሪ ብምውሳኽ ክቕየሩ ኣለዎም፡ ቅድሚ ሰዓት ፱።00 ናብ ክፍሊ ምእታው ኣይከኣልን፡

✘ ብቤት ትምህርቲ ዝዳለዉ መገሻታት ተኣጊዶም ክጸንሑ ኢዮም።

ክለባት፣ እንዳ ሻሂ፣ ቤት መግብን ዱካናትን

✓ እንዳ ሻሂ፣ እንዳ መስተ፣ ቤት መግቢ፣ እንዳ ጀላትን፣ ፓስቲቸርያን ምግቢ ዝቕርቡን፡ ካብ ሰዓት 5:00 ክሳብ ስዓት 18:00 ተኸፊቶም ክጸንሑ ይኽእሉ፡

✓ ብዘይካ ብሓደ ዝነብሩ ሰባት ኣብ ሓደ ጣውላ ዝእንገዱ፡ እንተበዘሐ ካብ 4 ሰባት ንላዕሊ ክኾኑ የብሎምን፡፡፡

✘ ካብ ሰዓት 18:00 ንደሓር ኣብ ናይ ህዝቢ ቦታታትን ንህዝቢ ክፉት ዝኾኑ ቦታታት፡ ምብላዕን ምስታይን ክ ልኩል እዩ፡

✓ ዝተኣዘዘ ምግቢ፡ ናብ ዝኣዘዙ ምብጻሕ ፍቑድ እዩ፡ ክሳብ ፍርቂ ለይቲ (ናይ መዕጸዊ ሰዓት ኣብ ዘይብሉ)፡ ዝተኣዘዘ ምብጻሕ እምበር ኣብቲ ቦታ ምጥቃም ክልኩል እዩ፡

✓ ድኳናት እንተወሓደ ናይ ሓደ ሜትሮ ናይ ሰባት ምርሕሓቕ ብምርጛጽን ናይ ዝአትዉ ሰባት በዝሒ እንዳተቖጻጸሩ ከፊቶም ክጸንሑ ይኽእሉ እዮም፡

✓ ንህዝቢ ክፉታት ዝኾኑ ኣብ ዓበይቲ ናይ ንግዲ ትካላት ብሕደ ግዜ ናብ ውሽጢ ዝኣትዉ ሰባት ቁጽሪ ዝገልጽ ምልኽት ኣብቲ መእተዊ ዘርኢ ክገብሩ ናይ ግደን እዩ።

 1,462 Visite totali