FAQ - ተደጋገምቲ ሕቶታት ፡ ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት

እወ፣ ንዜግነት ነባሪ ብሙዃንካ ከተመልክት ትኽእል

መስፈርትታት ፦

 • ኣብ ዓዲ ጥልያን ብውሕድ ናይ ሓሙሽተ ዓመት ነባሪ ሙዃን፤
 • ዘይወደቐ ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ከምዘለካ ዘረጋግጽ    ( ወይ ዝወደቐ መንበሪ ፍቓድ ምስ ከተሐድሶ ዘእተኻሉ ሪቸቩታ)፤
 • ዑቑብ ሙዃንካ ኣፍልጦ ዝተወሃብካሉ ናይ ምስክር ወረቐት ፤
 •  ናይ ዝተወለድካሉ ምስክር ወረቐትን ኣብ ዝተወለድካሉ ሃገር ካብ ወንጀል ነጻ ሙዃንካ ዘረጋግጽ ብምትካእ፡ ናይ ቴምብር ቀረጽ ዘይብሉ ብቤት ፍርዲ ወይ ብናይ ከተማ ምምሕዳር ፊርማ ዝወሃብ መረጋገጺ፤
 • ናይ መወዳእታ ሰለስተ ዓመታት፡ ዓመታዊ እቶት ፤

እወ፣ ንዜግነት ነባሪ ብሙዃንካ ከተመልክት ትኽእል

መስፈርትታት ፦

 • ኣብ ዓዲ ጥልያን ብውሕድ ናይ ዓሰርተ ዓመት ነባሪ ሙዃን፤ 
 • ናይ ፕሮቴስዮነ ሱሲድያርያ መንበሪ ፍቓድ ከምዘለካ ዘረጋግጽ  ( ወይ ዝወደቐ መንበሪ ፍቓድ ምስ  ከተሐድሶ ዘእተኻሉ ሪቸቩታ)፤
 • ናይ ዝተወለድካሉ ምስክር ወረቐትን ኣብ ዝተወለድካሉ ሃገር ካብ ወንጀል ነጻ ሙዃንካ ዘረጋግጽ ብምትካእ፡ ናይ ቴምብር ቀረጽ ዘይብሉ ብቤት ፍርዲ ወይ ብናይ ከተማ ምምሕዳር ፊርማ ዝወሃብ መረጋገጺ፤
 • ናይ መወዳእታ ሰለስተ ዓመታት፡ ዓመታዊ እቶት ፤

ናይ ዜግነት ሕቶ ንምምልካት ነዞም ዝስዕቡ ከተዳሉ ኣድላዪ እዩ፦

 ናይ SPID መንነት ምርካብ። ናይ SPID መንነት  ብነፃን በቲ ኣጀንስያ ናይ ጥልያን ዲጂታል መርበብ  ዝተዘርዘሩ ዝተፈቐደሎም  መዳለውቲ ክትረኽቦ ትኽእል (https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid ) ንምምዝጋብ ዘድልዩ፡ ናይ ኢ መይል ኣድራሻ፣ ናይ ሞባይል ስልኪ ቑጽሪ፣ ዘይወደቐ መንበሪ ፍቓድን ናግብሪ ካርድ ዘለዎ ናይ ሕክምና ካርድ (ኮዲቸ ፊስካለ)

ሕቶኻ ንምቕራብ ኣብቲ መርበብ እቶ

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/servizi-online  ብምቕጻል SPID እቶ

ኣብቲ መርበብ ዘለዉ ሕቶታት ብምምላእ ነዞም ዝQህጽሉ ዘነዳት ኣተሓሕዝ፦

 • ናይ መንነትካ ሰነድ;
 • ካብ ዝተውለድካሉ ሃገር በዓል ስልጣን ዝተወሃቡ ናይ ዝተወለድካሉ ምስክር ወረቐትን ካብ ወንጀል ነጻ ሙዃንካ መረጋገጽን፤
 • ካብ ደረጃ 1B ንታሕቲ ዘይኮነ ናይ ቋንቋ ጥልያን ኣፍልጦ መረጋግጺ ሰነድ; 
 • ናይ 250,00 ኤውሮ ዝተኸፈለሉ ናይ ክፍሊት ሪቸቩታ፡፡  
 • ናይ 16.00 ኤውሮ ቴምብር ቁጽርታት ዝርዝር ኣብቲ ቴሌአማቲክ ምስፋር

