3 ዲክሰምበርን ንልደትን ብናይ ሚኒስትራት ቤት ምኽሪ ናይ ፕረሲደንት ኣዋጅ (DPCM)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

ካብ 21/12 ክሳብ 06/01 ካብ ምሸት ሰዓት 22:00 ክሳብ ንግሆ ሰዓት 5:00 ምንቅስቓስ ክልኩል እዩ

ንዕለት 01/01 ካብ ምሸት ሰዓት 22:00 ክሳብ ሰዓት 7:00 ናይ ንግሆ ምንቅስቓስ ክልኩል እዩነው

ብዘይካ ካብ 25 ዲክሰምበር ክሳብ 26 ዲክሰምበርን 1 ጀንዋሪን፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዞባ ዋላ ካብ ዝተፈላለዩ ንኡስ ዞባታት ይኹን ናብ ካልኣይ ገዛኹም  ኩሉ መዓልቲ ክትከዱ ትኽእሉ። 

ኣብ መንጎ 24 ዲክሰምበር 2020 ን 6 ጀንዋሪ 2020ን ዘሎ ግዜ እንተበዝሐ ክልተ ሰባት ኣብ ዞባኦም ዝርከብ ናይ ግሊ ገዛ ኣ ብ መዓልቲ ሓደ ግዜ ክኸዱ ይፍቀደሎም። ዕድሜኦም ካብ 14 ዓመት ንታሕቲ ዝኮኑ ደቆምን ወይ ምሰኦም ሓቢሮም ዝነብሩ ስንኩላት ወይ ነብሶም ዘይክእሉ ሰባትን ሕዞም ክኸዱ ይፍቀደሎም።

ኣብ ሙሉእ ዓዲ ጥልያን ኣብ ዞና ቀይሕ፡ ምንቅስቓስ ክልኩል እዩ። ምንቅስቓስ ዝፍቀድ ንኣድላዪ ነገር ጥራሕ እዩ። ናይ መንቀሳቐሲኻ ምኽንያት ዝገልጽ ሰነድ ሒዝካ ክትወጽእ የድሊ።

ዱኳናት ፣ ናይ ጽባቐ ማእከላት ፣ ባራትን ሬስቶራንትታትን ዕጹዋት ኮይኖም ክጸንሑ እዮም። ሒዝካ ምኻድ ክሳብ ሰዓት 22:00 ፍቑድ ኮይኑ ዝተኣዘዘ ናብ ገዛኻ ከምጹልካ ናይ ሰዓት ገደብ የብሉን።

ሱፐር ማርኬታት ፣ ኣድለይቲ ናይ ምግቢ ሸቐጣት ዘቕርቡ ፣ ፋርማሲታትን ፓራፋርማስን ፣ ሽጋራ፡ መጽሔትን ጋዜጣን መሸጢ ፣ናይ ክዳውንቲ መሕጸቢ ፣ ጸጉሪ ዘስተኻኽሉ (ቀምቃማይን ፓሩኴረን)ክፉታት ክኾኑ እዮም።

ኣብ ሙሉእ ዓዲ ጥልያን ፡ ዞና ኣራንቾነ ፦ ኣብ ትነብሩሉ ንኡስ ዞባ በዘይ ገደብ ክትንቀሳቐሱ ትኽእሉ።

ባራትን እንዳ ብልዒን ዑጹኣውት ኮይነን ክጸንሓ እየን።ሒዝካ ምኻድ ክሳብ ሰዓት 22:00 ፍቑድ ኮይኑ ዝተኣዘዘ ናብ ገዛኻ ከምጹልካ ናይ ሰዓት ገደብ የብሉን።

ዱኳናት ክሳብ ሰዓት 21:00 ናይ ምሸት ክፉታት እየን። 

Evidenza

ናይ ሕዝቢ ውድድራት ንዝግበር መረጻ መመሓየሺ: ኣብቲ ምምራጽ ስደተኛታትን ናይ ወጻኢ ዜጋታትን ምክታት

ናይ ሕዝቢ ውድድራት መመሓየሺ (ብ ኦገስት 6/2021 ናብ ሕጊ ቁጽሪ 113 ዝተለወጠ ኣዋጅ ቁጽሪ 80/2021) ኣብ ናይ ሕዝቢ ምምሕድዳር ዘሎ ናይ ስራሕ ሙቕጻር ብጽሒታት ንምምሕያሽ

 3,749 Visite totali,  3 visite odierne

Continua a leggere »
Violenza di genere

ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝግበር ናይ ደቂ ሰባት ዝውውር ከቢድ ናይ ሰብኣዊ መሰል ጥሕሰት እዩ።

ብኸምዚ ዓይነት ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝኾነ ብዝበዛ ትነብር እንተኔርካ ወይ ትነብር እንተለኻ፡ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል። ብ 800290290 ደውል ብነጻን ሽም ብዘይምጥቃስን ን24 ሰዓታት ይሰርሕ   ኣብ

 4,950 Visite totali,  3 visite odierne

Continua a leggere »