ኣብ ንሰርሓሉ ቦታ ቀጠልያ ይሕለፍ ክህልወካ ናይ ግድን እዩ ክንፈልጦ ዝግባእ እንታይ እዩ

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

ካብ 15 ኦክቶበር 2021 ጀሚሩ ኣብ ናይ መንግስቲ ይኹን ኣብ ናይ ግሊ ዝሰርሑ ኩሎም ሰራሕተኛታት ናብ ስርሖም ንኽኣትዉ ቀጠልያ ይሕለፍ (ቀጠልያ ሰርተፊኬት) ክህልዎም ኣለዎ። ዝተወሰኑ ሰባት ግን፦

  • ብጥዕና ጸገም ክትባት ክወስዱ ዘይክእሉ ሰባት፡ ነዚ ምኽንያት መደበኛ ናይ ሕክምና ሰርተፊኬት ከርእዩ ኣዎም። ኮይኑ ግን ብነጻ መርመራ ክገብሩ ዕድል ኣለዎም።  
  • ኩሉ ግዜ በዘይገደብ ዝሰርሑ ሰባት (smartworking)

ቀጠልያ ይሕለፍ ዘይብሎም ሰራሕተኛታት እንታይ ይኾኑ

 

  • ኣብ ናይ መንግስቲ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት፡ ናብ ስራሕ ክኣትዉ ግሪን ፓስ ዘየርኢ ዝኾነ ሰራሕተኛ፡ ናይ ቀጠልያ ይሕለፍ ምስክር ወረቐት ክሳብ ዝወሃቦ  በዘይ ምኽንያት ካብ ስራሕ ከም ዝተረፈ ይቑጸር፡ (ናይ ስራሕ ቦትኡ ከይጠፍእ  መሰሉ ዝተሓለወ ኾይኑ)። ስራሕ ካብ ዝተርፍ 5 መዓልቲ ምስ ዝሓልፍ፡ ርክብ ናይ ስርሑ ከምዝተኣገደ ይቑጸር፡ ከምኡ ድማ ካብ ዘብኮረሉ መዓልቲ ጀሚሩ ደሞዙ ናይ ምኽፋል መሰል የብሉን።  
  • ኣብ ናይ ግሊ ዝሰሑ ሰራሕተኛታት ፡ ግሪን ፓስ ዘይብሉ እንተኾይኑ፡ ከምዘብኮረ  እዩ ዝቑጸር፡ ደሞዙ ክኽፈል እውን መሰል የብሉን (ናይ ስራሕ ቦቱኡ ከይጠፍኦ መሰሉ ሕሉው ኮይኑ)ክሳብ እቲ ቀጠልያ ሰርተፊኬት ዘምጽእ። ካብ 15 ሰራሕተኛታት ንታሕቲ ንዘለዎም ድርጅታት፡ እቲ ወሃቢ ስራሕ ነቲ ግሪን ፓስ ዘይብሉ ሰራሕተኛ ንግዚኡ ዝትክእ ከእቱ ከምዝኽእል ደምቢ ኣሎ። 

 

ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ መን ይቆጻጸር?

ዝቆጻጸሩ እቶም ወሃብቲ ስራሕ እዮም፡ ክሳብ 15 ኦክቶቨር ከመይ ጌሮም ከምዝቆጻጸሩ ቁሩባት ኮይኖም ክጸንሑ ኣለዎም። እቲ ቁጽጽር ናብ ስራሕ ክኣትዉ ከለዉ ሓሓሊፍካ ምሕታት እንተኾነ ይምረጽ።

ኣብ ገዘኦም ሰራሕተኛ ንዝጽውዑ (ንምሳሌ ኢድራውሊኮ ወይ ንቡምባታት ዝጽግን፣ ኤሌክትሪክ ዘዐሪ ወይ ካልእ ቴክኒሻን) ክስረሓሎም እዮም ዝሓቱ ዘለዉ እምበር ወሃብቲ ስራሕ ስለዘይኮኑ ግሪን ፓስ ክቆጻጸሩ የብሎምን። ብድሌቶም ግሪን ፓስ እንተለዎም ናይ ምሕታት መሰል ከምዘለዎ ኮይኑ።

መቅጻዕትታት

ኣብ ናይ መንግስቲ ይኹን ኣብ ናይ ግሊ ነቶም ሕጊ ነጺጎም በዘይ ግሪን ፓስ ዝኣትዉ ሰራሕተኛታት ካብ 600 ክሳብ 1500 ኤውሮ መቕጻዕቲ ይህሉ።

ዝተረጋግኡ መለክዕታት

ናይ ታምፖነ ምርመራ ብምግባር ግሪን ፓስ ምርካብ ይከኣል (ኣገልግሎቱ፡ ነቲ ቁልጡፍ  48 ሰዓታት – 72 ሰዓታት ድማ ንታምፖነ ሞሎኩላረ)። እቶም ክምርምሩ ስምምዕ ዝገበሩ ፋርማሲታት ቁልጡፍ ምርመራ ንምግባር ዘኽፍልዎ ዝተረጋገአ ዋጋ፦ ካብ 18 ዓመት ንላዕሊ ንዝኾኑ 15 ኤውሮ8 ኤውሮ ድማ ንትሕቲ ዕድመ ( ካብ 12 ክሳብ 18 ዓመት)። 

 ትሕቲ ዕድመ ንዝኾኑ ቆልዑ፦ ምስ ኣብ ካሊእ ናይ ኣውሮጳ ሃገራት ዘለዉ ቤተሰቦም ብኸመይ ክጥርነፉ ይኽእሉ

ናብ ዓዲ ጥልያን ንበይኖም ዝመጹን፡ ኣብ ካልኦት ናይ ኣውሮጳ ሃገራት ቤተሰብ ዘለውዎምን ቆልዑ፡ ውሕስነቱ ብዝተጸንዐ ኣሰራርሓን ብነጻን ናብ ቤተሰቦም ክጥርነፉ ከመልክቱ ይኽእሉ። ብ CIDAS ን

 112 Visite totali,  1 visite odierne

vaccini Covid validi in Italia

ኣየኖት ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝግበሩ ናይ ጸረ ኮቪድ ክትባት እዮም ኣብ ዓዲ ጥልያን ናይ ቀጠልያ መሕለፊ ንምርካብ ተቐባልነት ዘለዎም፦

ኣየኖት ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝግበሩ ናይ ጸረ ኮቪድ ክትባት እዮም ኣብ ዓዲ ጥልያን ናይ ቀጠልያ መሕለፊ ንምርካብ ተቐባልነት ዘለዎም፦ ኮቪሺልድ (ናይ ህንዲ ናይ /ሴረም ተቋም), 

 358 Visite totali,  1 visite odierne