ቀጺሉ ሕቶኻ ናብቲ ዘፈጽም ኣካል ምስተለኣኸ ፡ ናብቲ ቤት ጽሕፈት ትቀርበሉ ናይ ቆጸራ መዓልቲ ይልእኩካ፡፡

እወ፣ ናይ መንበሪ ፍቓድካ ብዘየገድስ ብመርዓ ናይ ጥልያን ዜግነት ምርካብ ይከኣል (ዋላ እውን ዑቕባ ሓተኣቲ ወይ ዑቕባ ዝተወሃበካ እንተኾንካ እውን)፦)

መስፈርትታት ፦ 

 • ኣብ ውሽጢ ዓዲ ጥልያን እንተወሓደ ንኽልተ ዓመት ነባሪ ሙኳን ወይ ኣብ ወጻኢ ትነብር እንተኾንካ ካብታ መዓልቲ መርዓ ካብ ሰለስተ ዓመት ንደሓር

ብደምቢ ኣስተውዕል፡ ኣብ ላዕሊ ካብ ዝተጠቐሱ ውዕላት ካብ ሰብኣይን ሰበይትን ዝተወለዱ ወይ ዝዓበዩ ቆልዑ ምስ ዥልዉ ብፍርቂ ይቕንስ ፡፡

 • ናይ ቋንቋ ጥልያን ኣፍልጦ (ካብ ደረጃ 1B ንታሕቲ ዘይኮነ)

ህገር ኣልብ ሰብ (“a-polis ዝብል ካብ ግሪኽ ቋንቋ ዝተወርሰ ከተማ ዘይብሉ) ናይ ዝኾነ ሃገር ዜግነት ዘይብሉ ሰብኣይ ወይ ሰበይቲ ማለት እዩ። ሓደ ሓደ ሃገር ኣልባ ሰባት ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቃድ ዝተወሃቦም ሰባት እዮም፡ ግን ኩሎም ዑቕባ ዝረኸቡ ሃግር ኣልባ እዮም ማለት ኣይኮነን። መብዛሕቶም ሃገር ኣልባ ዝኾኑ ድምበር ኣቋሪጾም ኣይፈልጡን።

ሃገር ኣልባ ሙኳን ብምርጫ ወይ ብናይ ደቂ ሰባት ድልየት ዝኸውን ኣይኮነን። ሃገር ኣልብ ክዀኑሎም ዝኽእሉ ምኽንያታት ፤

 • ካብ ሃገር ኣልባ ሰባት ዝውለዱ እንተኾይኖም ወይ ናይ ወለዶ ዜግነት ክወርሱ እንተዘይኪኢሎም ፤
 • ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ኣካል እንከለኻ፡ ብመድልዎ ዜግነት ዝተኸልከለ፤
 • ብውግእ ወይ ቦታታት ብወት ሃደራት ብምትሓዙ ስደተኛ ምስ ትኸውን፤ብቢሮክራስያዊ ምኽንያታት ፧ ሓደ ዘግነት ካብ ዝነበረሉ ፈሪሱ ሓደስቲ ዘግነታት ምስ ዝፍጠሩ ( እዚ ከምቲ ኣብ ሶብየት ሕብረት ወይ ኣብ ዩጎዝላቭያ ዘጋጠመ እዩ)፤
 • ኣብ ዝተፈላለዩ ግዛታት ብዜግነታዊ ሕጊ ዝፍጠሩ ዘይምጥዕዓምን ኽፍተታትን፡፡

ኣብ ዓዲ ጥልያን ሃገር ኣልባ ሙዃንካ ንምርጛጽ ክልተ ኣካይዳ ኣለዉ፡፡

ናይቲ ምምሕድዳር ኣሰራርሓ ሃገር ኣልባ  ሙዃኑ ንዝሓተተ ናብ ውሽጢ ሃገር ጉዳይ ሚኒስተር እዞም ዝስዕቡ ሰነዳት ኣተሓሒዙ ደብዳበ ምልኣኽ የካትት

