ሬም – ናይ ህጹጽ ግዜ ኣታዊ ፡ ፍሉይ ናይ ሓገዝ መለክዒ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

ሬም –  ናይ ህጹጽ ግዜ ኣታዊ ፡ ፍሉይ ናይ ሓገዝ መለክዒ

ካብ 400,00 ኤውሮ ክሳብ 840,00 ኤውሮ ኣብ ወርሒ

ኣገደስቲ ዜናታት-  ክሳብ 31 ኣዋርሕ 2021 ዘሎ ግዜ፡ ንማርች 2021፣ ኣፕሪል 2021፣ መይ 2021 ኣዋርሕ፡ ንሬም ምምልካት ይከኣል።    

እዚ መመልከትታ በዞም ዝስዕቡ መንገድታት ኣቢሉ ብመርበብ (ኦንላይን) ጥራሕ ክቐርብ ኣለዎ

 • ብፓትሮናት ሓገዝቲ ተቋማት
 • ብናይ ኢንፕስ (INPS) ድርጣቢያ, ብፒን (PIN) ስፒድ (SPID) ብምእታው (Sistema Pubblico di Identità Digitale) እንተወሓደ ደረጃ 2 .ኤን.ኤስ., CNS (Carta Nazionale dei Servizi)   ሲ.አይ.ኤ. (CIE) (Carta di Identità Elettronica). 

መን ከመልክት ይኽእል?

) ነዞም ዝስዕቡ መስፈርትታት ከማልኡ ዝኽእሉ ጸገም ዘለዎም ስድራታት:

 • እዚ ምልክታ ከቕርቡ ከለው፡ ኣብ ዓዲ ጥልያን ነበርቲ ሙዃን 
 • ናይ ቤተሰብ ኣታዊ፡ ካብቲ ዝወሃብ ግዝያዊ ሓገዝ መጠን ዝነኣሰ 
 • ናይ ቤተሰብ ተንቀሳቓሲ ሃፍቲ ካብ 10,000 ኤውሮ ዘይበልጽ
 • ኢ.ሰ.ኤ. (ISEE)  ካብ 15,000.00 ኤውሮ ንታሕቲ እንተኾይኑ 

) ነዞም ዝስዕቡ መስፈርትታት ብምሓዝ ናይ ናስፒን ናይ ዲኮልን ፡ ካብ 1 ጁላይ 2020 ክሳብ 28 ፈብርዋሪ 2021 ዘሎ ግዜ ዝወድኡ:

 • እዚ ምልክታ ከቕርቡ ከለው፡ ኣብ ዓዲ ጥልያን ነበርቲ ሙዃን 
 • ኢ.ሰ.ኤ. (ISEE)  ካብ 30,000.00 ኤውሮ ንታሕቲ እንተኾይኑ 

ከመልክት ዘይክእል መን እዩ?

 • ብአዋጅ ሕጊ ቁ. 41/2021 ብአንቀጽ 10 ብዝምልከት ናይ ኮቪድ – 19 ድጎማ ዝተቐበሉ፡ (ማለት፡ ብቱሪዝም፣ ብተርማል፣ ብመዘናግዕን ስፖርትን ዝሰርሑ ዝነበሩ መከሓሓሲ ዝተቐበሉ);
 • ብጀካ ካብ ተራ ናይ ኣካል ስንኩላት ድጎማን ናይ ሲቪል ኣካል ስንኩላትን፡ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ናይ ጥሮታ ድጎማ ዝረኸቡ;
 • አብ ግዜ ምልከታ ናይ ኣታዊ ወይ ናይ ዜግነት ድጎማ ዝተቐበሉ 

(አዋጅ ቁ. 22 ማርች 2021  ቁ. 41)

Pidgin English
Evidenza

ናይ ሕዝቢ ውድድራት ንዝግበር መረጻ መመሓየሺ: ኣብቲ ምምራጽ ስደተኛታትን ናይ ወጻኢ ዜጋታትን ምክታት

ናይ ሕዝቢ ውድድራት መመሓየሺ (ብ ኦገስት 6/2021 ናብ ሕጊ ቁጽሪ 113 ዝተለወጠ ኣዋጅ ቁጽሪ 80/2021) ኣብ ናይ ሕዝቢ ምምሕድዳር ዘሎ ናይ ስራሕ ሙቕጻር ብጽሒታት ንምምሕያሽ

 3,636 Visite totali,  10 visite odierne

Continua a leggere »
Violenza di genere

ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝግበር ናይ ደቂ ሰባት ዝውውር ከቢድ ናይ ሰብኣዊ መሰል ጥሕሰት እዩ።

ብኸምዚ ዓይነት ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝኾነ ብዝበዛ ትነብር እንተኔርካ ወይ ትነብር እንተለኻ፡ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል። ብ 800290290 ደውል ብነጻን ሽም ብዘይምጥቃስን ን24 ሰዓታት ይሰርሕ   ኣብ

 4,839 Visite totali,  11 visite odierne

Continua a leggere »