 • ናይ ልደት መረጋገጺ ሰነድ
 • ናይ ነባርነት መረጋገጺ ወረቐትን ናይ መንበሪ ፍቓድ ወረቐትን ቅዳሕ
 • ዜግነት ከምዘይብሉ ዘርኢ ዝኾነ ሰነድ ( ንምሳሌ፡ ካብ ዝተወለድካሉ ሃገር ቆንስል በዓልስልጣን ዝተወሃበ መረጋገጺ ወይ ኣድላዪ ኮይኑ እንተተረኺቡ ካብቲ መወዳእታ ዝነበረሉ ሃገር ዜግነት ዘይብሉ ሙዃኑ መረጋገጺ)፡

ናይ ወጻኢ ሃገር ሰነዳት እንተለካ ተተርጒሞም ሕጋዊ ከምዝኾኑ ምግባር

እቲ ምምሕዳር ሃገር ኣልባ ሙኳንካ  ኣፍልጦ ዝህበካ ከምቲ ሕጊ ዝብሎ ኩሉ ሰነዳት ምስተቕርብ ጥራሕ እዩ።

 

እቲ መስርሕ ዝውድኦ ማእከላይ ግዜ ፡ ክልተ ዓመት

እቲ ዘቕረብካዮ በቲ ምምሕድ ዳር ተቐባልነት እንተዘይረኺቡ ናብ ቤት ፍርዲ ከትቕርቦ ትኽእል

 

ናይ ቤት ፍርዲ ከይዲ ጠበቓ ምስ ዝህልወካ ጥራሕ እዩ። ናይ ሕጊ ክፍሊት ከማልእ ዓቕሚ ዘይብሉ ኣመልካቲ ናይ ሕጊ ድጋፍ ስርዓት ንምርካብ ከመልክት ይኽእል፡፡

እቲ ሰነድ ብወገን እቲ ጠበቓ ይቕረብ፡፡

እቲ ሰነድ ናይ ወጽእተኛታት ጉዳይ ንዝምልከቱ ናይ ኢሚግረሽን ጉዳያት ፡ ብዓለም ለካዊ ናይ ዑቕባ ሓለውን  ብናይ ኣውሮጳ ሕብረት ነጻ ናይ ደቂ ሰባት ዝውውር ብቕዓት ብዘለዎ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ኣብቲ ኣበልካቲ ዝርከቦ ናብ ዘሎ ቦታ ይቐርብ።

ሕጊ ናይ መንበሪ ፍቓድ ናይ ምሃብ ኩነታትት፡ እቲ ኣመልካቲ ኣቐዲሙ መንበሪ ንዝነበሮ ጥራሕ እዩ ዝድግፍ። ኮይኑ ግን ሓደ ሓደ ናይ ፖሊስ ቤት ጽሕፈታትበቲ ናይ ኑው ዮርክ ስምምዕነት ብምኽታልን ናይ ሃገር ኣልባ ስደተኛታት ብዝምልከት ብናይ ሕቡራት መንግስታት ናይ ስደተኛታት መምርሒ መጽሓፍ ዘለዉ ብምርኣይ፡ ሃገር ኣልባ ሙዃኖም ናይ ምጽራይ ኣሰራርሓ እንዳተጸበዩ ሙዃኖም ከርእዩ እንተኺኢሎም ፡ መንበሪ ፍቓድ ይህብዎም።

ኣብ ዓዲ ጥልያን ሃገር ኣልባ ሙዃኖም ኣፍልጦ ንዝተወሃቦም ዜጋታት፡ ትምህርቲ፣ ሕክምና፣ ስራሕን ጡሮታ ናይ ምርካብ ዕድልን ኣለዎም። እዞም ዝቕጽሉ መሰላት እውን ይረኽቡ፦

 •  ሓሙሽተ ዓመት ዘገልግል መንበሪ ፍቓድ ይወሃቦ
 • ናይ መግሻ መንቀሳቐሲ ሰነድ
Pidgin English
Pular
Soninke
Bambara